Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Jazyková příručka: #1, Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014) .
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/24, položky: 11-20/237
Stav:
#13008
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Zmizet po anglicku se píše zvlášť, nebo dohromady (jako třeba poprvé, podruhé)?
Klíčové slovo: po anglicku
Odpověď: V ustrnulých spojeních tohoto typu píšeme předložku „po“ zvlášť a zeměpisná jména v nich užitá píšeme s malým počátečním písmenem. Náležitý zápis je tedy zmizet po anglicku. Obdobně po česku, po německu. Dohromady i zvlášť lze psát ustálená spojení jako poslepu i po slepu, postaru i po staru, podomácku i po domácku a také výrazy s číslovkami, např. poprvé i po prvé, popáté i po páté.
Zvažované varianty:
po anglicku poanglicku
Poslední užití: 19.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování, sekce 5 – Psaní spřežek typu naměkko – na měkko, domodra – do modra, po anglicku
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování, sekce 5 – Psaní spřežek typu naměkko – na měkko, domodra – do modra, po anglicku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Proč se ve slově ližiny (třeba na autě nebo u vrtulníku) píše i? Mám to spojeno se slovem lyže, ale tak to asi není, že?
Klíčové slovo: ližiny
Odpověď: Není. Slovo ližina není odvozeno od výrazu lyže, jak se mnozí mylně domnívají, ale souvisí se slovem líha, což je trámec pro posun těžkých břemen nebo to bývalo postranní nebo spodní prkno povozu. Slovo líha se dnes užívá jen výjimečně, v základu slova ližiny však zachováno zůstalo. V souladu s jazykovými příručkami píšeme proto jedině ližiny.
Zvažované varianty:
ližiny lyžiny
Poslední užití: 6.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12927
Užití:
1 1 0
Dotaz: S, nebo z?
Konkrétní dotaz: Rád bych konzultoval psaní s/z ve slově filosofie/filozofie. Zápis filosofie odkazuje ke slovu sofos a znamená mít rád moudrost, zatímco zofos etymologicky jasně odkazuje k výrazu temnota, ďábel. Má to tedy jinou konotaci. Pokud fakulta nabízí obor filozofie, pak nabízí výchovu a vzdělání v oblasti temnoty. Musím se držet striktně pravopisu se z? Nebo můžu psát filosofie? Mám se držet etymologického významu, nebo pravopisných doporučení? Můžu se rozhodnout, že budu psát filosofie, protože to je v souladu s mým filosofickým myšlením? Nerad bych udělal chybu a narazil v rámci obhajoby své práce.
Klíčové slovo: filozofie
Odpověď: Původní etymologie řečtiny nehraje roli v české výslovnosti ani v přepisu. Většina uživatelů českého jazyka neodvozuje českou podobu cizího slova z jeho původního významu. Slovo filozofie (stejně jako třeba organizace, muzeum, teze) patří k zdomácnělým výrazům, v nichž se původní „s“ vždy v češtině vyslovuje jako [z], zápis filozofie se proto dnes považuje za základní, tedy stylově neutrální. Psaní filosofie je rovněž možné, tato podoba není chybná, ale je považována za stylově příznakovou, v běžných textech je méně častá. Pokud dáváte přednost psaní filosofie, nikdo vám v tom nemůže bránit. Pravidla českého pravopisu, v nichž je možné základní pravopisné podoby ověřit, mají charakter doporučení, žádným právním předpisem není stanovena povinnost jejich dodržování. Zápis se „s“ (filosof, filosofie) nemůže být hodnocen jako chybný (za chybu lze považovat např. zápis ženy šli), avšak při hodnocení práce můžete být upozorněn, že jste užil méně častou podobu.
Zvažované varianty:
filozofie filosofie
Poslední užití: 2.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis a výslovnost přejatých slov se s – z
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis a výslovnost přejatých slov se s – z, sekce 1.1 – Základní pravopisná podoba je se z (typ muzeum – museum)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dodatek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12912
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Máme větu, která se týká letu balonem: „Spotřeboval při tom hodně paliva." Nejsem si jistá, jestli psát dohromady přitom, nebo zvlášť při tom?
