Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID oblasti: #5 [Lexikologie].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/46, položky: 1-10/460
Stav:
#11196
Užití:
1 1 0
Dotaz: Původ slova
Konkrétní dotaz: Jaký je původ slova zlato?
Klíčové slovo: zlato
Odpověď: Podle Českého etymologického slovníku lze původ slova zlato hledat v praslovanském zolto, které je (stejně jako lotyšské zelts, anglické gold apod.) tvořeno příponou -to- od od různých ablautových stupňů kořene ǵelh- s významem ‚žlutý, zelený‘.
Poslední užití: 13.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11193
Užití:
1 1 0
Dotaz: Původ slova
Konkrétní dotaz: Jaký je původ slova srab?
Klíčové slovo: srab
Odpověď: Podle Českého etymologického slovníku má podstatné jméno srab původ ve slově svrab, ovšem jakožto nadávka se přiklonilo k odvozeninám slova srát, jako jsou sráč, srágora apod.
Poslední užití: 30.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11192
Užití:
1 1 0
Dotaz: Původ slova
Konkrétní dotaz: Jaký je původ slova sígr?
Klíčové slovo: sígr
Odpověď: Český etymologický slovník Jiřího Rejzka i Stručný etymologický slovník jazyka českého od Josefa Holuba a Stanislava Lyera dávají slovo sígr do souvislosti s podstatným jménem syčák. Podle Jiřího Rejzka mají obě slova stejnou motivaci – souvisejí se syčením, které je charakteristické pro polohlasné žebrání, kdy jsou slyšet jen sykavky. Vzhledem k významu slova sígr ‚lump‘ odmítá Rejzek souvislost s německým slovem Sieger, jež znamená ‚vítěz‘.
Poslední užití: 30.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)
Jazykový zdroj: Stručný etymologický slovník jazyka českého. Holub – Lyer. 1967. (platí od 1967)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11191
Užití:
1 1 0
Dotaz: Původ slova
Konkrétní dotaz: Jaký je původ slova sundat?
Klíčové slovo: sundat
Odpověď: Podle Českého etymologického slovníku Jiřího Rejzka vzniklo sloveso sundat spojením předložky s a komponentu -ndat, který obsahují také slova jako nandat, vyndat či odendat. Komponent -ndat má původ asi v zástupném slovese ondat, které nahrazovalo náležité plnovýznamové sloveso. Ondat bylo odvozeno zřejmě od zájmena on, ovšem jak k utvoření došlo, není zcela jasné. Jako jedno z vysvětlení se nabízí spojitost se slovním spojením „ono dieti“, tedy ‚ono dělati‘, a kontaminace se slovesem dát.
Poslední užití: 9.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11117
Užití:
1 1 0
Dotaz: Původ slova
Konkrétní dotaz: Jaký je původ slova tlum?
Klíčové slovo: tlum
Odpověď: Slovo tlum s významem ‚zástup, dav‘ bylo převzato z polského slova tłum, které nese význam ‚tlupa, zástup‘. To má původ v praslovanském tьlp-mъ, souvisí tedy i s výrazem tlupa.
Poslední užití: 5.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Vokabulář webový. oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR. (platí od 2006)
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)
Jazykový zdroj: Etymologický slovník jazyka českého. Holub – Kopečný. 1952. (platí od 1952)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10862
Užití:
1 1 0
Dotaz: Původ slova
Konkrétní dotaz: Jaký je původ slova ředkvička? Proč se v něm píše d? Tento úkol dostaly děti ve druhé třídě, ale nevíme si rady.
Klíčové slovo: ředkvička
Odpověď: Domníváme se, že takové zadání není pro malé děti vhodné. Děti nepochybně mohou poznat, že slovo ředkvička je odvozeno od podstatného jména ředkev. K zdůvodnění pravopisu ředkve jim však v tomto případě nepostačí jiný pád slova nebo odvozený výraz, ale je třeba nahlédnout do etymologického slovníku. Podle něj má slovo ředkev původ v latinském výrazu radix s významem ‚kořen‘.
Poslední užití: 13.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10378
Užití:
1 1 0
Dotaz: Původ slova
Konkrétní dotaz: Jaký je původ slova bobtnat?
Klíčové slovo: bobtnat
Odpověď: Český etymologický slovník uvádí, že slovo bobtnat je doloženo již ve 14. století. Ve staré češtině mělo podobu bobtati s významem ‚bublat, vydávat bublavé zvuky‘. Ve střední češtině mělo podoby botnati, botněti, bobtěti či bobněti s významem ‚nadouvat se, nabývat na objemu‘. Za původnější jsou považovány podoby botnati a botněti, jimž je přisuzován zvukomalebný původ. Podoby s bobt- vznikly asi vlivem slov jako bob či bobule.
Poslední užití: 19.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)
Jazykový zdroj: Vokabulář webový. oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR. (platí od 2006)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10377
Užití:
1 1 0
Dotaz: Původ slova
Konkrétní dotaz: Jaký je původ slova chrup?
Klíčové slovo: chrup
Odpověď: Podle Českého etymologického slovníku je podstatné jméno chrup odvozeno od slovesa chrupat. Sloveso je doloženo již v 16. století, ve střední češtině se užívalo vesměs ve významu ‚(tvrdě) spát‘. Slovo má zvukomalebný původ (podobně jako chroupat či křupat). Slovo chrup je doloženo až v 19. století.
Poslední užití: 12.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9947
Užití:
1 1 0
Dotaz: Původ slova
Konkrétní dotaz: Jaký je původ slova kápo?
Klíčové slovo: kápo
Odpověď: Slovo kápo (tedy ‚vůdce‘) pochází z italského capo s významem ‚hlava‘ a to zase z latinského caput téhož významu.
Poslední užití: 16.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9696
Užití:
1 1 0
Dotaz: Původ slova
Konkrétní dotaz: Jaký je původ slova fréza?
Odpověď: Slovo fréza ‚obráběcí stroj‘ bylo přejato z německého Fräse, které bylo přejato z francouzského fraise téhož významu. To je odvozeno od slovesa fraiser ‚frézovat‘, dříve ‚vrásnit‘ či ‚zvětšovat otvor‘. Toto sloveso pochází asi z franského frisi, tedy ‚obruba, kadeření‘.
Poslední užití: 10.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.