Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #196 [Skloňování – vlastní jména].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/24, položky: 41-60/461
Stav:
#10944
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Jak bych měla v knize skloňovat víceslovná tibetská jména?
Klíčové slovo: tibetská jména
Odpověď: Pokud lze jméno začlenit do českého deklinačního systému, doporučujeme je skloňovat. V případě víceslovných orientálních jmen je možné skloňovat pouze poslední část jména, případně první a poslední část: Tu Fu, Kim Il-song: 2. p. Tu Fua, Kim Il-songa a Kima Il-songa. Pro zacházení s konkrétními jmény doporučujeme konzultace s odborníky na daný jazyk, kteří mohou lépe než bohemisté posoudit vhodnou transkripci jména, ze které následně vychází i způsob skloňování.
Poslední užití: 17.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména víceslovná - 5.2 Čínská, korejská a vietnamská jména

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10942
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod: psaní i-y
Konkrétní dotaz: Když mám mužské méno Lanča, tak jaký tvar jména mám použít ve spojení spojení „ve věci pana Lanča? Lanči“?
Klíčové slovo: Lanča
Odpověď: Mužská jména zakončená na -a skloňujeme podle vzoru „předseda“. Pouze u jmen, ve kterých koncovému -a předchází měkká souhláska, bude v koncovce 2. p. -i: ve věci pana Lanči.
Zvažované varianty:
Lanča Lanči
Poslední užití: 22.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [a], [á]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10276
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak napsat, že byl někdo ovlivněn díly Henryho Moora/Moorea, když jde o jméno Moore?
Klíčové slovo: Moore
Odpověď: Pokud koncové němé ‑e není třeba k naznačení výslovnosti jména, v nepřímých pádech se obvykle vypouští a nahrazuje se pádovou koncovkou. To je i případ uvedeného jména Moore. Primárně bychom tedy při skloňování doporučovali němé -e vypouštět: Moore [múr] –⁠ 2. p. Moora. Tendence k vypouštění -e je také u jmen více známých, protože se u nich předpokládá čtenářova znalost základní podoby jména a jeho výslovnosti, naopak ponechání -e ve všech pádových podobách může být motivováno také tím, aby byla odvoditelná základní podoba jména u jmen méně známých (byť koncové -e na výslovnost nemá vliv). V zachování či vypuštění ‑e může hrát roli i to, jak je jméno tradičně užíváno. U Jména Henry Moore jsou doklady v Českém národním korpusu rozkolísané a objevují se podoby 2. p. Moorea i Moora. Podoba 2. p. Moorea tedy není vyloučena, ale z výše uvedených důvodů bychom doporučovali němé -e- vypouštět: 2. p. Moora.
Zvažované varianty:
Moora Moorea
Poslední užití: 7.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1.5 Jména zakončená v písmu na samohláskové písmeno a ve výslovnosti na souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10269
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: víceslovná
Konkrétní dotaz: Když mám větu, kde se vyskytuje spojení Aero Odolena Voda, v jakém tvaru ten název bude? Členství v týmu Aero? Aera?
Klíčové slovo: Aero Odolena Voda
Odpověď: Pokud větu interpretujeme tak, že jde o členství v týmu koho/čeho, pak bychom měli zvolit tvar názvu v 2. p. Zbytek spojení tvořený jménem města obvykle v těchto případech zůstává nesklonný: členství v týmu Aera Odolena Voda (srov. členství v týmu Sparty Praha). Nelze však vyloučit, že bychom spojení mohli interpretovat jako nominativ jmenovací, a pak by název mohl zůstat i nesklonný: členství v týmu Aero Odolena Voda (srov. členství v týmu Sparta Praha).
Zvažované varianty:
Aera Odolena Voda Aero Odolena Voda
Poslední užití: 4.11.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10268
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: střední rod
Konkrétní dotaz: Děti měly ve škole ve 4. třídě za úkol vytvořit 2. p. mn. čísla názvu Lipno. Dcera si našla na stránce skloňuj.cz, že ten tvar má být Lipn, ale paní učitelka to opravila, že správně je Lipen. Je to opravdu tak?
Klíčové slovo: Lipno
Odpověď: Především je třeba upozornit, že tento typ úkolu je pro žáky zcela nevhodný. Ani běžné mluvnice neuvádějí vyjma pomnožných názvů tvary množného čísla zeměpisných (i osobních) jmen, protože se vyskytují zcela ojediněle. Není vhodné chtít po žácích, aby uměli skloňovat jména, ve kterých se vyskytují nepravidelnosti a navíc je jejich frekvence téměř nulová. Na zmíněné internetové stránce je patrně tvar vygenerován automaticky a není zkontrolován lingvisty. V tomto případě totiž tvar 2. p. mn č. není utvořen mechanicky podle vzoru „město“. Vzhledem k zakončení základu slova na slabikotvorné -n- je třeba před něj vložit vkladné -e-, které se používá právě u tvarů, ve kterých by jinak vznikla obtížně vyslovitelná souhlásková skupina: bahno - bahen, plátno - pláten apod.
Zvažované varianty:
Lipn Lipen
Poslední užití: 8.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování jmen středního rodu podle vzoru „město“ – 2. p. mn. č. - 2.2 Jména s dvěma (třemi) souhláskami před koncovým ‑o

