Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #294 [Příručky].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/22, položky: 1-20/426
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13160
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Obsahuje kartotéka Novočeského lexikálního archivu lístky jen z beletrie?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Lístkové výpisky uvedené kartotéky byly pořizovány zejména z umělecké literatury, ale i z literatury odborné, výběrově byly excerpovány noviny, časopisy a překladová literatura.
Poslední užití: 13.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13159
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kde je možné získat/najít příručku daného typu?
Konkrétní dotaz: Kde najdu Novočeský lexikální archiv?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Kartotéka lexikálního archivu je přístupná na stránce Příručního slovníku jazyka českého (https://psjc.ujc.cas.cz), neboť daný slovník vznikal právě na základě tohoto excerpčního materiálu.
Poslední užití: 13.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13131
Užití:
1 1 0
Dotaz: Doporučujete užívání dané příručky?
Konkrétní dotaz: Na online skloňování jsem našla dva tvary pro 5. pád příjmení Štefek a nevím, který je správně.
Klíčové slovo: skloňování
Odpověď: Podobné internetové stránky nejsou vytvořeny pracovníky ÚJČ, proto nemůžeme ručit za jejich správnost. Při váhání nad vhodným tvarem osobního jména vám doporučujeme řídit se výkladovou částí Internetové jazykové příručky (oddílem věnujícím se skloňování osobních jmen).
Poslední užití: 27.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12795
Užití:
1 1 0
Dotaz: Proč daná příručka neobsahuje určitou informaci?
Konkrétní dotaz: V Internetové jazykové příručce jsou sice ve výkladu o psaní interpunkční čárky uvedeny nějaké příklady, ale existuje mnoho dalších vět, v nichž si nevím s interpunkcí rady, a Příručka je neobsahuje.
Klíčové slovo: interpunkce
Odpověď: Bohužel, jako každá jazyková příručka je i IJP omezena svým rozsahem a nelze v ní obsáhnout všechny potenciálně problematické situace. V takových případech je nutné snažit se odvodit řešení na základě výkladu v IJP nebo hledat analogické příklady v dalších příručkách.
Poslední užití: 28.2.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12794
Užití:
1 1 0
Dotaz: Proč daná příručka neobsahuje určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Proč není výraz ovocitý v Internetové jazykové příručce? Znamená to, že se nesmí legálně užívat?
Klíčové slovo: termín
Odpověď: Pokud není určité slovo zahrnuto do jazykové příručky, neznamená to, že se nesmí užívat. Výkladové slovníky či jazykové databáze (kterou je i Internetová jazyková příručka) z rozsahových důvodů zahrnují především jádro slovní zásoby, ostatní výrazy, např. odborné termíny (jako je přídavné jméno ovocitý) se do příruček pro širokou veřejnost dostávají jen výběrově, najdeme je hlavně v terminologických slovnících daných oborů.
Poslední užití: 28.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12792
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Aktualizujete Internetovou jazykovou příručku? Je možné do ní jazykové jevy i přidávat?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Internetová jazyková příručka je průběžně aktualizována i rozšiřována. Nejčastějším typem úprav jsou drobné korekce překlepů, chybně vygenerovaných tvarů apod. V případě, že tvůrčí kolektiv na základě relevantních dat a odborného výzkumu zjistí, že určitá informace již neodpovídá současné normě, jsou tato zjištění zohledněna i ve slovníkové a/nebo výkladové části Příručky. To se týká i přidávání nových informací, například začleňování neologismů do hesláře IJP.
Poslední užití: 18.8.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12655
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Ve které příručce najdu frazém hulákat jako na lesy?
Klíčové slovo: frazeologie
Odpověď: Uvedený frazém najdete ve Slovníku spisovného jazyka českého (jeho online verze je dostupná proklikem ze slovníkové části Internetové jazykové příručky a naleznete ji i na adrese https://ssjc.ujc.cas.cz/). V heslovém odstavci lexému „hulákat“ je pak uvedena podoba „hulákat jako na lesích“. Je však třeba doplnit, že v současnosti v úzu zásadně převládá vámi zmiňovaná podoba „hulákat jako na lesy“, kterou bychom hodnotili jako zcela noremní.
Poslední užití: 12.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12654
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde mohu najít podrobnější výklad k problematice aktualizace jazykových prostředků?
Klíčové slovo: aktualizace
Odpověď: Doporučujeme vám informace uvedené v online dostupném Novém encyklopedickém slovníku češtiny (https://www.czechency.org/slovnik/AKTUALIZACE).
Poslední užití: 12.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12651
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde najdu tvary přivlastňovacích adjektiv ve všech pádech? V Internetové jazykové příručce nejsou.
Klíčové slovo: skloňování
Odpověď: Internetová jazyková příručka skutečně tabulky tvarů přivlastňovacích adjektiv neuvádí, věnuje se totiž zejména častým či z uživatelského hlediska problematickým jevům (ve své výkladové části IJP však informace k tvoření přídavných jmen individuálně přivlastňovacích shrnuje). Paradigmatické tabulky tvarů slov skloňovaných podle vzorů „otcův, -a, -o“ a „matčin, -a, -o“ naleznete v českých mluvnicích. Např. v tzv. akademické Mluvnici češtiny (II. díl), Příruční mluvnici češtiny aj.
