Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID oblasti: #23 [Tvarosloví].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/90, položky: 1-10/894
Stav:
#11341
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovesa: časování
Konkrétní dotaz: Když politici a novináři říkají v televizi „chtěl bych říci“ nebo „chtěl bych říct“? Je to správně obojí?
Klíčové slovo: říct
Odpověď: Obě varianty infinitivu jsou spisovné. U sloves vzoru „péci“ je infinitiv zakončený na -ci je původní a infinitiv na ‑ct je novější. Vznikl analogicky podle infinitivů ostatních sloves (říct jako jíst). Postupně se stal tvarem neutrálním a původní infinitivy na -ci jsou u většiny těchto sloves dnes vnímány spíše jako knižní.
Zvažované varianty:
říct říci
Poslední užití: 11.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Slovesa vzoru „péci“ (infinitiv -ci – -ct)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11340
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Když studentka píše o bezobalovém obchodě nebo obchodu, co je správně?
Klíčové slovo: obchod
Odpověď: Mužská neživotná podstatná jména, která se skloňují podle tvrdého vzoru „hrad“, mohou mít v 6. p. j. č. koncovku -u i koncovku ‑ě(e). Spisovný je tedy tvar obchodu i obchodě. Projevuje se zde tendence ve funkci příslovečného určení místa volit spíše koncovku ‑ě(e) a ve funkci předmětu koncovku ‑u: v obchodě - o obchodu. Nejde však v žádném případě o striktní pravidlo, spíše o obecnou tendenci. V úzu je frekvence použití ve funkci příslovečného určení je spíše ve prospěch koncovky -ě (v obchodě) a ve funkci předmětu ve prospěch koncovky -u (o obchodu).
Zvažované varianty:
obchodě obchodu
Poslední užití: 11.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování mužských jmen vzoru „hrad“ – 6. p. j. č.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10957
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: střední rod
Konkrétní dotaz: Jak skloňovat název města Jílové u Prahy?
Klíčové slovo: Jílové u Prahy
Odpověď: Název Jílové je sice podstatné jméno středního rodu, ale formálně bychom ho měli skloňovat jako přídavné jméno vzoru „mladý“, proto doporučujeme psát: do Jílového u Prahy, k Jílovému u Prahy, v Jílovém u Prahy.
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména středního rodu - 2 Jména zakončená ve výslovnosti na [e], [é]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10956
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak skloňovat mužské příjmení Rose [rous]?
Klíčové slovo: Rose
Odpověď: Jména zakončená ve výslovnosti na [s] skloňujeme podle vzoru „muž“: 2., 4. p. Rose [rouse], 3., 6. p. Ros(e)ovi, 5. p. Rosi, 7. p. Rosem.
Poslední užití: 7.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 2.6 Jména zakončená v písmu na samohláskové písmeno a ve výslovnosti na souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10955
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Je v pořádku, když překladatelka při skloňování odsouvá -h a skloňuje jméno podle vzoru "žena" a vytváří přivlastňovací tvar Debořin?
Klíčové slovo: Deborah
Odpověď: Ano, je možné skloňovat jméno s němým -h na konci tak, že koncové -h odsouváme a přidáváme pádové koncovky místo něj: 2. p. Debory, Deboře. Tento způsob umožní jméno začlenit do morfologického systému a odlišit jednotlivé pádové tvary. Bylo by možné rovněž ponechat jméno nesklonné, protože v určitých situacích může být pro mluvčího/pisatele důležité zdůraznit, že dotyčné jméno je Deborah, nikoli Debora, a to kvůli jednoznačné identifikaci dané osoby.
Poslední užití: 7.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á] - 1d Jména, ve kterých koncovému ‑a předchází ve výslovnosti tvrdá nebo obojetná souhláska (typ Veronika, Hana, Uršula, Bertha, Jessica, Rebecca, Deborah)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10952
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslovka druhová
Konkrétní dotaz: Narazil jsem při korekturách na spojení několik dveří. Platí nutnost použití druhových číslovek ve spojení s pomnožnými podstatnými jmény i v případě neurčitých číslovek? Je špatně napsat několik dveří místo několikery dveře?