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10259
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Nejsme si jisti, jak napsat, že jsme obdrželi dopis od paní, která má příjmení Mudra. Jaký by mělo jméno tvar: od paní Mudra, Mudré, Mudry, Mudrové?
Klíčové slovo: Mudra
Odpověď: V případě tohoto jména přichází v úvahu více možností a bez věcných znalostí nelze říci, která je zde vhodnější. Mohlo by se jednat o původem přídavné jméno, které je uvedeno pouze s krátkou koncovou hláskou (typ Ewa Farna), pak by byl tvar 2. p. od paní Mudré. Další možností je, že jde o nepřechýlenou ženskou podobu od mužského jména Mudra. V takovém případě je možné ponechat jméno v nesklonné podobě nebo skloňovat podle vzoru „žena“ (od paní Mudra/Mudry). Obě varianty je možné použít. Nedá se zde mluvit o správnosti, neboť se jedná o jev v českém jazyce nový a neustálený. Nelze říci, která z možných podob nepřechýlených příjmení se v budoucnu stane noremní, prozatím se v úzu vyskytují obě. Nelze vyloučit ani připojení přechylovací přípony -ová a pravidelně skloňovat, ale obvykle se to z respektu k přání nositelky jména nedělá.
Zvažované varianty:
Mudry Mudra Mudrové Mudré
Poslední užití: 20.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Slovotvorba - přechylování

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10220
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Mají se skloňovat názvy města Port Mathurin, Port Joseph a Port Louis?
Klíčové slovo: Port Mathurin, Port Louis, Port Joseph
Odpověď: Doporučujeme na základě analogie s názvy typu Port Arthur nebo Port Said skloňovat druhou část názvu: 2. p. Port Mathurinu, Port Louisu, Port Josephu. Některé slovníky sice uvádějí i možnost skloňovat také první část názvu, ale tento způsob se v úzu téměř nevyskytuje.
Poslední užití: 2.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména víceslovná - 3. Jména mužského rodu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10218
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Je možné jména, která končí na -i jako Orsini, skloňovat?
Klíčové slovo: Orsini
Odpověď: Ano, jména zakončená na -i se skloňují pomocí tzv. zájmenných koncovek: Orsiniho, Orsinimu, Orsinim.
Poslední užití: 3.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [i], [í]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10217
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak zacházet s názvem rodu ve spojení s ženou, např. Marie Sforza?
Klíčové slovo: Sforza
Odpověď: U jmen (příjmení nebo jmen rodových) zakončených na -a přicházejí v úvahu dvě možnosti: skloňovat jméno podle vzoru „žena“: bez Marie Sforzy (tento způsob bychom doporučovali, pokud se jméno vyskytne samostatně) nebo ponechat nesklonné (bez Marie Sforza). Obě varianty jsou možné. Tento typ jmen je v češtině spíše okrajový a není pro něj ustálená žádná jednoznačná norma. Je třeba počítat s tím, že posluchačům či čtenářům mohou jedna, druhá či obě varianty připadat příznakové, a je možné, že ani jednu z nich nebudou považovat za neutrální.
Poslední užití: 3.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na samohlásku

