Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID oblasti: #22 [Syntax].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/88, položky: 21-30/873
Stav:
#13176
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Napsala jsem větu „Židle a křesla jsou důležitá“, ale korektor mi opravil tvar v přísudku na „důležité“? Opravil mi to správně?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem; židle a křesla
Odpověď: Součástí několikanásobného podmětu je jméno rodu ženského („židle“), které má „přednost“ před jménem rodu středního („křesla“). Náležité znění věty je tedy skutečně „Židle a křesla jsou důležité“. Tvar „důležitá“ by byl namístě pouze v případě, že by složkami několikanásobného podmětu byla jména rodu středního v množném čísle, např. „Svítidla a křesla jsou důležitá“.
Poslední užití: 21.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2.2 – V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13175
Užití:
1 1 0
Dotaz: Spřažení vazeb (zeugma)
Konkrétní dotaz: Chtěla bych se zeptat, zda je v případech, kdy je ve větě třeba užít dva různé tvary, ale tyto tvary jsou homonymní, možno užít jen jeden výraz, např. „ve i u stavení“, nebo zda je to také považováno za zeugma. Je tato problematika někde popsána?
Klíčové slovo: zanedbání dvojí vazby; stavení
Odpověď: Tento specifický případ zeugmatu není v odborné literatuře dostatečně uveden. Vzhledem k tomu, že dvě předložky vyžadují dvě různé vazby, považujeme za nutné v dané větě užít dva tvary, byť jde ve vašem případě o tvary homonymní. Nelze oba tvary vyjádřit jedním výrazem, protože kdybychom do věty dosadili jiné substantivum, vzniklo by defektní spojení (např. „ve i u školy“). Navíc Vladimír Šmilauer v Novočeské skladbě (1966) hodnotí užití dvou předložek u téhož podstatného jména (např. „do a z Holandska“ – zde jde dokonce o tentýž pád) jako nevhodné. Náležitá formulace je tedy „ve stavení i u něj“.
Poslední užití: 28.2.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Encyklopedický slovník češtiny. Karlík - Nekula - Pleskalová. 2002. (platí od 2002)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo ZEUGMA
Jazykový zdroj: Novočeská skladba. Šmilauer. 1966. (platí od 1966)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: s. 84.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda dvou jmen
Stav:
#13174
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tvar zájmena ve vztažné větě
Konkrétní dotaz: Napsal jsem větu „V čestných prohlášeních, které byly přílohou...“, ale kolega mi to opravil následovně: „V čestných prohlášeních, která byla přílohou...“. Čí verze je prosím správná?
Klíčové slovo: který; prohlášení
Odpověď: Zájmeno „který“ ve vedlejší větě se vztahuje k podstatnému jménu rodu středního v množném čísle („prohlášeních“). Proto je jeho náležitý tvar „která“ (ta prohlášení, která...). Od toho se pak odvíjí i tvar přísudku ve vedlejší větě: „V čestných prohlášeních, která byla přílohou...“.
Poslední užití: 1.3.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.4 – Podmět je rodu středního

