Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID oblasti: #19 [Pravopis – psaní velkých písmen].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/126, položky: 1-10/1255
Stav:
#11042
Užití:
1 1 0
Dotaz: Přídavná jména přivlastňovací
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se píše přídavné jméno Pandořin ve spojení Pandořina skříňka, pokud je toto spojení užito v přeneseném významu?
Klíčové slovo: Pandořina skříňka
Odpověď: Přídavné jméno je odvozeno od osobního jména Pandora. U něho nedošlo k apelativizaci, tzn. nezačalo se užívat jako jméno obecné a psát se s malým písmenem. K takovému zobecnění došlo např. u jména Xantipa = Sokratova manželka, která byla zlá, pro označení zlé ženy se začalo používat jméno xantipa. Od jména Xantipa má přídavné jméno podobu Xantipin, od jména xantipa podobu xantipin. Protože podoba pandora neexistuje, je náležitá pouze podoba Pandořina skříňka.
Poslední užití: 19.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 68
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 75
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – jména živých bytostí a přídavná jména od nich odvozená, sekce 1 Jména s velkým počátečním písmenem

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11040
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Ve výroční zprávě organizace Charita ČR, která má různé organizační složky v jednotlivých oblastech, je podoba oblastní Charity. Je u slova charita velké písmeno správně?
Klíčové slovo: oblastní charity
Odpověď: Dané spojení je obecné pojmenování, za vlastní jméno lze považovat pouze název konkrétní organizační složky, např. Oblastní charita Blansko (podle současné kodifikace je možná však i podoba oblastní charita Blansko).
Poslední užití: 24.5.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dějinné události – ostatní
Konkrétní dotaz: Pokud použijeme namísto spojení v/Vítězný únor je samotný výraz únor, píše se s velkým písmenem?
Klíčové slovo: ú/Únor
Odpověď: SSČ i SSJČ uvádějí podobu Únor. Jde o tradiční zápis. Vzhledem k tomu, že uvedený název označuje událost dnes nehodnocenou jako vítěznou, je přijatelná i podoba s malým písmenem.
Poslední užití: 24.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo únor
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo únor

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dějinné události – ostatní
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova vítězný ve spojení v/Vítězný únor?
Klíčové slovo: v/Vítězný únor
Odpověď: SSČ i SSJČ u tohoto spojení uvádějí podobu Vítězný únor. Jde o tradiční zápis a v praxi, jak dokládají výskyty v ČNK, převažuje. Vzhledem k tomu, že uvedený název označuje událost dnes nehodnocenou jako vítěznou, je přijatelná i podoba s malým písmenem.
Poslední užití: 24.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo únor
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo únor

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Kulturní, sportovní aj. akce
Konkrétní dotaz: Korektorka podobu 1. Ženské světové hry opravila na 1. ženské světové hry, ale pro jistotu mně doporučila, abych si způsob psaní ověřila v jazykové poradně. Vycházela jsem z dobových pramenů, z nichž vyplývalo, že oficiální název byl Ženské olympijské hry. Bez číslovky volím tuto podobu. Šlo o hry pořádané na protest toho, že na olympijských hrách bylo malé zastoupení žen. Uskutečnily se 4×.
Klíčové slovo: 1. ženské světové hry
Odpověď: Vzhledem k tomu, že se tyto hry konaly opakovaně, považujeme ze současného hlediska spojení ženské světové hry za zastřešující, souhrnný název, a proto doporučujeme psát malé písmeno. Za vlastní jména považujeme pouze pojmenování I. ženské světové hry, II. ženské světové hry atd. (První/Druhé ženské světové hry).
Zvažované varianty:
1. ženské světové hry 1. Ženské světové hry
Poslední užití: 24.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – akce, soutěže

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11024
Užití:
1 1 0
Dotaz: V jiných textech
Konkrétní dotaz: Lze užít v rozhovoru v našem časopise zájmeno ty s malým písmenem?
Klíčové slovo: ty v rozhovoru
Odpověď: Podle PČP se má psát velké písmeno u zájmena ty pouze v korespondenci. Protože jde o jiný typ textu, konkrétně o časopisecký rozhovor, je malé písmeno zcela náležité. V praxi u tohoto typu textů malé písmeno jednoznačně převažuje.
Poslední užití: 17.12.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 91
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 98

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Ceny
Konkrétní dotaz: Když se namísto Pulitzerova cena použije výraz Pulitzer, s jakým písmenem se má napsat?
Klíčové slovo: Pulitzer
Odpověď: Pokud zkrátíme názvy cen, které obsahují buď podstatné jméno v 2. p., např. Cena Alfréda Radoka, nebo přivlastňovací přídavné jméno, např. Pulitzerova cena, a použijeme místo nich samotné příjmení, píšeme je s velkým písmenem (získat Pulitzera, Radoka). Takto se běžně krátí i názvy nemocí (Alzheimerova nemoc), ale protože tyto názvy nejsou vlastními jmény, namístě je psát alzheimer.
Poslední užití: 21.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 4.2.5.2 Vědomá apelativizace, bod c) Názvy cen

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11021
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kraje
Konkrétní dotaz: Má se ve spojení „zařazení na mapu kulturních měst Královéhradeckého kraje“ napsat výraz královéhradecký s velkým, nebo malým písmenem?
Klíčové slovo: Královéhradecký kraj
Odpověď: V daném kontextu nejde o užití slova kraj ve významu ,krajina´, ale o oficiální název územní správní jednotky, přesně vymezené, a proto doporučujeme podobu Královéhradecký kraj.
Zvažované varianty:
Královéhradecký kraj královéhradecký kraj
Poslední užití: 20.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 3.1 Názvy krajů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11020
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní jen s malým písmenem
Konkrétní dotaz: S jakými písmeny se píše spojení nový úděl, anglicky New Deal? Jde o reformu, která ve 30. letech byla zavedena v USA.
Klíčové slovo: nový úděl
Odpověď: V angličtině se píšou u obou slov velká písmena, pro češtinu však původní pravopis není směrodatný. Toto pojmenování, označující soubor opatření a ekonomických a sociálních reforem, jejichž cílem bylo oživit ekonomiku po velké hospodářské krizi, nepatří mezi vlastní jména, tím by bylo, kdyby šlo o název oficiálního dokumentu, a proto doporučujeme psát malé písmeno, tj. nový úděl. Stejný zápis tohoto pojmu lze nalézt i v Sociologické encyklopedii.
Poslední užití: 17.5.2021
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10985
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nejasné, problematické, závislost na věcných znalostech
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova nalezení ve spojení n/Nalezení sv. Kříže?
Klíčové slovo: n/Nalezení sv. Kříže
Odpověď: Záleží na tom, co uvedené spojení označuje. Pokud jde o pouhý nález, pak je namístě podoba nalezení sv. Kříže. Pokud má autor na mysli křesťanský svátek, pak je namístě Nalezení sv. Kříže.
Poslední užití: 2.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Jak zacházet s náboženskými výrazy. 2004. (platí od 2004)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.