Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #196 [Skloňování – vlastní jména].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/24, položky: 1-20/461
Stav:
#13508
Užití:
0 0 0
Dotaz: Zeměpisná jména: pomnožná
Konkrétní dotaz: Jak zní 2. pád zeměpisného jména Louky, které nesou místní části obcí Karviná a Zlín? Jsou přípustné tvary Louk i Luk, nebo pouze některý z nich?
Klíčové slovo: Louky
Odpověď: Zeměpisné jméno Louky nesou nejen zmíněné místní části, ale jde rovněž o název zaniklé obce Louky nad Olší a přírodní rezervace Louky pod Kumstátem. Zatímco obecné jméno louka má ve 2. pádě dubletu, tzn. že jsou přípustné tvary louk i luk, v případě pomnožného zeměpisného jména Louky doporučujeme pouze tvar Louk. Jednak tento tvar v místním úzu zmíněných lokalit převažuje, jednak by konkurenční tvar Luk mohl být mylně chápán jako 2. pád pomnožného zeměpisného jména Luka.
Zvažované varianty:
Louk Luk
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13181
Užití:
0 0 0
Dotaz: Zeměpisná jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak mám správně skloňovat název amerického státu Georgia?
Klíčové slovo: Georgia
Odpověď: Podobu Georgia, která je standardizovaná (tzn. že je závazná například pro ministerstva či jiné instituce), vyslovovujeme jako [džordža] a skloňujeme podle vzoru „žena“ (přičemž ve 2., 3. a 6. pádě jsou vedle tvarů podle vzoru „žena“ přípustné také tvary podle vzoru „růže“). Vedle standardizované podoby Georgia se však v úzu objevuje podoba Georgie vyslovovaná jako [džordžije], která se skloňuje ve všech pádech podle vzoru „růže“. Ta je v textech, v nichž není vyžadována právě podoba standardizovaná, rovněž přípustná, měli bychom ovšem dávat pozor na to, aby se v rámci jednoho textu současně neobjevovaly tvary odpovídající podobě Georgia a tvary odpovídající podobě Georgie.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Jména států a jejich územních částí. 2009. (platí od 2009)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: IV. Severní Amerika (s. 168)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13180
Užití:
0 0 0
Dotaz: Zeměpisná jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jakého rodu je název obce Ochoz u Brna?
Klíčové slovo: Ochoz u Brna
Odpověď: Publikace Naše místní jména a jak jich užívat od Aleny Polívkové (která zřejmě vychází z knihy Místní jména na Moravě a ve Slezsku) uvádí u obce Ochoz u Brna pouze rod mužský neživotný. Ověřili jsme však, že (nejen) v současném úzu jsou v případě obce Ochoz u Brna převažující podoby rodu ženského. Rod ženský je navíc v souladu s původem jména: jméno Ochoz pochází z apelativa ochoz, tzn. ‚obejití (resp. úsek majetku stanovený obejitím)‘, které je ve staročeských slovnících zaznamenáno jako slovo rodu ženského. Doporučovali bychom proto jméno obce Ochoz u Brna užívat v rodě ženském. Pro úplnost dodejme, že jako jméno rodu ženského se Ochoz užívá ještě v případě české vsi Ochoz, která je součástí obce Nasavrky, v ostatních případech rod tohoto zeměpisného jména kolísá. O nově zjištěná data jsme obohatili také heslář Internetové jazykové příručky.
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12656
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje jméno básníka Wolkera/Wolkra? To -e- se vypouští, nebo ponechává?
Klíčové slovo: Wolker
Odpověď: Jména zakončená na -er kolísají. Mohou mít v nepřímých pádech -e- zachováno (2. p. Wolkera; 5. p. Wolkere), nebo je možné ho odsunout (2. p. Wolkra; 5. p. Wolkre či Wolkře). Záleží na (rodinné či obecně kulturní) tradici v užívání daného jména. V případě básníka Jiřího Wolkera tvary skutečně kolísají, a to i v oficiálních, odborných textech. Pokud by šlo o jiného nositele, mohla by být v rodinné tradici ustálená pouze jedna varianta skloňování a tu by pak bylo vhodné respektovat. Obvyklé je, že pádové tvary se v případě ponechání nebo vypouštění -e- shodují s přechýlenou podobou jména: Wolkerová - 2. p. Wolkera, ale Wolkrová - 2. p. Wolkra.