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Valence
Stav:
#13152
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkurence předložek v a na
Konkrétní dotaz: Chtěla bych se zeptat, jestli už je dnes přijatelná předložka „na“ ve spojení se slovem „ústav“, například „pracuje na fyzikálním ústavu“.
Klíčové slovo: v ústavu; na ústavu
Odpověď: Předložka „na“ v současném jazyce skutečně expanduje na úkor předložky „v“. Ve spojení se slovem „ústav“ však považujeme za základní a neutrální spojení s předložkou „v“, tedy například „pracuje ve fyzikálním ústavu“. Předložku „na“ bychom zde stále vnímali jako příznakovou (tj. stylově nižší); oproti variantě s předložkou „v“ je také v praxi mnohem méně častá.
Poslední užití: 9.2.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence předložek v(e) – na, do – na, sekce 1 – Předložka + obecné jméno
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13151
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu je jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)
Konkrétní dotaz: Máme větu „V jejich práci jim pomáhali koně i krávy.“ V práci se dohadujeme, jestli by ve slově „pomáhali“ nemělo být spíše tvrdé y. Můžete nám poradit?
Klíčové slovo: koně i krávy
Odpověď: Jestliže je součástí několikanásobného podmětu jméno rodu mužského životného, píšeme v přísudku měkké i. V uvedené větě je jménem rodu mužského životného slovo „koně“, proto je tvar „pomáhali“ v pořádku. Ve větách, v nichž přísudek předchází několikanásobnému podmětu, můžeme vedle základního pravidla uplatnit také shodu podle členu, který stojí nejblíže přísudku. Ovšem vzhledem k tomu, že je zde slovo „koně“ na prvním místě, nic se v tomto ohledu nemění a i v takovém případě by bylo namístě pouze řešení s měkkým i: „V jejich práci jim pomáhali koně i krávy.“ Pouze pokud by v této větě na prvním místě stály „krávy“, byl by vedle tvaru s měkkým i („V jejich práci jim pomáhali krávy i koně“) v pořádku také tvar s tvrdým y („V jejich práci jim pomáhaly krávy i koně“).
Poslední užití: 13.2.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2.1 – Složkou několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda dvou jmen
Stav:
#13115
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tvar přídavného jména v přívlastku shodném v postpozici
Konkrétní dotaz: Mám spojení „práce se seniory žijící s demencí“. Neměl by správný tvar přídavného jména být „žijícími“?
Klíčové slovo: žijící
Odpověď: Máte pravdu. Postponovaný přívlastek (tedy takový, který stojí až za řídícím jménem) v dané větě má povahu přívlastku shodného, proto se musí shodovat v pádě, čísle a rodě s řídícím jménem. V uvedeném případě je řídící jméno „seniory“ v 7. pádě, ve stejném pádě proto musí být i přídavné jméno „žijící“. Náležité znění tohoto spojení je tedy „práce se seniory žijícími s demencí“. Praktickou pomůckou pro kontrolu správného tvaru bývá dosazení přídavného jména do pozice před řídícím jménem, tj. např. „práce s žijícími seniory“.
Poslední užití: 20.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda postponovaného přívlastku (týkající se, vztahující se)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13099
Užití:
1 1 0
Dotaz: Gramatická shoda (typ Rychlé šípy byly)
Konkrétní dotaz: Mám větu „Raabovi Lidé kolem stolu potěšili...“. Je prosím měkké i v přísudku správně, když „Lidé kolem stolu“ je kniha?
Klíčové slovo: shoda přísudku s podmětem; gramatická shoda
Odpověď: Ano, přísudek se řídí gramatickou formou podmětu. V uvedené větě je podmětem slovo „lidé“, které je rodu mužského životného, proto v přísudku napíšeme měkké i. Skutečnost, že jde o název knihy, zde nehraje roli. Pouze pokud by názvu knihy předcházelo obecné (opěrné) jméno, pak by toto jméno bylo podmětem, např. „Kniha Lidé kolem stolu potěšila...“, a spojení „Lidé kolem stolu“ by pak mělo funkci přívlastku neshodného ve tvaru tzv. nominativu jmenovacího. Ve vaší větě se ale přísudek skutečně musí shodovat s „lidmi“.
Poslední užití: 16.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 3 – Typ Rychlé šípy závodily, Tři sestry zahrály, Wanastowi Vjecy vydaly (gramatická shoda)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Životnost podstatných jmen

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda dvou jmen
Stav:
#13098
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tvar přídavného jména v přívlastku shodném v postpozici
Konkrétní dotaz: Jaký je prosím správný tvar přídavného jména ve spojení „v čase a kvalitě stanovené/stanovených touto smlouvou“?
Klíčové slovo: stanovený
Odpověď: Dané přídavné jméno zde plní funkci přívlastku shodného, a proto se musí nejen v rodě a čísle, ale také v pádě shodovat s řídícím jménem. Pokud by se daný přívlastek vztahoval pouze ke „kvalitě“, tedy jménu rodu ženského v jednotném čísle a šestém pádě, byl by náležitý tvar „stanovené“. V uvedeném případě je však pravděpodobnější, že se přívlastek vztahuje k oběma předcházejícím jménům (tedy k „času“ i „kvalitě“), musí se tedy také s oběma shodovat. Náležité znění tohoto spojení tedy bude „v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou“.
Poslední užití: 16.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda postponovaného přívlastku (týkající se, vztahující se)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13095
Užití:
1 1 0
Dotaz: Přivlastňování podmětu
Konkrétní dotaz: Jaké bude prosím správné zájmeno v následující větě? „Otestujte si svoje/vaše finanční zdraví.“
Klíčové slovo: svůj
Odpověď: Ve větách, v nichž přivlastňujeme podmětu (resp. původci děje), užíváme zvratné zájmeno. V uvedené větě je nevyjádřený podmět „vy“ a tomuto podmětu je „finanční zdraví“ přivlastňováno. Proto je namístě zvolit zvratné zájmeno: „Otestujte si své/svoje finanční zdraví.“
Poslední užití: 4.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence přivlastňovacích zájmen

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda dvou jmen
Stav:
#13093
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tvar přídavného jména v přívlastku shodném v postpozici
Konkrétní dotaz: Nevím si rady, jaký tvar přídavného jména zvolit v následující větě. „Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, oddílu c, vedeného/vedeném u městského soudu.“
Klíčové slovo: vedený
Odpověď: Postponovaný přívlastek (tedy takový, který stojí až za řídícím jménem) v dané větě má povahu přívlastku shodného, proto se musí shodovat v pádě, čísle a rodě s řídícím jménem. V uvedeném případě je řídící jméno „rejstříku“ v 6. pádě, ve stejném pádě proto musí být i přídavné jméno „vedený“. Náležité znění věty je tedy „Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, oddílu c, vedeném u městského soudu.“ Praktickou pomůckou pro kontrolu správného tvaru bývá dosazení přídavného jména do pozice před řídícím jménem, tj. např. „ve vedeném obchodním rejstříku“.
Poslední užití: 11.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda postponovaného přívlastku (týkající se, vztahující se)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.