Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID oblasti: #23 [Tvarosloví].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/98, položky: 21-30/979
Stav:
#12201
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zájmeno vztažné
Konkrétní dotaz: Jaký bude tvar zájmena jenž ve spojení „palác, jenž/jež prošel rekonstrukcí“?
Klíčové slovo: jenž
Odpověď: Jde-li o mužský rod (životný i neživotný), v 1. p. j. č. má zájmeno základní tvar jenž: palác, jenž prošel rekonstrukcí. Tvar jež by byl použit, pokud by se zájmeno vztahovalo k podstatnému jménu rodu ženského, např. vila, jež prošla rekonstrukcí.
Zvažované varianty:
jenž jež
Poslední užití: 7.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12200
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak by se skloňovalo mužské jméno Ilak?
Klíčové slovo: Ilak
Odpověď: Jméno Ilak (ať už by šlo o rodné jméno, nebo příjmení) by mělo mít v 5. p. koncovku -u: pane Ilaku.
Zvažované varianty:
Ilak Ilaku
Poslední užití: 21.6.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1, Jména zakončená ve výslovnosti na tvrdou nebo obojetnou souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12199
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zájmeno přivlastňovací
Konkrétní dotaz: Mělo by mít zájmeno vaše dlouhý, nebo krátký tvar ve větě „dovoluji si obrátit vaši/vaší pozornost k...“?
Klíčové slovo: vaše
Odpověď: Zájmeno je použito ve 4. p., proto by mělo mít krátkou koncovku: vaši (pozornost). Dlouhá varianta vaší by se použila ve 2., 3. nebo 6. p.: bez vaší pozornosti, k vaší pozornosti, o vaší pozornosti.
Zvažované varianty:
vaši vaší
Poslední užití: 19.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12198
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jaký by měl být tvar jména Troja ve spojení „podoba Troji/Troje“?
Klíčové slovo: Troja
Odpověď: Jména, ve kterých předchází koncovému ‑a ve výslovnosti měkká souhláska, mají ve 2. p. tvary primárně podle vzoru „růže“. V současné době se však u nich prosazuje výrazně vzor „žena“ (u některých z nich dokonce v úzu převažuje) a ani tyto tvary nelze považovat za chybné: 2. p. Troji. Obě podoby jsou tudíž možné. Stejné pravidlo platí jak u pražské čtvrti, tak u antického města.
Zvažované varianty:
Troji Troje
Poslední užití: 24.8.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á] - 2. Jména, ve kterých koncovému ‑a předchází ve výslovnosti měkká souhláska

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12197
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Chci se zeptat na skloňování mužských jmen zakončených na -o, konkrétně Miko. Jak bude vypadat 2. a 4. p.?
Klíčové slovo: Miko
Odpověď: Osobní jména mužského rodu zakončená na -o se skloňují podle vzoru „pán“, takže 2. a 4. pád budou mít koncovku -a: Mika.
Zvažované varianty:
Mika
Poslední užití: 4.11.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [o], [ó] - 1. Jména zakončená v písmu i ve výslovnosti na ‑o

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12196
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje ženské jméno Megha? Jde o překlad z angličtiny a děj knihy se odehrává v Americe.
Klíčové slovo: Megha
Odpověď: Při skloňování se vždy vychází z výslovnosti. Pokud není známý původ jména, podle kterého bychom mohli výslovnost zjistit, můžeme pouze spekulovat. Pokud budeme předpokládat, že se jméno čte [mega], pak by se mělo skloňovat pravidelně podle vzoru „žena“, jen ve 3. a 6. pádě dochází k hláskové alternaci (jako u jména Olga): Meghy, Meze, Meghu, Megho, Meghou.
Poslední užití: 21.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12195
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovní druh
Konkrétní dotaz: Mám ve cvičení pro devátou třídu větu „lesk vycházel především z bílých tašek“. Jaký slovní druh je především? Je to příslovce, nebo částice? Můžou to děti v deváté třídě vůbec poznat?
Klíčové slovo: především
Odpověď: Slovník spisovné češtiny uvádí, že výraz především lze hodnotit jako příslovce (ve významu „zvláště, hlavně, zejména“: především jde o čas; „nejprve, nejdříve, předně, napřed“: především chci zdůraznit, že ...), ale zároveň je možné ho chápat i jako částici zdůrazňovací (ve významu „hlavně, zvláště“: myslí především na sebe). Rozdíl mezi oběma slovními druhy je zde velmi malý a významově se překrývají. Obě charakteristiky jsou tedy obhajitelné.
Poslední užití: 9.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12194
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovesa: vid
Konkrétní dotaz: Mám větu: „Jde o to, že se obě strany budou zapřísahat jménem někoho jiného.“ Přijde mi zvláštní spojení budou a dokonavého slovesa. Nemělo by být, že se zapřísahají?
Klíčové slovo: zapřísahat
Odpověď: Sloveso zapřísahat je nedokonavé, viz např. Slovník spisovné češtiny a Slovník spisovného jazyka českého. Budoucí čas se tedy skutečně tvoří kombinací pomocného slovesa být a infinitivu významového slovesa. Dokonavá varianta je zapřisáhnout. Tvar slovesa je tedy v pořádku.
Poslední užití: 15.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12193
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje název Chmelištná, což je část obce Nepomyšl?
Klíčové slovo: Chmelištná
Odpověď: Přestože název neobsahují kodifikační ani jiné jazykové příručky, skloňování názvu Chmelištná je neproblematické. Na základě zakončení patří k ženskému rodu a skloňuje se podle vzoru „mladá“: do Chmelištné, na Chmelištnou atd.
Poslední užití: 2.5.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12192
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje a jaký je rod názvu místní části Dětaň? Je to část Nepomyšle. Tady se říká ta Dětaň.
Klíčové slovo: Dětaň
Odpověď: Příručky kodifikační ani standardizační Dětaň neuvádějí. Obvykle se totiž v příručkách objevují názvy obcí, ale jejich části spíše sporadicky. Vyjdeme-li ze zakončení, pak by název měl být spíše ženského rodu, protože jména obcí zakončená na -ň jsou rodu ženského: Toušeň, Lipeň, Plzeň apod. Což podporuje i to, že je Dětaň podle vás v místním úzu také rodu ženského. V tom případě se bude název skloňovat podle vzoru "píseň".
Poslední užití: 2.5.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.