Zvažované varianty:
Wolkera Wolkra
Poslední užití: 7.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1.1 Jména, která mají před koncovou souhláskou pohybné ‑e‑, ‑o‑ či ‑a‑

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12200
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak by se skloňovalo mužské jméno Ilak?
Klíčové slovo: Ilak
Odpověď: Jméno Ilak (ať už by šlo o rodné jméno, nebo příjmení) by mělo mít v 5. p. koncovku -u: pane Ilaku.
Zvažované varianty:
Ilak Ilaku
Poslední užití: 21.6.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1, Jména zakončená ve výslovnosti na tvrdou nebo obojetnou souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12198
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jaký by měl být tvar jména Troja ve spojení „podoba Troji/Troje“?
Klíčové slovo: Troja
Odpověď: Jména, ve kterých předchází koncovému ‑a ve výslovnosti měkká souhláska, mají ve 2. p. tvary primárně podle vzoru „růže“. V současné době se však u nich prosazuje výrazně vzor „žena“ (u některých z nich dokonce v úzu převažuje) a ani tyto tvary nelze považovat za chybné: 2. p. Troji. Obě podoby jsou tudíž možné. Stejné pravidlo platí jak u pražské čtvrti, tak u antického města.
Zvažované varianty:
Troji Troje
Poslední užití: 24.8.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á] - 2. Jména, ve kterých koncovému ‑a předchází ve výslovnosti měkká souhláska

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12197
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Chci se zeptat na skloňování mužských jmen zakončených na -o, konkrétně Miko. Jak bude vypadat 2. a 4. p.?
Klíčové slovo: Miko
Odpověď: Osobní jména mužského rodu zakončená na -o se skloňují podle vzoru „pán“, takže 2. a 4. pád budou mít koncovku -a: Mika.
Zvažované varianty:
Mika
Poslední užití: 4.11.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [o], [ó] - 1. Jména zakončená v písmu i ve výslovnosti na ‑o

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12196
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje ženské jméno Megha? Jde o překlad z angličtiny a děj knihy se odehrává v Americe.
Klíčové slovo: Megha
Odpověď: Při skloňování se vždy vychází z výslovnosti. Pokud není známý původ jména, podle kterého bychom mohli výslovnost zjistit, můžeme pouze spekulovat. Pokud budeme předpokládat, že se jméno čte [mega], pak by se mělo skloňovat pravidelně podle vzoru „žena“, jen ve 3. a 6. pádě dochází k hláskové alternaci (jako u jména Olga): Meghy, Meze, Meghu, Megho, Meghou.
Poslední užití: 21.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12193
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje název Chmelištná, což je část obce Nepomyšl?
Klíčové slovo: Chmelištná
Odpověď: Přestože název neobsahují kodifikační ani jiné jazykové příručky, skloňování názvu Chmelištná je neproblematické. Na základě zakončení patří k ženskému rodu a skloňuje se podle vzoru „mladá“: do Chmelištné, na Chmelištnou atd.
Poslední užití: 2.5.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12192
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje a jaký je rod názvu místní části Dětaň? Je to část Nepomyšle. Tady se říká ta Dětaň.
Klíčové slovo: Dětaň
Odpověď: Příručky kodifikační ani standardizační Dětaň neuvádějí. Obvykle se totiž v příručkách objevují názvy obcí, ale jejich části spíše sporadicky. Vyjdeme-li ze zakončení, pak by název měl být spíše ženského rodu, protože jména obcí zakončená na -ň jsou rodu ženského: Toušeň, Lipeň, Plzeň apod. Což podporuje i to, že je Dětaň podle vás v místním úzu také rodu ženského. V tom případě se bude název skloňovat podle vzoru "píseň".
