Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Jazyková příručka: #45, Internetová jazyková příručka. (platí od 2008) .
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/692, položky: 11-20/6914
Stav:
#13411
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Můžu psát slovo videonahrávka dohromady, nebo se má psát zvlášť: video nahrávka?
Klíčové slovo: videonahrávka
Odpověď: Psaní zvlášť nelze považovat za vysloveně chybné, přídavné jméno video může totiž stát i samostatně. Část video- je však běžnou součástí mnohých složených slov, např. videokazeta, videodokumentace, videoklub... Výraz videonahrávka proto doporučujeme psát dohromady jako jedno slovo. Doklady z korpusu syn v11 ukazují, že je tento způsob běžně užívaný (5 793 dokladů).
Zvažované varianty:
videonahrávka video nahrávka
Poslední užití: 23.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13410
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Můžu psát slovo videozáznam dohromady, nebo se má psát zvlášť: video záznam?
Klíčové slovo: videozáznam
Odpověď: Psaní zvlášť nelze považovat za vysloveně chybné, přídavné jméno video může totiž stát i samostatně. Část video- je však běžnou součástí mnohých složených slov, např. videokazeta, videodokumentace, videoklub... Výraz videozáznam proto doporučujeme psát dohromady jako jedno slovo.
Zvažované varianty:
videozáznam video záznam
Poslední užití: 23.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13409
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jde mi o spojení sociálně psychologický, které vychází z oboru sociální psychologie. V odborné literatuře to nacházím třemi způsoby: s mezerou mezi slovy (sociálně psychologický), s pomlčkou (sociálně-psychologický) i dohromady (sociálněpsychologický). Jak mám slovo psát?
Klíčové slovo: sociálněpsychologický
Odpověď: Psaní obdobných výrazů zvlášť (sociálně psychologický), které se někdy v praxi objevuje, neodpovídá současným zásadám pro psaní složených přídavných jmen, proto ho nedoporučujeme. Při psaní složených přídavných jmen s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově vycházíme z věcné znalosti. Píšeme je podle významu buď dohromady, nebo se spojovníkem – upřesňujeme, že pro jejich zápis se neužívá pomlčka (tedy delší vodorová čárka –), ale spojovník (-). Některá přídavná jména je teoreticky možné zapsat dvěma způsoby, psaním či nepsaním spojovníku rozlišujeme různé významy. Od ustáleného slovního spojení sociální psychologie odvozujeme přídavné jméno sociálněpsychologický. Obdobně např. politická ekonomie = politickoekonomický. Spojovník se užije, pokud jde o souřadné spojení, jehož složky jsou na stejné úrovni a mohly by být spojeny spojkou a. Pokud by východiskem bylo slovní spojení sociální a psychologický (např. výcvik), pak bychom psali sociálně-psychologický (to však neplatí v tomto případě, kdy je východiskem sociální psychologie). Obdobně politický a ekonomický (např. rozvoj) = politicko-ekonomický.
Zvažované varianty:
sociálněpsychologický sociálně psychologický sociálně-psychologický
Poslední užití: 13.9.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13407
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zkratky grafické
Konkrétní dotaz: Je možné užít místo slova bratři zkratku bři? A psala by se za touto zkratkou tečka?
Klíčové slovo: bratři
Odpověď: Slovník spisovné češtiny zachycuje ve svém rejstříku zkratek a značek pro slovo bratr pouze zkratku v podobě br., jedná se o tzv. zkratku čistě grafickou, která se tvoří vypsáním prvního písmena či charakteristické počáteční skupiny písmen a jež je zakončena tečkou. Zkratka, na niž se ptáte, by se řadila mezi tzv. zkratky kontrakční (neboli stažené), které se tvoří z prvního a posledního písmena, výjimečně z poslední slabiky zkracovaného slova, a tečku po nich nepíšeme (stejně jako ji nepíšeme ani například po kontrakčních zkratkách fce, cca či pí). Přímo kontrakční zkratku bři se nám sice v dostupných příručkách dohledat nepodařilo, Internetová jazyková příručka však zachycuje kontrakční zkratku bří (od slova bratří), nic nám tedy nebrání utvořit analogicky kontrakční zkratku bři i od tvaru bratři.
Zvažované varianty:
bři bři.
Poslední užití: 8.3.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky: Zkratky čistě grafické (p., mil., mld., s. r. o., tzn., fa)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13406
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zkratky grafické
Konkrétní dotaz: Měla by se psát zkratka slova bratří v názvu ulice Bří Čapků s tečkou, nebo je správný zápis bez tečky?
Klíčové slovo: bratří
Odpověď: Slovo bratří je skutečně možné nahradit tzv. kontrakční zkratkou bří, takovéto zkratky se tvoří z prvního a posledního písmena (výjimečně z poslední slabiky zkracovaného slova) a tečku po nich nepíšeme. Jedná se o stejný typ zkratek, jakými jsou např. fce (od slova funkce), ca (od cirka) či pí (od paní), za nimiž se tečky rovněž neuvádějí.
Zvažované varianty:
ulice Bří Čapků ulice Bří. Čapků
Poslední užití: 4.5.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky: Zkratky čistě grafické (p., mil., mld., s. r. o., tzn., fa)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13405
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kombinace zkratky a značky
Konkrétní dotaz: Jak se má správně psát zkratka spojení „metr nad mořem“? A je možné místo ní uvádět jen značku pro metr?
Klíčové slovo: m n. m.
Odpověď: Zkratka spojení „metr nad mořem“ obsahuje značku „m“ pro metr a dále tzv. grafické zkratky „n.“ (od výrazu „nad“) a „m.“ (od slova „mořem“). Za mezinárodně kodifikovanými písmennými značkami označujícími matematické a další jednotky se nepíše tečka, naopak za grafickými zkratkami tečku píšeme. Značky matematických jednotek oddělujeme od číselné hodnoty i následujícího slova mezerami, stejně tak se dle pravopisných pravidel mají psát mezery po tečkách, které zakončují zkratky (výjimkou je jen situace, kdy za tečkou nenásleduje mezera, ale jiné interpunkční znaménko, pak píšeme za tečku rovnou příslušné znaménko bez mezery). Z výše uvedených pravidel tedy vyplývá, že náležitý zápis zkratky daného spojení je „m n. m.“. Pro označení výškového rozdílu či převýšení doporučujeme užívat právě tuto zkratku, nikoli pouze značku m, která se užívá jako jednotka délky.
Poslední užití: 23.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky − Značky, čísla a číslice + Zkratky čistě grafické (p., mil., mld., s. r. o., tzn., fa)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13401
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy území
Konkrétní dotaz: Píše se pardubicko, nebo Pardubicko?
Klíčové slovo: Pardubicko
Odpověď: Jména území, která označují město a jeho okolí, se řadí k vlastním jménům a píšou se s velkým písmenem. Správná podoba je tedy Pardubicko.
Zvažované varianty:
pardubicko Pardubicko
Poslední užití: 6.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 72
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 79
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – světadíly, země, území, oddíl 1 Jednoslovné názvy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13400
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy veřejných prostranství
Konkrétní dotaz: Přestěhovali jsme se do ulice Dukelských hrdinů a nejsme si jisti, zde se má psát Dukelských hrdinů, nebo Dukelských Hrdinů.
Klíčové slovo: Dukelských hrdinů
Odpověď: Správná podoba je Dukelských hrdinů, protože výraz hrdina je obecné podstatné jméno. Aby se v uvedeném názvu psala obě písmena velká, muselo by po přídavném jménu následovat podstatné jméno vlastní.
Zvažované varianty:
Dukelských hrdinů Dukelských Hrdinů
Poslední užití: 6.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 8
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – ulice, třídy, nábřeží, náměstí, mosty, sady, zahrady, aleje, kolonády; oddíl 2.2 Spojení obecného podstatného jména a vlastního jména ve 2. pádě

