Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID oblasti: #18 [Pravopis – psaní n vs. nn].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/6, položky: 1-10/56
Stav:
#13061
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiná jména (všechny 3 stupně)
Konkrétní dotaz: Vím, že přídavné jméno všestranný se píše se dvěma „n“. Jak to ale bude u příslovce všestranně (např. ve spojení „všestranně nadaný“)? Má se psát s jedním „n“, nebo se dvěma?
Klíčové slovo: všestranně; dvě n
Odpověď: Příslovce všestranně je utvořeno od přídavného jména všestranný, které se píše se dvěma „n“ (ke kořeni slova strana, zakončenému na „n“, se přidává přípona -ný, obě „n“ zůstávají). Obě „n“ v souladu s obecným pravidlem zůstávají i v příslovci.
Zvažované varianty:
všestranně všestraně
Poslední užití: 24.11.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – hláska a písmeno, hranice slov: Psaní n – nn: 1 Psaní dvou n; heslo „všestranně“
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 20

ID související odpovědi: #5422

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13033
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiná jména (všechny 3 stupně)
Konkrétní dotaz: Jak by se mělo psát příslovce utvořené od přídavného jména rostlinný? Má se psát s jedním -n-, nebo se dvěma?
Klíčové slovo: rostlinně; dvě n
Odpověď: Příslovce rostlinně je utvořeno od přídavného jména rostlinný, které se píše se dvěma „n“ (ke kořeni slova rostlina, zakončenému na „n“, se přidává přípona -ný, obě „n“ zůstávají). Obě „n“ v souladu s obecným pravidlem zůstávají i v příslovci.
Zvažované varianty:
rostlinně rostlině
Poslední užití: 4.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní n – nn, sekce 1 – Psaní dvou n
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 20
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména odvozená od názvů zvířat
Konkrétní dotaz: Pokud od slova pokémon utvoříme přídavné jméno pokémoní, mělo by se psát s jedním -n-, nebo se dvěma?
Klíčové slovo: pokémoní; dvě n
Odpověď: Takto utvořené přídavné jméno by spadalo mezi tzv. druhově přivlastňovací přídavná jména typu psí (bouda), jelení (parohy) atp. U přídavných jmen zakončených na -í a odvozených od jmen pojmenovávajících zvířata, jejichž kořen končí na -n, píšeme pouze jedno n. Proto například od slova slon tvoříme přídavné jméno sloní, nikoli *slonní, stejně tak od slova havran odvozujeme adjektivum havraní, nikoli *havranní apod. Protože pokémon je animovaná postavička, která je zvířatům podobná, budeme u přídavného jména odvozeného od tohoto slova postupovat stejně, za náležitou tedy považujeme pouze podobu s jedním n. Pro upřesnění ještě doplňme, že se v praxi kromě přídavného jména pokémoní můžeme setkat i s adjektivy pokémonský či pokémonový. Výraz pokémonský je dle korpusu SYN v11 užíván nejčastěji (zatímco varianta pokémoní má ve zmiňovaném korpusu celkem 54 výskytů a varianta pokémonový 52 výskytů, přídavné jméno pokémonský se v korpusu vyskytlo dokonce 128krát). Užití přípony -ský, která je značně produktivní a slouží k tvoření zejména tzv. vztahových adjektiv, je tedy v tomto případě rovněž náležité. Přípona -ový se používá k odvozování adjektiv od neživotných podstatných jmen označujících např. materiál, látku, produkt či předmět, jak se lze dočíst ve Slovníku afixů užívaných v češtině nebo v Příruční mluvnici češtiny, zpravidla tedy neslouží k odvozování adjektiv od jmen označujících zvířata či živé bytosti. Výjimkami jsou přídavná jména typu humrový, bobrový, lososový či lvový, takovéto odvozování adjektiv ale v současné češtině již není příliš produktivní a běžně je užíváno v kombinaci s podstatnými jmény označujícími pokrm, oděv či materiál (proto máme např. humrovou pomazánku, bobrový kožich či lososovou košili). Přídavné jméno pokémonový by tedy teoreticky mohlo být užito ve spojení s označením pokrmu či oblečení. Pro jejich větší univerzálnost však doporučujeme raději užívat první dvě zmiňované varianty, pokémoní a pokémonský.
Zvažované varianty:
pokémoní pokémonní
Poslední užití: 9.11.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 20
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – hláska a písmeno, hranice slov: Psaní n – nn: sekce 2 – Psaní jednoho n
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

ID související odpovědi: #11608

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiná jména (všechny 3 stupně)
Konkrétní dotaz: Proč se přídavné jméno telefonní píše se dvěma -nn-?
Klíčové slovo: telefonní; dvě n
Odpověď: Přídavné jméno telefonní je odvozeno příponou -ní, která se přidává ke slovu telefon, zakončenému na „n“. Obě „n“ zůstávají, proto píšeme telefonní se dvěma -nn-.
Poslední užití: 25.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 20
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – hláska a písmeno, hranice slov: Psaní n – nn: sekce 1 – Psaní dvou n

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13024
Užití:
1 2 0
Dotaz: Jiná problematika a nejasné případy
Konkrétní dotaz: Jak se má správně zapisovat slovo třídení ve smyslu ‚velikonoční triduum, třídenní slavnost‘? Pokud jde o podstatné jméno, je správně pouze zápis s jedním -n-, nebo i se dvěma -nn-? Na internetu se vyskytují obě varianty.
Klíčové slovo: třídení; dvě n
Odpověď: Podstatné jméno třídení je náležité psát jen s jedním -n-, neboť je na rozdíl od přídavného jména odvozeno pouze koncovkou -í.
Zvažované varianty:
třídení třídenní
Poslední užití: 16.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – hláska a písmeno, hranice slov; Psaní n – nn