Poslední užití: 2.5.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12186
Užití:
0 0 0
Dotaz: Zeměpisná jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jaký rod a číslo je název Bukovice? Je to ta Bukovice, nebo ty Bukovice? Jedná se o část obce v Písařově.
Klíčové slovo: Bukovice
Odpověď: Bukovice v Písařově je název ženského rodu v jednotném čísle: ta Bukovice. Obcí i městských částí s názvem Bukovice je však víc a ne ve všech případech se musí gramatická charakteristika shodovat. U některých částí jiných obcí může být název i v množném čísle (ty Bukovice). Informace o rodě a čísle nelze bohužel vždy dohledat v příručkách nebo v jazykových korpusech. Z hlediska zakončení -ice se může jednat o obě varianty. Srov. ta Sušice v Čechách a ty Sušice na Moravě nebo kolísání ta/ty Hostivice. Vždy záleží na věcné znalosti. Zda jde o jednotné, nebo množné číslo u konkrétního názvu (ať už jde o obec, nebo jen část obce). Pokud jde o obce, gramatické údaje lze dohledat v různých příručkách, např. Internetová jazyková příručka, Naše místní jména (A. Polívková). Jde-li o části obce, jazykové příručky neobsahují všechny názvy a úzus často není průkazný, proto je někdy třeba je zjišťovat přímo u místních úřadů.
Zvažované varianty:
ta Bukovice ty Bukovice
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.
Kde popsáno: zjištěno z úzu.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12108
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Když oslovuju pána jménem Kubec, tak je správně tvar pane Kubče, nebo Kubec?
Klíčové slovo: Kubec
Odpověď: Tvar 5. p. jména Kubec je pane Kubče, případně pane Kubci. Oba tvary jsou v pořádku. Oslovení pane Kubec není spisovné a může být v komunikaci vnímáno jako nezdvořilé, zvlášť pokud se jedná o formální komunikaci např. v e-mailu nebo v dopise.
Zvažované varianty:
Kubče Kubci Kubec
Poslední užití: 2.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 2. Jména zakončená ve výslovnosti na měkkou nebo obojetnou souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12107
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Vždycky jsme si mysleli, že tvar 5. p. jména Pavelec je Pavelče, ale teď jsme si přečetli oslovení pane Pavelci. Je to správně?
Klíčové slovo: Pavelec
Odpověď: Tvar 5. p. jména Pavelec je pane Pavelče, případně pane Pavelci. Oba tvary jsou v pořádku. Tvar Pavelče je původní a tvar Pavelci je novější, oba jsou však rovnocenné. Oslovení pane Pavelec není spisovné a může být v komunikaci vnímáno jako nezdvořilé.
Zvažované varianty:
Pavelče Pavelci Pavelec
Poslední užití: 10.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 2. Jména zakončená ve výslovnosti na měkkou nebo obojetnou souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12105
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Mám ve 3. p. jména Štěpán Koukal použít tvar Štěpánovi Koukalovi, nebo Štěpánu Koukalovi?
Klíčové slovo: Štěpán Koukal
Odpověď: Doporučujeme použít druhou možnost: Štěpánu Koukalovi. Tvar Štěpánovi je z gramatického hlediska rovněž v pořádku, ale ze stylistického hlediska je vhodnější, aby nebyly bezprostředně za sebou dva tvary zakončené koncovkou -ovi. Proto se v případech, u nichž je to možné, doporučuje volit při kombinaci rodného jména a příjmení u rodného jména kratší tvar: Štěpánu.
Zvažované varianty:
Štěpánovi Štěpánu
Poslední užití: 25.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1. Jména zakončená ve výslovnosti na tvrdou nebo obojetnou souhlásku; Skloňování mužských životných jmen – konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12104
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak mám oslovit pána se jménem Holec? Je chyba, pokud ho oslovím pane Holec?
Klíčové slovo: Holec
Odpověď: Tvar 5. p. jména Holec je pane Holče, případně pane Holci. Oba tvary jsou v pořádku. Oslovení pane Holec není spisovné a může být v komunikaci vnímáno jako nezdvořilé, zvlášť pokud se jedná o formální komunikaci např. v e-mailu nebo v dopise.