Klíčové slovo: přitom; při tom
Odpověď: U dvojice „při tom“ a „přitom“ není vymezení rozdílu jednoznačné. Volba varianty někdy závisí na preferenci pisatele. Chápání tohoto výrazu jako spojení předložky a ukazovacího zájmena se oslabuje a ve většině textů lze volbu odůvodnit jak významem ‚zároveň, současně‘ (spřežka přitom), tak vztáhnutím k ději předchozí věty, ke kterému zájmeno odkazuje (při tom). Modelovým příkladem může být věta uvedená v IJP v kapitole Psaní spřežek a spřahování: Hraje a přitom zpívá (= během hry na nástroj zároveň zpívá) i Hraje a při tom zpívá (= svou hru doprovází zpěvem – při hraní zpívá). V uvedené větě si lze představit obě možnosti: (a) Při tom letu spotřeboval hodně paliva, nebo (b) Zaplatil nám málo, ale spotřebovat přitom hodně paliva. Doporučujeme posoudit větu v širším kontextu.
Zvažované varianty:
přitom při tom
Poslední užití: 3.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování, sekce 3.3 – Při tom × přitom
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12756
Užití:
1 1 0
Dotaz: Respektování tradice
Konkrétní dotaz: Píše se raně mezera novověký, nebo dohromady raněnovověký?
Klíčové slovo: raně novověký; raněnovověký
Odpověď: V tomto případě je to poněkud komplikovanější. Platné pravidlo o psaní složených přídavných jmen říká, že je-li základem složeného přídavného jména s první složkou zakončenou na -ně (-sko, -cko, -ově) podřadné spojení, v němž jedna složka rozvíjí druhou, píšeme adjektivum dohromady: trestní právo – trestněprávní, raný novověk – raněnovověký. U některých složených přídavných jmen (k nimž patří výrazy se složkou raně, pozdně) se však vedle toho respektuje tradiční, vžitý způsob psaní. Proto je možné chápat tento termín i jako slovní spojení příslovce a přídavného jména a psát slova zvlášť: raně novověký, obdobně třeba i raně gotický, pozdně barokní, vrcholně renesanční. Jednoznačnou převahu psaní výrazů tohoto typu zvlášť dokládají i příklady z ČNK. Psaní dohromady není chybné, ale je v praxi méně využívané. V rámci textu doporučujeme dodržovat jednotnou podobu.
Zvažované varianty:
raně novověký raněnovověký
Poslední užití: 8.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 3.3 – Tradiční způsob psaní některých složených přídavných jmen
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12599
Užití:
1 1 0
Dotaz: S, nebo z?
Konkrétní dotaz: Slova jako individualismus, socialismus apod. je možné psát se s i z? Nebo je jedna z variant preferovaná? Proč není jen jedna možnost? V textu knihy jsou použity varianty se-z-, mám je opravovat?
Klíčové slovo: -ismus
Odpověď: Ve slovech s příponou vyslovovanou [-izmus] se v souladu s Dodatkem k PČP z roku 1994 za základní považují podoby se s, tedy individualismus, socialismus. Podoby se -s- jsou hodnoceny jako stylově neutrální, je možné je užít v jakémkoli textu; podoby se -z- jsou rovněž možné, ale jsou považovány za stylově příznakové. Doporučujeme, abyste případnou úpravu pravopisné varianty užité v textu konzultovala s autory.
Poslední užití: 3.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis a výslovnost přejatých slov se s – z
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis a výslovnost přejatých slov se s – z, sekce 1. 4 – Přípona -ismus/-izmus (typ optimismus – optimizmus) a slova zakončená ve výslovnosti na [-zmus], [-zma] (typ spasmus – spazmus, charisma – charizma)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dodatek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I/y rozlišuje význam slova či předpony
Konkrétní dotaz: Jde o větu Davy lidí směřovaly nabitými uličkami na náměstí. Psala bych nabitý s -i,- ale nevím, jak to zdůvodnit.
Klíčové slovo: nabitý
Odpověď: Ve větě „Davy lidí směřovaly nabitými uličkami na náměstí" píšeme ve slově nabitý -i- z toho důvodu, že sloveso nabít vyjadřuje význam ‚velmi naplnit něčím, napěchovat, vtěsnat, naplnit až k prasknutí, po okraj‘: uličky byly přeplněné. Obdobně např. ve vlaku bylo nabito, vrátili se z výletu nabiti dojmy, film je nabitý dramatickými scénami.
Zvažované varianty:
nabitý nabytý
Poslední užití: 29.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Předponová slovesa odvozená od být – bít
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12542
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Píšeme zvlášť při tom, nebo dohromady přitom? Jde o větu Není moc lidí, kteří by skutečně četli etikety, a přitom (při tom) z nich můžeme vyčíst, co je dobré pro naše tělo.