ID související odpovědi: #5428

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13023
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiná jména (všechny 3 stupně)
Konkrétní dotaz: Má se psát slovo každodenně se dvěma -nn-, nebo pouze s jedním -n-?
Klíčové slovo: každodenně; dvě n
Odpověď: Příslovce každodenně je utvořeno od přídavného jména každodenní, které se píše dvěma „n“ (den + přípona -ní). Dvě „n“ v souladu s obecným pravidlem zůstávají i v příslovci.
Zvažované varianty:
každodenně každodeně
Poslední užití: 10.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 20
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní n – nn, sekce 1 – Psaní dvou n

ID související odpovědi: #8320

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiná jména (všechny 3 stupně)
Konkrétní dotaz: Je správný zápis raní badatelé (ve smyslu ‚první badatelé‘) s jedním -n-, nebo se má psát ranní badatelé se dvěma -nn-?
Klíčové slovo: raný
Odpověď: Ve slově raný s významem ‚brzký, časný, počáteční‘ je náležité psát pouze jedno -n-. Protože uvedené slovní spojení označuje badatele, kteří stáli v počátcích určitého výzkumu, je náležitý zápis s jedním -n-, tj. „raní badatelé“. Užití přídavného jména ranní se dvěma -nn-, které má význam ‚vztahující se k ránu‘, tedy v tomto případě není namístě.
Zvažované varianty:
raní ranní
Poslední užití: 31.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – hláska a písmeno, hranice slov: Psaní n – nn: 2 Psaní jednoho n; heslo raný

ID související odpovědi: #9500

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiná jména (všechny 3 stupně)
Konkrétní dotaz: Proč se v přídavném jménu odvozeném od slova poledne píše jen jedno -n- (polední), ale v přídavném jménu odvozeném od slova den jsou dvě -nn- (denní)? U slova denní hraje prý roli to, že je jeho kořen zakončen písmenem n, tudíž se po přidání přípony -ní píšou ve slově dvě -nn-. Proč tomu tak není i u slova polední?
Klíčové slovo: polední; denní; dvě n
Odpověď: Uvedená přídavná jména sice vznikla od slova se stejným kořenem (tj. od slova den), ale byla odvozena odlišným slovotvorným způsobem, proto se jejich zápis liší. Přídavné jméno denní bylo utvořeno připojením přípony -ní ke kořeni den-, slovo polední je odvozeno od podstatného jména poledne, které se skládá z kořenů pol- a kratší varianty kořene -dn-. Přídavné jméno polední tedy bylo utvořeno odtržením pádové koncovky -e od slova poledne a připojením pádové koncovky -í.
Poslední užití: 10.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní n – nn, sekce 1 – Psaní dvou n
Jazykový zdroj: Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení. R. Adam, M. Beneš, I. Bozděchová, P. Jínová, F. Martínek, H. Prokšová, L. Saicová Římalová. 2014.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 2 Slovotvorba, 2.3.1 Derivace

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12707
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiná jména (všechny 3 stupně)
Konkrétní dotaz: V jistém zákoně jsem se setkal se spojením „elektronicky nebo listinně“. Je slovo „listinně“, které zde má mít význam ‚v listinné podobě‘, utvořené náležitě? A mělo by se psát s jedním -n-, nebo se dvěma -nn-?
Klíčové slovo: listinně; dvě n
Odpověď: Příslovce listinně je utvořeno od přídavného jména listinný, které se píše s dvěma -n-. Ta v souladu s obecným pravidlem zůstávají i v příslovci, náležitý je tedy zápis listinně se dvěma -nn-. Samotné slovo listinně uvádí Slovník spisovného jazyka českého jako možnou podobu příslovce odvozeného od přídavného jména listinný. Příslovce listinně se v praxi užívá výrazně méně častěji než varianty slovních spojení s adjektivem listinný, jak ukazují data z Českého národního korpusu, konkrétně z kor­pusu sou­časné psané češ­tiny SYN, verze 10. Ten zaznamenává pouze 24 výskytů příslovce listinně, adjektivum listinný v něm však má přes 8000 výskytů a např. spojení „v listinné podobě“ téměř 1100 výskytů. Protože se ale jedná o náležitě utvořené slovo, nemělo by být užití příslovce listinně problematické.
Zvažované varianty:
listinně listině
Poslední užití: 29.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní n – nn, sekce 1 – Psaní dvou n
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 20

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12351
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiná problematika a nejasné případy
Konkrétní dotaz: Jak psát slovo Hedvičiných, odvozené od vlastního jména Hedvika, ve spojení „v Hedvičiných věcech“? Se dvěma -nn-, nebo pouze s jedním -n-?
Klíčové slovo: přípona -in
Odpověď: Přivlastňovací přídavné jméno Hedvičin bylo odvozeno od vlastního podstatného jména Hedvika příponou -in, ve 2. a 6. pádě množného čísla se k tomuto základu připojuje koncovka -ých. Nic z toho nezavdává důvod ke psaní dvou -nn-, správně by se tedy mělo napsat Hedvičiných s jedním -n-.
Zvažované varianty:
Hedvičiných Hedvičinných
Poslední užití: 11.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – přídavná jména; Přídavná jména individuálně přivlastňovací

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.