Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Jazyková příručka: #6, Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960) .
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/80, položky: 21-30/795
Stav:
#13349
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Mám psát betlemář, nebo betlémář? Nacházím obojí podobu a nevím, která je správná.
Klíčové slovo: betlemář; betlémář
Odpověď: Obě podoby jsou slovotvorně v pořádku, můžete užít kteroukoli z nich. Starší SSJČ zachycuje pouze variantu betlemář, IJP a ASSČ uvádí obě možnosti: betlémář i betlemář.
Zvažované varianty:
betlemář betlémář
Poslední užití: 15.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13343
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Ve kterém slovníku najdu význam slovesa žádat?
Klíčové slovo: význam
Odpověď: Výklad významu daného slovesa přinášejí Slovník spisovné češtiny a Slovník spisovného jazyka českého. Oba slovníky jsou přístupné přes heslo žádat v Internetové jazykové příručce (https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=%C5%BE%C3%A1dat).
Poslední užití: 20.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13317
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: S jakým i/í (ve smyslu krátké, nebo dlouhé) se píše slovo vys_latel, myšleno např. Česká televize?
Klíčové slovo: vysílatel; vysilatel
Odpověď: Správné jsou obě možnosti. Podle SSJČ je možné užít jak zápis vysílatel, tak vysilatel (obdobně např. vyzývatel i vyzyvatel). Slovník slovo označuje jako řidší, doklady z ČNK však ukazují, že se stále užívá, a to obvykle ve spojení se slovy televizní, veřejný, komerční, rozhlasový. V praxi je výrazně častější podoba s í: vysílatel. V korpusu SYN v10 je poměr 64x vysilatel a 1277x vysílatel. Podoba vysílatel je uvedena mj. v autorském zákoně (zákon 121/2000 Sb., autorský zákon).
Zvažované varianty:
vysílatel vysilatel
Poslední užití: 31.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13274
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Je správně umisťování, nebo umísťování?
Klíčové slovo: umisťování; umísťování
Odpověď: Obě možnosti jsou v pořádku. Podstatné jméno je odvozeno ze slovesa, které má podle slovníků a IJP variantní podobu: umísťovat i umisťovat (dokonavé sloveso umístit píšeme jen s í). Doklady z ČNK (SYN v11) ukazují mírnou převahu podoby umisťování (4102 : 3471).
Zvažované varianty:
umisťování umísťování
Poslední užití: 11.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13265
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: V odborném textu je napsáno „někomu pomoct“. Je to v pořádku?
Klíčové slovo: pomoct
Odpověď: Je to v pořádku, infinitiv má rovnocenné varianty pomoct a pomoci. Obě možnosti jsou zachyceny např. v IJP a v SSČ. Ve starších jazykových příručkách najdeme jen variantu pomoci.
Zvažované varianty:
pomoct pomoci
Poslední užití: 11.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13254
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Myslím, že ve větě „Chodíme nakupovat zpravidla do Globusu“ je slovo zpravidla spřežka, píše se tedy dohromady.
Klíčové slovo: zpravidla
Odpověď: Ano, máme-li na mysli význam ‚obyčejně, obvykle, pravidelně, většinou‘, můžeme užít jako synonymum i spřežku zpravidla. Zápis zvlášť (z pravidla) má jiný význam, např. je to výjimka z pravidla.
Zvažované varianty:
zpravidla z pravidla
Poslední užití: 17.5.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13249
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kterou příručkou z uvedených se mám řídit?
Konkrétní dotaz: Je Slovník spisovné češtiny aktuální, respektive novější než Slovník spisovného jazyka českého?
Klíčové slovo: příručka
Odpověď: Ano, Slovník spisovné češtiny vznikl později (1. vydání 1978, 2. vydání (opravené a doplněné) 1994, 3. vydání (opravené) 2003, 4. vydání (totožné se 3.), další vydání: 2004, 2005, 2009) než starší Slovník spisovného jazyka českého (ten nejprve vyšel ve čtyřech svazcích, a to mezi lety 1960–1971, jeho druhé, nezměněné, osmisvazkové vydání bylo v roce 1989). Slovník spisovné češtiny je také aktuální kompletní výkladový slovník. V současné době je také připravován a od roku 2017 zveřejňován Akademický slovník současné češtiny.
Poslední užití: 4.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13246
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak mám používat danou příručku?
Konkrétní dotaz: K čemu odkazují zkratky „dř.“ a „zast.“ užité ve Slovníku spisovného jazyka českého?
Klíčové slovo: zkratka
Odpověď: Ve Slovníku spisovného jazyka českého jsou zkratkou „dř.“ označována slova a spojení, která se vztahují k zanikajícím či zcela zaniklým jevům, typickým pro některé z dřívějších historických období, nebo která označují předměty dnes už neužívané. Zkratka „zast.“ je v SSJČ užívána u slov, která označovala jevy a předměty, které např. odkazovaly k dřívější, již neaktuální kulturně-společenské situaci (proto je užita např. u spojení „měšťanská škola“).
Poslední užití: 4.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13218
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Myslel jsem si, že je možné psát chlor i chlór, že jsou to rovnocenné varianty. Pan profesor mi ale napsal, že zápis s čárkou je chybný. Jak to je?
Klíčové slovo: chlor, chlór
Odpověď: V běžném úzu jsou podoby chlor a chlór stylově rovnocenné, obě možnosti uvádějí jak současné zdroje (IJP, NASCS, SSČ), tak už i SSJČ z 60. let. Podle dokladů z korpusu SYN v11 se užívají obě podoby, psaní bez čárky je frekventovanější – např. tvar 1. pádu chlor má v korpusu 3997 dokladů, podoba chlór je zachycena 1894x; tvar 2. pádu chloru je doložen 5607x, varianta chlóru 2742x.
Zvažované varianty:
chlor chlór
Poslední užití: 12.6.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13217
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: V reklamním letáku jsme použili slovo mlíko. Jak moc je špatně, že jsme nezvolili podobu mléko, ale mlíko?
Klíčové slovo: mlíko
Odpověď: Podoba mlíko (místo náležitého spisovného zápisu mléko) není spisovná. Ve Slovníku spisovné češtiny zachycena není, Slovník spisovného jazyka českého ji hodnotí jako obecněčeskou. Ve spisovném textu bychom měli volit náležitý zápis mléko, při záměrné volbě nespisovných či nářečních variant je třeba pečlivě zvážit, komu je text určen a zda nebude užitý výraz pro některé čtenáře matoucí.
Zvažované varianty:
mlíko mléko
Poslední užití: 26.6.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.