Poslední užití: 12.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Příruční mluvnice češtiny. 1995. (platí od 1995)
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 2. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12637
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde najdu informace o psaní lomítka?
Klíčové slovo: lomítko
Odpověď: Informace o užívání lomítka přináší například Česká technická norma ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory; touž problematiku zpracovává rovněž Internetová jazyková příručka (https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=167).
Poslední užití: 21.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12636
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde najdu informace o zalamování textu?
Klíčové slovo: zalomení řádku
Odpověď: Informace o zalamování textu přináší například Česká technická norma ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory; zalomení řádků a nevhodným výrazům na konci řádku se rovněž věnuje Internetová jazyková příručka (https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=880).
Poslední užití: 21.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12634
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Kdo vydal normu pro úpravu písemností?
Klíčové slovo: normalizace
Odpověď: Česká technická norma ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory byla vydána Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Poslední užití: 21.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12626
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde najdu poučení o psaní pomlčky a spojovníku?
Klíčové slovo: pomlčka; spojovník
Odpověď: Doporučujeme vám Internetovou jazykovou příručku. Dané informace najdete v kapitolách Pomlčka (https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=165) a Spojovník (https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=164).
Poslední užití: 24.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12624
Užití:
1 1 0
Dotaz: Doporučujete užívání dané příručky?
Konkrétní dotaz: Mohu se v případě tvarů slov spolehnout na informace uvedené ve Wikislovníku?
Klíčové slovo: skloňování
Odpověď: Ústav pro jazyk český není autorem projektu dostupného na adrese https://cs.wiktionary.org/wiki/Wikislovn%C3%ADk:Hlavn%C3%AD_strana, nemůžeme proto ručit za správnost údajů, které jsou zde uváděny. Hledáte-li informace o češtině, doporučujeme vám naši Internetovou jazykovou příručku (www.prirucka.ujc.cas.cz).
Poslední užití: 24.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12591
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde najdu informaci, zda je vhodné užívat spojení „je to o tom, že…“?
Klíčové slovo: sloveso
Odpověď: Dané problematice věnoval lingvista Jiří Kraus svůj článek z roku 1997, který vyšel v časopise Naše řeč. Informace ke spojení „je to o tom“ najdete i v Databázi jazykových dotazů (https://dotazy.ujc.cas.cz/odpovedi/?id_odpoved=4973&filter=1).
Poslední užití: 11.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Databáze jazykových dotazů. (platí od 2020)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12590
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde najdu informaci, s jakým počátečním písmenem se píše slovo advent?
Klíčové slovo: velká písmena
Odpověď: Doporučujeme vám Internetovou jazykovou příručku. Výraz advent (s malým počátečním písmenem) je zařazen do její heslové části a k danému heslu je přes odkaz připojen výklad k psaní velkých písmen v pojmenováních dějinných událostí, památných dnů a svátků.
Poslední užití: 11.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12588
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: V jaké knize najdu informace o psaní velkých písmen? Internetovou jazykovou příručku znám, ale slyšela jsem o nějaké publikaci.
Klíčové slovo: velká písmena
Odpověď: Doporučujeme vám knihu Psaní velkých písmen v češtině, která vyšla v nakladatelství Academia v roce 2015.
Poslední užití: 6.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12560
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Jak je možné prokázat, že nějaké slovo existuje? Je v takovém případě rozhodující jeho zařazení do slovníku?
Klíčové slovo: slovo
Odpověď: Zjednodušeně lze říci, že existence slova je úzce spjatá s jeho užíváním. Výkladové slovníky češtiny jsou vždy limitované svým rozsahem (který je jedním z koncepčních hledisek při vytváření slovníku) a nikdy nemohou obsáhnout celou slovní zásobu. Obvykle jsou do slovníku zařazována slova s vysokou frekvencí, současně je však slovníkový heslář doplňován i o výrazy řidší, avšak důležité z hlediska představení slovní zásoby v její pestrosti a šíři. (Jde např. o termíny, expresivní výrazy či slova vázaná na určité časové období.) Určitou představu o užívání konkrétního výrazu nám může podat i databáze Českého národního korpusu, ani ten však nezahrnuje úplně všechna česká slova, mimo jiné proto, že jsou tvořena stále nová (ne všechna se však v úzu udrží).
Poslední užití: 10.5.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12515
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Kde v Internetové jazykové příručce najdu výklad ke slovu průvodce?
Klíčové slovo: vazebnost
Odpověď: Přes Internetovou jazykovou příručku lze vstupovat do výkladových slovníků, jako jsou Slovník spisovné češtiny a Slovník spisovného jazyka českého, ty obsahují výklad významu daného slova i související doklady.
Poslední užití: 11.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12514
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kde je možné získat/najít příručku daného typu?
Konkrétní dotaz: Je slovník vazeb dostupný online?
Klíčové slovo: vazebnost
Odpověď: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení existuje pouze v tištěné podobě. On-line lze slovesné vazby vyhledávat ve Valenčním slovníku českých sloves (též VALLEX 3.0) na adrese https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/, popřípadě lze přes Internetovou jazykovou příručku vstupovat do výkladových slovníků, jako jsou Slovník spisovné češtiny a Slovník spisovného jazyka českého.
Poslední užití: 11.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Vallex 3.0. Lopatková a kolektiv. 2016.
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.