Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #196 [Skloňování – vlastní jména].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 45/47, položky: 441-450/461
Stav:
#1117
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Spisovatel jménem Wolker by v 5. p. měl mít tvar Wolkere?
Klíčové slovo: Wolker
Odpověď: Jména zakončená na -er kolísají. Mohou mít v nepřímých pádech -e- zachováno (5. p. Wolkere), nebo je možné ho odsunout (5. p. Wolkre či Wolkře). Záleží na (rodinné či obecně kulturní) tradici v užívání daného jména.
Zvažované varianty:
Wolkere Wolkre Wolkře
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1.1 Jména, která mají před koncovou souhláskou pohybné ‑e‑, ‑o‑ či ‑a‑

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1116
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak zní 5. p. od slovenského jména Peter?
Klíčové slovo: Peter
Odpověď: Slovenské jméno Peter lze skloňovat stejně jako české jméno Petr, tedy v 5. p. může mít tvar Petře. Je však možné pro odlišení obou podob jména zachovávat ve jméně pohybné -e- a v 5. p. užít i tvar Petere.
Zvažované varianty:
Petere Petře
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1111
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak se skloňují jména latinského a řeckého původu, např. Taktikos? Odtrhává se zakončení -os, nebo ne?
Klíčové slovo: Taktikos
Odpověď: U současných nositelů původem antických jmen latinského či řeckého původu lze použít oba způsoby skloňování: odsunout latinské/řecké zakončení a koncovky přidávat k základu slova, nebo jméno ve všech pádech ponechat celé a koncovky přidávat za něj: Taktikovi i Taktikosovi. Současná řecká příjmení se skloňují formálně podle příslušného vzoru a koncovky se přidávají za celé jméno.
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 2. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1109
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: mužský rod životný
Konkrétní dotaz: Může se skloňovat Mickey Mouse jako ochranná známka?
Klíčové slovo: Mickey Mouse
Odpověď: Ochranné známky nemají žádnou výjimku týkající se skloňování. Jméno Mickey Mouse lze skloňovat podle obecných pravidel o skloňování: triko s Mickey Mousem.
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména víceslovná

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1107
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jaký je tvar 5. pádu jednotného čísla vlastního jména Kadlec?
Klíčové slovo: Kadlec
Odpověď: Jméno Kadlec má v 5. pádě jednotného čísla základní tvar Kadleci. Je možné použít i tvar s vypuštěným pohybným e (Kadlci), tento tvar je však hodnocen jako řidší.
Poslední užití: 14.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1106
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: pomnožná
Konkrétní dotaz: Jak si vysvětlit, že Pravidla českého pravopisu uvádějí Gorlice jako pomnožné, ale v úzu se v historických textech používá číslo jednotné: bitva u Gorlice? Jaké řešení zvolit?
Klíčové slovo: Gorlice
Odpověď: Doporučujeme řídit se PČP a zacházet s názvem polského města Gorlice jako s pomnožným. Pomnožnost v PČP vychází z gramatického čísla tohoto názvu v polštině. Pouze u spojení vyšehradská Gorlice (podzemní sál v kasematech uvnitř hradeb pražského Vyšehradu) je ustáleno jednotné číslo.
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1103
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: kolísání v rodě nebo v čísle
Konkrétní dotaz: Jakého rodu je v češtině polské město Přemyšl? Podle jakého vzoru skloňovat?
Klíčové slovo: Přemyšl
Odpověď: Příručky název Přemyšl neuvádějí. Podle zakončení ho lze přiřadit jak k rodu ženskému, tak mužskému, v úzu rod kolísá. V případě užití mužského rodu lze skloňovat podle vzoru „hrad“ i „stroj“, ale v úzu převažuje tvrdé skloňování: 2. p. Přemyšlu. Přestože na základě dostupných dat z úzu bychom doporučili spíše skloňování podle vzoru „hrad“, je třeba počítat s jistou mírou kolísání a především sjednotit rod a skloňování v jednom textu.
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1099
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak oslovovat pána, který se jmenuje Rus? Jaký by byl 2. p.?
Klíčové slovo: Rus
Odpověď: Jde-li o název etnika, skloňuje se slovo Rus podle vzoru „pán“. Osobní jména zakončená na -s mají v současném jazyce tendenci spíše ke tvarům podle vzoru „muž“. Vliv tvrdého skloňování názvu etnika ale může mít vliv i na osobní jméno. V úvahu přicházejí oba způsoby skloňování: 5. p. pane Ruse i pane Rusi; 2. p. pana Ruse i pana Rusa.
Zvažované varianty:
Rusi Ruse Rusa
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 2.1 Jména zakončená na ‑s, ‑z, ‑x

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1097
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod: psaní i-y
Konkrétní dotaz: Jaký je tvar jména v oslovení: 1. p., nebo 5. p.? Bude na konci i, nebo y?
Klíčové slovo: Wawracz
Odpověď: Při oslovení bychom měli použít 5. p. V tom případě bude v koncovce jména -i: pane Wawraczi.
Zvažované varianty:
Wawracz Wawraczi
Poslední užití: 28.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1096
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jaký je 3. p. osobního jména Masněva?
Klíčové slovo: Masněva
Odpověď: Pokud nepoužijeme přechýlený tvar Masněvové, pak jméno lze skloňovat podle vzoru „žena“: 3. p. Masněvě.
Zvažované varianty:
Masněva Masněvě
Poslední užití: 28.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení, která mají formu přídavného jména (typ Zelený – Zelená), Přechylování ženských příjmení pocházejících z jazyků, které mají vlastní přechylovací prostředky

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.