Zvažované varianty:
Holec Holče Holci
Poslední užití: 29.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 2. Jména zakončená ve výslovnosti na měkkou nebo obojetnou souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12038
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Měla bych psát „s Rudolfem Walterem“, nebo „s Rudolfem Waltrem“?
Klíčové slovo: Walter
Odpověď: Jména zakončená na -er občas kolísají ve výslovnosti: [valtr] - [valter]. Srov. Wolker: [volkr] - [volker]. Proto i v psané podobě se objevuje kolísání. Jsou možné podoby s -e-, ale i podoby bez -e-: s Rudolfem Walterem i Waltrem. Podrobněji o tomto typu jmen viz Internetová jazyková příručka, kapitola Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku.
Zvažované varianty:
Walterem Waltrem
Poslední užití: 21.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1.1 c) Jména, která mají před koncovou souhláskou pohybné ‑e‑, ‑o‑ či ‑a‑

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12037
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Mám napsat „s Ivo Žídkem“, nebo s „Ivem Žídkem“?
Klíčové slovo: Ivo Žídek
Odpověď: Jméno Ivo se skloňuje podle vzoru „pán“, ale ve spojení s příjmením může zůstat i nesklonné: s Ivo Žídkem i s Ivem Žídkem. V úzu je častější spíše podoba nesklonná.
Zvažované varianty:
Ivo Žídkem Ivem Žídkem
Poslední užití: 21.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [o], [ó] - 1 d) Jména zakončená v písmu i ve výslovnosti na ‑o

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12036
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak by se měla skloňovat ženská jména typu Connie, Macie, Evie, která jsou zakončená na [í]?
Klíčové slovo: Macie, Connie, Evie
Odpověď: Ženská osobní jména, která jsou ve výslovnosti zakončená na [í], zůstávají nesklonná. Pokud bychom jména četli se zakončením [ije], pak bychom je skloňovali podle vzoru „růže“, např. Vidím Evii. Pokud je však na konci jména výslovnost [í], pak by jméno mělo zůstat ve všech pádech nesklonné.
Poslední užití: 16.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [e], [é], [o], [ó], [u], [ú], [ou], [i], [í] - 4. Jména zakončená ve výslovnosti na [i], [í]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12035
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Překladatel napsal jméno Katie [kejtí] ve 3. p. ve tvaru Katii (vykládal něco Katii). Je to tak správně? Já bych to nechal nesklonné.
Klíčové slovo: Katie
Odpověď: Ženská osobní jména, která jsou ve výslovnosti zakončená na [í], zůstávají nesklonná. Pokud bychom jméno četli se zakončením [ije], pak by byl tvar 3. p. Katii v pořádku. Pokud je však výslovnost [kejtí], pak by jméno mělo zůstat nesklonné.
Zvažované varianty:
Katie Katii
Poslední užití: 21.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [e], [é], [o], [ó], [u], [ú], [ou], [i], [í] - 4. Jména zakončená ve výslovnosti na [i], [í]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12032
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak skloňovat příjmení Rejlek v 5. p.? Je to pane Rejleku, nebo Rejlku?
Klíčové slovo: Rejlek
Odpověď: Původem česká jména zakončená na -ek mají ve všech pádech kromě prvního vypuštěné pohybné -e-: Rejlek - 2. p. Rejlka, 5. p. Rejlku apod. (podobně např. Sládek - Sládka, Sládku). Varianta s ponechaným -e- by přicházela v úvahu, pokud by např. nositelem jména byl cizinec. Nelze zcela vyloučit, že v rodině nositele jména je tradice nevypouštět pohybné -e-, ale tento způsob je méně pravděpodobný. Pokud variantu, kterou nositel jména preferuje, neznáme, doporučujeme použít tvary s vypuštěným pohybným -e-.
Zvažované varianty:
Rejleku Rejlku
Poslední užití: 8.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1.1 Jména, která mají před koncovou souhláskou pohybné ‑e‑, ‑o‑ či ‑a‑

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.