Klíčové slovo: několik, několikery, několikero
Odpověď: Jazykové příručky doporučují ve spojení s pomnožnými podstatnými jmény použít druhové číslovky (několikery dveře, tolikery dveře). Proto pokud chcete být v souladu s příručkami doporučujeme použít druhovou číslovku. To bude z hlediska gramatického v pořádku a bude to i v souladu s dosavadní kodifikací. Je ovšem pravda, že spojení s neurčitými číslovkami obvykle jazykové příručky neřeší a nezmiňují se o nich. Stejně tak ponechávají stranou i vyšší základní číslovky typu osmdesatery dveře / osmdesát dveří. pouze příruční mluvnice češtiny uvádí informaci, že v nepřímých pádech bývají číslovky dvoje, oboje, troje... nahrazeny tvary číslovek dva, oba, tři...: Přilož do obou kamen; Po všech třech dveřích stékala barva. Doklady v ČNK ukazují, že ani v 1. pádě nevnímají uživatelé jazyka spojení s neurčitými a s vyššími základními číslovkami jako agramatické nebo nenoremní (tolik dveří, několik dveří). Zdá se tedy, že čím vyšší číslovka, tím vyšší pravděpodobnost, že dojde k relativizaci pravidla týkajícího se spojení pomnožných substantiv a druhových číslovek. Ještě doplňujeme, že vedle spojení několikery dveře by bylo možné použít i spojení několikero dveří. Tento typ číslovek má v sobě obvykle odstín konečnosti počtu a je častější u určitých číslovek: čtvero ročních období, desatero přikázání apod.
Zvažované varianty:
několik několikery několikero
Poslední užití: 3.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční mluvnice češtiny. 1995. (platí od 1995)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: paragraf 477 a 478

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10950
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Podle kterého vzoru se skloňují slova kilogram a větrolam? Paní učitelka má ve cvičení, že podle vzoru „hrad“ by se mělo skloňovat pouze jedno z nich, ale já myslím, že obě. Jak to je správně?
Klíčové slovo: kilogram, větrolam
Odpověď: Obě podstatná jména jsou rodu mužského neživotného a obě se skloňují podle vzoru „hrad“. Patrně se tedy jedná o chybu v zadání cvičení.
Poslední užití: 23.2.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10949
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ženský rod
Konkrétní dotaz: Jaký tvar by mělo mít slovo tvrz v 7. p. jednotného čísla?
Klíčové slovo: tvrz
Odpověď: Podstatné jméno tvrz se skloňuje podle vzoru „píseň“ a v 7. p. j. č. má tvar tvrzí.
Poslední užití: 22.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10947
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Mám napsat ve 3. p. Milanu, nebo Milanovi Štanclovi?
Odpověď: Oba tvary jsou gramaticky v pořádku: Milanu i Milanovi. Rozdíl je pouze stylistický, protože v kombinaci s dalším jménem se doporučuje, aby se neopakovala koncovka -ovi dvakrát za sebou. Proto se u rodného jména volí tvar s koncovkou kratší: Milanu Štanclovi.
Zvažované varianty:
Milanu Štanclovi Milanovi Štanclovi
Poslední užití: 11.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování mužských životných jmen – konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10945
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak by měl vypadat tvar 2. p. j. č. jména Boye [boje]?
Klíčové slovo: Boye
Odpověď: Jména zakončená ve výslovnosti na měkkou souhlásku a -e se skloňují podle vzoru „soudce“, případně pomocí zájmenných koncovek: 2. p. Boye nebo Boyeho
Poslední užití: 10.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [e], [é] - 1.1 Jména cizího původu zakončená ve výslovnosti i v písmu na ‑e

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.