Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID oblasti: #17 [Pravopis – psaní je vs. ě, ně vs. ě].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/17
Dotaz: Uvnitř slova
Konkrétní dotaz: Chtěl bych se zeptat, jak se správně píše slovo pěšo, ve smyslu ‚jít někam pěšky‘ (tedy jít někam pěšo). Zápis pěšo se mi zdá nedostatečný, protože nevyjadřuje obvykle vyslovovanou délku nad ě. Fonetický přepis pjéšo, který vystihuje to, jak slovo vyslovujeme, mi ale nepřijde správný. Bohužel písmeno e, které by nad sebou mělo zároveň háček i čárku, neexistuje, i když by bylo přesně to, co by v této situaci bylo potřeba.
Klíčové slovo: pěšo, pjéšo; psaní ě
Odpověď: Vámi popsaný problém nemá žádné jednoznačně správné řešení. Háček je v tom, že v nestandardní vrstvě jazyka se občas mohou objevit jevy, které není možné standardním způsobem zapsat. Pokud přichází v úvahu několik nestandardních způsobů zápisu, neexistují kritéria, podle nichž by se rozhodlo, který z těchto zápisů je vhodnější. Slovník nespisovné češtiny zachycuje pouze fonetickou podobu pjéšo, úzus však takto jednoznačný není. Pokud se podíváme do internetového vyhledávače Google, převažuje zápis pěšo. Je to jistě i z toho důvodu, že vedle dlouhé výslovnosti [pjéšo] se objevuje i výslovnost krátká [pješo]. Nemalý počet výskytů má i fonetický zápis pjéšo (stovky dokladů) a vyskytuje se též podoba se znásobenou samohláskou pěěšo, příp. pěěěšo, ta je ovšem nejméně častá (jednotky dokladů). Ani jednu z variant nelze označit za vhodnější či méně vhodnou, ve všech případech bude zápis nestandardní a je na pisateli, kterou variantu zvolí.
Zvažované varianty:
pěšo pjéšo pěěšo
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník nespisovné češtiny. 2009. (platí od 2009)

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiná slova – pozice uvnitř
Konkrétní dotaz: V přírodovědné knize jsem se setkala se spojením „zazemněný meandr“ (tj. meandr zanesený zeminou). Mělo by se psát zazemněný, nebo zazeměný? Na internetu nacházím obě varianty.
Klíčové slovo: zazemněný; psaní ě
Odpověď: Přestože se nám nepodařilo uvedené slovo nalézt v dostupných příručkách, podle obecných slovotvorných pravidel považujeme za náležitou variantu s „mně“, tedy zazemněný. Postupovali bychom zde analogicky jako u přídavného jména uzemněný, které se píše s „mně“, neboť je odvozeno od slovesa uzemnit. Vámi uvedené přídavné jméno bychom tedy odvozovali od slovesa zazemnit, jež ve svém základu obsahuje skupinu „mn“, a proto bychom volili variantu se skupinou „mně“. Přestože se zazemnit nevyskytuje v příručkách, v 11. verzi korpusu SYN jej lze nalézt v přibližně 10 výskytech, není tedy sice moc frekventované, ale vyskytuje se. Korpusy navíc zachycují i přídavné jméno zazemněný, a to právě pouze v podobě s „mně“ (v korpusu SYN2020 má slovo 14 výskytů, v 11. verzi korpusu SYN 51 výskytů), tuto podobu tedy lze považovat za ustálenou.
Zvažované varianty:
zazemněný zazeměný
Poslední užití: 30.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 17
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Písmeno ě, sekce 3 – Písmeno ě po písmenu m
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: korpusy SYN2020, syn_v11

Poprvé popsáno zde: Ano.
Poprvé popsáno v odpovědi s ID: #13142 ukaž.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Uvnitř slova
Konkrétní dotaz: Jak by se mělo psát slovo „vzepětí“ ve spojení „vzepětí národa“? Domnívám se, že správná je pouze podoba „vzepětí“, setkala jsem se ale i s variantou „vzepjetí“. Jak to tedy má být?
Klíčové slovo: vzepětí; psaní ě
Odpověď: Po písmenech p a f se v českých obecných jménech píše vždy pouze ě, nikdy je. Správný je tedy pouze zápis „vzepětí“.
Zvažované varianty:
vzepětí vzepjetí
Poslední užití: 26.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 17
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – hláska a písmeno, hranice slov; Písmeno ě, sekce 2 – Písmeno ě po písmenech b, p, v, f