ID související odpovědi: #10216
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10216
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje název italského rodu Sforza?
Klíčové slovo: Sforza
Odpověď: Vzhledem k zakončení na -a doporučujeme jméno skloňovat standardně podle vzoru „předseda“: 2. p. Sforzy.
Poslední užití: 3.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [a], [á]

ID související odpovědi: #10217
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10215
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje jméno Chmel? Jak vypadá 5. p.?
Klíčové slovo: Chmel
Odpověď: Jména zakončená na -el mají v 5. p. koncovku ‑e (Pavle, Zavřele, Chmele). Vlivem koncové hlásky -l (srov. měkké skloňování některých takto zakončených obecných jmen) dochází u některých jmen ke kolísání a v 5. p. se objevují dublety (např. Gabrieli i Gabriele, Nobeli i Nobele). Nelze proto vyloučit ani tvar 5. p. Chmeli.
Zvažované varianty:
Chmeli Chmele
Poslední užití: 21.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1.1 b) Jména, která mají před koncovou souhláskou pohybné ‑e‑, ‑o‑ či ‑a‑

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10204
Užití:
0 0 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak by se měly skloňovat názvy měst, ostrovů apod., které vznikly ze jmen osob? Má tam být životné, nebo neživotné skloňování?
Klíčové slovo: Sv. Kryštof a Nevis, město Martin, Liptovský Mikuláš, souostroví Sv. Tomáš a Princův ostrov.
Odpověď: Vzhledem k tomu, že názvy označují neživotné entity (nejde už o osoby, ale o města, ostrovy apod.), doporučujeme používat neživotné skloňování: navštívit Sv. Kryštof a Nevis / Martin / Liptovský Mikuláš / Sv. Tomáš a Princův ostrov. Neživotným skloňováním se také vyhneme potenciálnímu nedorozumění: navštívit Martin (město) x navšívit Martina (osobu).
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: viz Internetová jazyková příručka: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=Nevis.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10202
Užití:
0 0 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak vypadá 5. p. jména Šavel?
Klíčové slovo: Šavel
Odpověď: Pokud bychom jméno skloňovali analogicky ke jménu Pavel, Havel apod., pak tvar 5. p. je Šavle. Nelze však vyloučit, že na základě rodinné tradice se pohybné -e- nevypouští. Pak by tvar 5. p. byl Šaveli.
Zvažované varianty:
Šavle Šaveli
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1.1 b) Jména, která mají před koncovou souhláskou pohybné ‑e‑, ‑o‑ či ‑a‑

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10195
Užití:
0 0 0
Dotaz: Zeměpisná jména: kolísání v rodě nebo v čísle
Konkrétní dotaz: Jak by se měl skloňovat pařížský chrám Notre-Dame a jakého je rodu?
Klíčové slovo: Notre-Dame
Odpověď: Je možné podle zakončení zařadit Notre-Dame (v českých textech i Notre Dame) k rodu mužskému a skloňovat podle vzoru „hrad“ (Notre-Damu, Notre-Damem). Je však možné ho zařadit i pod rod ženský (v tom případě je název nesklonný) analogicky podle výrazu katedrála. Obě řešení jsou možná a obě se v úzu objevují.
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10185
Užití:
0 0 0
Dotaz: Zeměpisná jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje název tureckého chrámu Hagia Sofia?
Klíčové slovo: Hagia Sofia
Odpověď: Podle Českého národního korpusu v úzu převažuje plná nesklonnost obou částí: v Hagia Sofia. Z hlediska tvaroslovného však nic nebrání tomu, abychom obě části skloňovali: v Hagii Sofii. Je tedy možné zvolit jedno z obou řešení, je však žádoucí, aby zvolená podoba byla jednotná v rámci jednoho textu. V případě nejistoty lze předsunout opěrné substantivum a ponechat samotný název v nominativu jmenovacím: v chrámu Hagia Sofia.
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.
ID související odpovědi: #8825