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13399
Užití:
1 1 0
Dotaz: Názvy veřejných prostranství
Konkrétní dotaz: Má se psát Štvanická lávka, nebo štvanická lávka?
Klíčové slovo: Štvanická lávka
Odpověď: Jde o novou pražskou lávku, která byla otevřená v červnu v r. 2023. Je to její oficiální název, a proto je namístě psát u přídavného jména velké písmeno.
Zvažované varianty:
Štvanická lávka štvanická lávka
Poslední užití: 5.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 83
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – ulice, třídy, nábřeží, náměstí, mosty, sady, zahrady, aleje, kolonády, oddíl Obecné pojmenování

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Domy, paláce, pasáže
Konkrétní dotaz: V Motole je sokolovna, která se přestala používat ke svému původnímu účelu, ale stále je tento objekt tak nazýván. Přestavuje se, měla by to být v budoucnu pobočka Domu dětí a mládeže. Nevím, za mám zvolit velké, nebo malé písmeno.
Klíčové slovo: sokolovna
Odpověď: V tuto chvíli jde stále pouze o obecné, druhové označení objektu, a proto je třeba zvolit malé písmeno.
Zvažované varianty:
Sokolovna sokolovna
Poslední užití: 3.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo sokolovna
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo sokolovna
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo sokolovna

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.