Klíčové slovo: přitom; při tom
Odpověď: U dvojice „při tom“ a „přitom“ není vymezení rozdílu jednoznačné, proto volba podoby často závisí na preferenci pisatele. Chápání tohoto výrazu jako spojení předložky a ukazovacího zájmena se oslabuje a ve většině textů lze volbu odůvodnit jak významem ‚zároveň, současně‘ (spřežka přitom), tak vztáhnutím k ději předchozí věty, ke kterému zájmeno odkazuje (při tom). V citované větě považujeme za vhodnější psaní dohromady: Není moc lidí, kteří by skutečně četli etikety, a přitom z nich můžeme vyčíst, co je dobré pro naše tělo.
Zvažované varianty:
přitom při tom
Poslední užití: 12.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování, sekce 3.3 – Při tom × přitom
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12495
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Použil jsem v textu slovo cestováníchtivý občan a korektor ve Windows mě opravil, že to nemá být dohromady. Jak slovo psát?
Klíčové slovo: cestováníchtivý
Odpověď: Automatický korektor slovo označil, protože ho nezná (ale zná samostatná slova cestování a chtivý). Slovo cestováníchtivý žádný slovník nezachycuje. Doporučujeme psát dohromady cestováníchtivý, analogicky ke slovům jako bojechtivý, koupěchtivý, vdavekchtivý, senzacechtivý. Výraz patří mezi tzv. spřažená přídavná jména, která píšeme v obráceném slovosledu dohromady: cestováníchtivý – chtivý cestování, sluncechtivý – chtivý slunce, bojechtivý – chtivý boje, práceschopný – schopný práce apod. Doklady užití (i když jen poměrně řídké) najdeme v ČNK.
Zvažované varianty:
cestováníchtivý cestování chtivý
Poslední užití: 23.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování, sekce 2 – Přídavná jména vzniklá spřahováním (typ níže uvedený – nížeuvedený)
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování, sekce 2 – Přídavná jména vzniklá spřahováním (typ níže uvedený – nížeuvedený)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12243
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Řešíme, zda psát sociálně patologické jevy zvlášť, se spojovníkem (sociálně-patologické), nebo dohromady (sociálněpatologické). Zjistili jsme od odborníků, že se to týká sociální patologie, že jde o patologické jevy, které se objevují v sociální oblasti.
Klíčové slovo: sociálněpatologický; sociálně patologický
Odpověď: V praxi je zápis dvou samostatných slov (sociálně patologický) doložen v řadě textů, podle dokladů v ČNK je dokonce nejfrekventovanější. Zápis zvlášť odpovídá pojetí, kdy slovní spojení chápeme jako volné spojení příslovce (sociálně) a přídavného jména (patologický). Takovéto pojetí je ustáleno např. ve slovních spojeních jako průmyslově vyspělý, časově ohraničený. Ve spojení s příslovcem sociálně je obvyklé psát zvlášť např. výrazy sociálně přizpůsobivý, sociálně znevýhodněný, sociálně slabý, sociálně prospěšný. Jak jste sama potvrdila, zmiňované jevy se týkají sociální patologie. Sociologický slovník definuje sociální patologii jako „souhrnné označení pro nezdravé, abnormální a obecně nežádoucí společenské jevy, tzn. společensky nebezpečné, negativně sankcionované formy deviantního chování, které není v souladu s morálními, sociálními či právními normami společnosti.“ Jestliže odvozujeme složené přídavné jméno s první složkou zakončenou na -ně (nebo -sko, -cko, -ově) od ustáleného slovního spojení, které má strukturu podřadného spojení (v tomto případě je podstatné jméno patologie rozvíjeno přídavným jménem sociální), pak by se složené přídavné jméno mělo v souladu s platnými jazykovými doporučeními psát dohromady jako jedno slovo: sociálněpatologický. Obdobně jako např. trestní právo – trestněprávní, zahraniční politika – zahraničněpolitický apod. Jako nejméně pravděpodobná se jeví možnost, která je v praxi doložena rovněž, a to psát složené přídavné jméno se spojovníkem (sociálně-patologický). Takový zápis totiž znamená, že přídavné jméno tvoří dvě rovnocenné souřadně spojené složky – sociální a patologický. Pravopisná podoba zápisu vychází z věcné znalosti (kterou má autor textu) a měla by čtenáři signalizovat východisko, z něhož je určité pojmenování odvozeno. Psaní dvou samostatných slov (sociálně patologické jevy) nelze vyloučit, avšak jestliže jde o jev z oblasti sociální patologie, pak by měl zápis být sociálněpatologické jevy.
Zvažované varianty:
sociálněpatologický sociálně patologický sociálně-patologický
Poslední užití: 2.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.
Historie a změny popisu tohoto jevu: Řešeno na GD 6. 9. 2021 + na následné onlinové poradě..

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.