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10184
Užití:
0 0 0
Dotaz: Zeměpisná jména: kolísání v rodě nebo v čísle
Konkrétní dotaz: Jakého rodu je jméno města Chemnitz?
Klíčové slovo: Chemnitz
Odpověď: V případě jména německého města Chemnitz (česky Saská Kamenice) se příručky rozcházejí. Slovník spisovné češtiny hodnotí tento název jako podstatné jméno nesklonné rodu středního (to Chemnitz). Pravidla českého pravopisu uvádějí rod mužský. Rod mužský odpovídá zakončení na souhlásku, ale především odpovídá i tomu, jak je se jménem většinově zacházeno v úzu. Doporučujeme tedy používat název Chemnitz v soulasu s PČP v rodě mužském.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10176
Užití:
0 0 0
Dotaz: Zeměpisná jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Mělo by se ve spojení Brno-střed skloňovat i to slovo střed? Např. v Brně-středu x v Brně- střed.
Klíčové slovo: Brno-střed
Odpověď: Skloňovat by se daly obě části. Tvaroslovný charakter obou podstatných jmen tomu nebrání. V úzu se však jako neutrální, nepříznakové prosazuje skloňování pouze první části. Z toho důvodu doporučujeme ponechat druhou část nesklonnou. S tímto typem pojmenování (Praha/Brno/Ostrava-město/venkov/střed/západ/východ) se v úzu zachází jinak než se dvěma vlastními jmény spojenými spojovníkem, která lze bez problémů obě skloňovat. Roli může hrát i fakt, že se druhá část nepoužívá samostatně, na rozdíl od typu např. Brno-Vinohrady.
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10171
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Když píšu Slovákovi, který se jmenuje Pavol, jak bych ho měl oslovit? Pavole, nebo Pavle?
Klíčové slovo: Pavol
Odpověď: U jmen slovanského původu, která mají pohybné -o- jako právě Pavol, vypouštění této hlásky kolísá (Pavle i Pavole). V současné době jsou frekventovanější spíše podoby s ponechanou pohyblivou hláskou, protože mluvčí často chtějí odlišit obě verze jména: českou a slovenskou: Pavel a Pavol.
Zvažované varianty:
Pavle Pavole
Poslední užití: 18.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1.1 d) Jména, která mají před koncovou souhláskou pohybné ‑e‑, ‑o‑ či ‑a‑

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10166
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Když mám spojení s 2. p. jména Hanna Maria, jak by mělo znít? Jde mi hlavně o jméno Maria: knihy Hanny Marie/Marii?
Klíčové slovo: Hanna Maria
Odpověď: Jména zakončená v písmu na ‑ia a ve výslovnosti na [ija] mají základní způsob skloňování podle vzoru „růže“, přestože v 1. p. jsou zakončena na ‑a. Důvodem je analogie s počeštěnými podobami těchto jmen zakončenými na ‑ie: Maria –⁠ Marie: 2. p. knihy Hanny Marie. Při skloňování jmen neznámých, neobvyklých, která nemají analogické podoby se zakončením na ‑ie, se objevují i tvary podle vzoru „žena“. Sporadicky se mohou vyskytnout i u jmen, která tuto počeštěnou verzi mají, jako je právě Maria, protože pisatel může chtít, aby byla ze všech pádových tvarů odvoditelná základní podoba jména, tedy že žena se nejmenuje Marie, ale Maria. Z toho důvodu nelze vyloučit ani koncovky vzoru „žena“ (knihy Hanny Marii), byť se objevují spíše sporadicky. Volba záleží vždy na kontextu.
Zvažované varianty:
Marii Marie
Poslední užití: 25.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á] - 2, Jména, ve kterých koncovému ‑a předchází ve výslovnosti měkká souhláska

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10152
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak by se mělo skloňovat polské jméno Jacek? Vynechává se tam to -e-?
Klíčové slovo: Jacek
Odpověď: Jméno by se mělo skloňovat podle českých tvaroslovných zásad. To znamená, že pohybné -e- by se mělo primárně v nepřímých pádech vynechat: Jacka, Jackovi, Jackem. V Internetové jazykové příručce se však zároveň uvádí, že pohybné -e- lze ponechat „u jmen jiného než českého původu, případně těch, jejichž nositel je cizinec, i když původ jména může být český, resp. slovanský“. Na základě toho nelze vyloučit ani skloňování Jaceka, Jacekovi. Volba záleží na rodinné tradici nositele jména, na ustáleném způsobu, který se vžije u konkrétního jména, případně na dalších faktorech.
Poslední užití: 15.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1.1 Jména, která mají před koncovou souhláskou pohybné ‑e‑, ‑o‑ či ‑a‑

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.