Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Jazyková příručka: #4, Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015) .
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/15, položky: 11-20/143
Stav:
#11760
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zdravotnické a sociální organizace
Konkrétní dotaz: Oficiální název je Vsetínská nemocnice, a. s. Pokud se vynechá zkratka a. s., píše se u přídavného jména stále velké písmeno?
Klíčové slovo: Vsetínská nemocnice
Odpověď: Zkratky označující druh právnické osoby se v neprávních dokumentech často vynechávají, a přesto se takové názvy organizací píšou s velkým písmenem. Jestliže je z kontextu zřejmé, že je daný název užit jako oficiální název nemocnice, píše se, i když se zkratka a. s. neuvádí, velké písmeno.
Poslední užití: 1.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8 Organizace a instituce; 8.1 Úvod

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11211
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde najdu pravidla k psaní velkých písmen u slov debetní karta, smlouva, partner?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Pravidla psaní velkých písmen se zaměřují především na ty skupiny pojmenování, které jsou chápány jako vlastní jména. Výrazy, které uvádíte, jsou však chápány jako obecná jména, tudíž v jejich případě píšeme počáteční písmeno malé. K této oblasti vám můžeme doporučit Internetovou jazykovou příručku či publikaci Psaní velkých písmen v češtině. V nich najdete kromě výkladu k psaní velkých písmen i případy, v nichž se často chybuje a kdy je namístě psaní malého počátečního písmene.
Poslední užití: 30.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11208
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: V jaké příručce najdu informace o psaní velkých písmen u reálií souvisejících s Rakousko-Uherskem?
Klíčové slovo: Rakousko-Uhersko
Odpověď: Doporučujeme vám knihu Psaní velkých písmen v češtině (nakladatelství Academia, 2015).
Poslední užití: 28.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Ceny
Konkrétní dotaz: Když se namísto Pulitzerova cena použije výraz Pulitzer, s jakým písmenem se má napsat?
Klíčové slovo: Pulitzer
Odpověď: Pokud zkrátíme názvy cen, které obsahují buď podstatné jméno v 2. p., např. Cena Alfréda Radoka, nebo přivlastňovací přídavné jméno, např. Pulitzerova cena, a použijeme místo nich samotné příjmení, píšeme je s velkým písmenem (získat Pulitzera, Radoka). Takto se běžně krátí i názvy nemocí (Alzheimerova nemoc), ale protože tyto názvy nejsou vlastními jmény, namístě je psát alzheimer.
Poslední užití: 21.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 4.2.5.2 Vědomá apelativizace, bod c) Názvy cen

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10777
Užití:
1 2 0
Dotaz: Úprava textu v buňkách tabulky
Konkrétní dotaz: Měla bych hesla v tabulce psát s malým, nebo s velkým písmenem?
Klíčové slovo: tabulka; velká písmena
Odpověď: Podle normy ČSN 01 6910 by názvy sloupců a řádků měly začínat velkým písmenem, podnázvy, které jsou pokračováním hlavního názvu, písmenem malým. V ostatních buňkách tabulky by se již mělo psaní počátečních písmen odvíjet od pravopisných zásad – obecná pojmenování píšeme s malým počátečním písmenem, vlastní jména s velkým počátečním písmenem. Položky na stejné úrovni by měly být řešeny jednotně.
Poslední užití: 29.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 13.5 Záhlaví tabulky, 13.6 Sloupce (s. 41)
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 21.6.2 Velká písmena v tabulkách, grafech, popiscích obrázků a fotografií (s. 314)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10666
Užití:
1 1 0
Dotaz: Historické (říše, království, knížectví)
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno psát u výrazu britský v názvu vyznamenání Řád britského impéria? Slovníky se ve způsobu psaní liší.
Klíčové slovo: Řád britského impéria
Odpověď: Uvedené spojení uvádí pouze SSJČ, a to v podobě Britské impérium, SSČ toto spojení nemá, v něm lze nalézt pouze Římské (i římské) impérium, v NASCS římské impérium. Jak dokládá Český národní korpus, obvyklejší je podoba britské impérium. U tohoto typu pojmenování je problematické jednoznačně stanovit, zda ho chápat jako vlastní jméno, nebo ne. Přikláněli bychom se k tomu, považovat ho za jméno obecné a psát malé písmeno. Pokud by však pisatel dal přednost velkému písmenu, i tento způsob psaní lze tolerovat.
Poslední užití: 13.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo impérium
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo impérium
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo impérium
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 7.4.5 Starověké a středověké říše

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Psaní velkých písmen na vizitkách
Konkrétní dotaz: Jsem ze staré školy, a proto bych názvy pracovních funkcí uváděných na vizitkách psal s malým písmenem. stále častěji se však používá písmeno velké. Co je správně?
Klíčové slovo: psaní názvů pracovních pozic na vizitkách
Odpověď: Velmi záleží na uspořádání vizitky. Pokud název pracovní funkce je umístěn bezprostředně pod osobní jméno, upřednostnili bychom, stejně jako tomu je v podpisech v úředních dopisech, malé písmeno. Nelze však zcela vyloučit, pokud jsou jednotlivé údaje od sebe vzdáleny a ztvárněny odlišným písmem, i písmeno velké.
Poslední užití: 16.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 20.3 Pracovní funkce a tradiční tituly

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10566
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jména postav
Konkrétní dotaz: Píše se postava ze Saint-Exupéryho díla Malý princ, nebo malý princ? Dívala jsem se do různých vydání a způsob psaní je nejednotný.
Klíčové slovo: Malý princ
Odpověď: Spojení malý princ je od původu druhové. Protože označuje hlavní postavu, tedy postavu významnou, lze ho považovat za vlastní jméno a psát ho s velkým písmenem. Podobu s malým písmenem však nelze hodnotit jako chybnou.
Zvažované varianty:
Malý princ malý princ
Poslední užití: 8.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 69
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 4.7 Postavy uměleckých děl a názvy rolí

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dějinné události – ostatní
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova velký ve spojení velká hospodářská krize? Nikde jsem způsob psaní nenašla.
Klíčové slovo: velká hospodářská krize
Odpověď: Máte pravdu, že toto spojení slovníky neobsahují. Patří však mezi pojmenování událostí, která se považují za obecná, a proto je namístě psát malé písmeno.
Poslední užití: 18.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.1.5 Jiné dějinné či významné události

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10480
Užití:
1 1 0
Dotaz: Historické (říše, království, knížectví)
Konkrétní dotaz: Píše se starověké Řecko, nebo Starověké Řecko?
Klíčové slovo: starověké Řecko
Odpověď: Přídavné jméno starověký není součást vlastního jména, tím je pouze Řecko, a proto je namístě psát starověké Řecko, stejně jako starověký Egypt, starověká Čína.
Zvažované varianty:
starověké Řecko Starověké Řecko
Poslední užití: 22.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 7.4.5 Starověké a středověké říše

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.