ID související odpovědi: #321

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Tvary zájmena já
Konkrétní dotaz: Jak je to se psaním zájmenných tvarů „mě“, „mne“ a „mně“? Je možné použít v případě, kdy si člověk není jistý, místo tvaru „mně“ i tvar „mne“, jako to je ve 3. a 6. pádě i ve slovenštině?
Klíčové slovo: zájmeno já; mě; mne; mně
Odpověď: V psaní tvarů zájmena já se v češtině velmi často chybuje. Ve 2. a 4. pádě je náležité psaní tvarů „mě“ a „mne“, ve 3. pádě se píší tvary „mně“ a „mi“, v 6. pádě je jediným možným tvarem „mně“. Z těchto pravopisných pravidel tedy vyplývá, že v případě nejistoty můžeme tvar „mne“ použít ve 2. a 4. pádě, nikoli ale ve 3. a 6. pádě, kde by nám v daném případě chyběl háček nad e.
Zvažované varianty:
mne mně
Poslední užití: 11.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – zájmena, Tvary zájmena já

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiná slova – pozice uvnitř
Konkrétní dotaz: Jak by se psalo nově vytvořené slovo „krasozimnění“?
Klíčové slovo: krasozimnění
Odpověď: Podle obecných slovotvorných pravidel považujeme za náležitou variantu s „mně“, tedy krasozimnění. Toto podstatné jméno totiž bylo dovozeno od hypotetického slovesa krasozimnit, jež ve svém základu obsahuje skupinu "mn“.
Zvažované varianty:
krasozimnění krasozimění
Poslední užití: 26.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 17
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Písmeno ě, sekce 3 – Písmeno ě po písmenu m

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiná slova – pozice uvnitř
Klíčové slovo: zapomněl; psaní ě
Odpověď: Jestliže je v základním tvaru nebo základovém slově skupina -mn- nebo -men-, píše se v jiných tvarech nebo ve slovech odvozených -mně-. Příčestí minulé od infinitivu zapomenout má tedy podobu zapomněl. (Dodejme, že tvary jako zapomněl, rozpomněl ap. vycházejí ze staršího slovesa pomníti, což znamená ,pamatovat, vzpomenout si‘.)
Poslední užití: 3.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 17
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Písmeno ě, sekce 3 – Písmeno ě po písmenu m

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Tvary zájmena já
Klíčové slovo: zájmeno já; mně; 6. pád
Odpověď: Zájmeno „já“ má v šestém pádu správně tvar „mně“.
Zvažované varianty:
mně
Poslední užití: 2.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – zájmena, Tvary zájmena já

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Tvary zájmena já
Konkrétní dotaz: Kdy se v textu píše tvar zájmena mě a kdy mně?
Klíčové slovo: zájmeno já; mně; mě
Odpověď: Tvar mě použijeme v případě, že se zájmeno já vyskytne ve 2. či 4. pádu (např. beze mě, našel mě), a tvar mně v případě, že je zájmeno já ve 3. nebo 6. pádu (např. ke mně, ve mně).
Zvažované varianty:
mně
Poslední užití: 14.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvary zájmena já

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Tvary zájmena já
Konkrétní dotaz: Mám před sebou poměrně jednoduchou větu z diktátu dcery: Kdo mě/mně volal? Zdá se mi, že jsou přípustné obě možnosti zápisu zájmena já. Podle mě záleží na tom, jaký je význam dané věty, tedy zda někdo volal komu: mně, nebo zda někdo volal koho: mě. Mám pravdu?
Klíčové slovo: zájmeno já; mně; mě
Odpověď: Souhlasíme s vámi, uvedená věta je bez dalšího kontextu dvojznačná a zájmeno já v ní může stát ve 3. pádu (kdo mně volal, tzn. komu), nebo ve 4. pádu (kdo mě volal, tzn. koho).
Zvažované varianty:
mně
Poslední užití: 31.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvary zájmena já

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Tvary zájmena já
Konkrétní dotaz: Lze použít ve větě „bylo by pro mne výzvou“ variantu „mne“?
Klíčové slovo: zájmeno já; mě; mne; 4. pád
Odpověď: Variantu „mne“ je v tomto pádu (4. pád) možné užít. Má však knižní charakter.
Zvažované varianty:
mne
Poslední užití: 15.4.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – zájmena, Tvary zájmena já

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.