Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID oblasti: #16 [Pravopis – psaní i/y (kromě shody!)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/18, položky: 21-30/172
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Ve větě „Z toho vypl_vá, že bude něco užito“ bych psala ý, ale překvapuje mě, že korektor zápis vyplívá nepodtrhává.
Klíčové slovo: vyplývat
Odpověď: Ve větě je náležité užít sloveso vyplývat s ý: Z toho vyplývá, že... Skutečnost, že textový korektor některé věci neopraví, je dána jeho nastavením, nelze na něj spoléhat stoprocentně.
Zvažované varianty:
vyplývat vyplívat
Poslední užití: 29.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Chci se ujistit, že syrob (s b na konci) se píše s y.
Klíčové slovo: sirob
Odpověď: Je to poněkud složitější, protože s pravopisnou podobou syrob se dnes setkáváme na některých výrobcích. Ve starších zdrojích (PSJČ a rovněž v SSJČ) najdeme podobu syrob a syrup. Ale už v SSJČ je vedle této pravopisné podoby uvedena i varianta sirob, sirup (s poznámkou: dříve psáno sy-). Změnu přinesla PČP z roku 1957. Novější slovníky zachycují už pouze podoby s i: sirob, sirup. V současných textech proto doporučujeme psát sirob. Vysvětlení je možné najít v IJP v kapitole Vyjmenovaná slova, bod 4.8.
Zvažované varianty:
syrob sirob
Poslední užití: 1.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Vyjmenovaná slova, 4.8 sirup
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Nespisovné a regionální výrazy
Konkrétní dotaz: Nenašla jsem, jak psát slovo slabihoudek. Nemyslím příjmení, ale někoho, kdo nemá sílu, slabého člověka.
Klíčové slovo: slabihoudek
Odpověď: Expresivní výraz slabihoudek (s i) je zachycen v SSJČ. Slovník uvádí význam slabý, choulostivý člověk.
Poslední užití: 1.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I/y rozlišuje význam slova či předpony
Konkrétní dotaz: Mám dotaz ohledně falešné vidové dvojice vymýtit, vymítat. Obě slovesa se objevují v textu o odstranění násilí ve dvou po sobě následujících větách. Myslím, že nepůsobí dobře, když se těsně u sebe objevují slova vymýtit násilí a vymítání strachu. Vím, že každé z nich má jiný základ, proto se píšou s rozdílným í/ý, ale nelíbí se mi ta rozdílnost. Nejde to nějak vyřešit? Může se třeba sjednotit psaní í/ý?
Klíčové slovo: vymítat; vymýtit
Odpověď: Přestože jsou si obě slova určitým způsobem blízká, jde o dvě rozdílná slovesa. Liší se jak pravopisem, tak významem. Vymýtit znamená ‚vykácet, vysekat‘, např. vymýtit porost mezi pražci. V přeneseném významu vyjadřuje význam ‚odstranit, vyhubit, vyhladit něco nežádoucího‘: vymýtit korupci, vymýtit zlo, násilí. Vymítat je varianta slovesa vymetat. Užívá se v přeneseném významu ‚vyhánět; dělat pořádek v nějakém prostředí‘. Uplatňuje se často ve spojeních vymítat ďábla, zlé duchy, démony, čerty, zlo, strach. To, že se v textu objevují obě slovesa a že se každé z nich píše s jiným í/ý, nepředstavuje žádný čtenářský problém. Jestliže máte pocit, že jejich blízkost nepůsobí dobře, můžete jedno z nich nahradit vhodným synonymem, popř. sdělení úplně přeformulovat.
Zvažované varianty:
vymítat vymýtit vymítit vymýtat
Poslední užití: 19.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Vyjmenovaná slova, sekce 4.2 Mýtit a vymítat
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Vyjmenovaná slova, sekce 4.2 Mýtit a vymítat
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Naše řeč.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Petr Kaderka: Vymýtit/vymítat – falešná vidová dvojice? Naše řeč, ročník 85 (2002), číslo 2 – Drobnosti. Dostupné na: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7679
Jazykový zdroj: Na co se nás často ptáte. 2002. (platí od 2002)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 188 vymítám, abych vymýtil

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I/y rozlišuje význam slova či předpony
Konkrétní dotaz: Jde o větu Davy lidí směřovaly nabitými uličkami na náměstí. Psala bych nabitý s -i,- ale nevím, jak to zdůvodnit.
Klíčové slovo: nabitý
Odpověď: Ve větě „Davy lidí směřovaly nabitými uličkami na náměstí" píšeme ve slově nabitý -i- z toho důvodu, že sloveso nabít vyjadřuje význam ‚velmi naplnit něčím, napěchovat, vtěsnat, naplnit až k prasknutí, po okraj‘: uličky byly přeplněné. Obdobně např. ve vlaku bylo nabito, vrátili se z výletu nabiti dojmy, film je nabitý dramatickými scénami.
Zvažované varianty:
nabitý nabytý
Poslední užití: 29.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Předponová slovesa odvozená od být – bít
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Jaké i/y se píše ve slově paral_zovaný?
Klíčové slovo: paralyzovaný
Odpověď: Náležitá podoba je paralyzovaný; základem je přejaté slovo paralýza, které se píše s ý, to se (po zkrácení) zachovává i v odvozených výrazech (paralyzovat, paralyzovaný). Obdobně např. analýza – analyzovat – analyzovaný.
Zvažované varianty:
paralyzovaný paralizovaný
Poslední užití: 10.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: V textu o plavkách je napsáno bikini. Opravdu se tak slovo píše?
Klíčové slovo: bikiny
Odpověď: V češtině se pro dvoudílné plavky užívá označení bikiny. Pravopisnou podobu je možné ověřit ve slovnících a rovněž v IJP a novém ASSČ. Zápis s -y na konci není žádnou novinkou, podoba bikiny je zachycena už v SSJČ z 60. let. Zápis bikini se někdy v českém textu objevuje jako citátový výraz z angličtiny. Jeho užití vzhledem k ustálenosti české podoby za vhodné nepovažujeme. Koncové měkké i je náležité u zeměpisného jména: tichomořský atol Bikini.
Zvažované varianty:
bikiny bikini
Poslední užití: 15.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Slovní hříčka
Konkrétní dotaz: Lámeme si hlavu nad jednou větou: U jezu jsem viděl, jak nad vírem proletěl výr. Oba v_ry jsem vyfotil. Je jedno z i/y silnější? Má přednost?
Klíčové slovo: vír, výr
Odpověď: Žádné i/y v tomto případě nemá přednost. Takováto slova totiž napsat nelze. Jde o starou slovní hříčku založenou na tom, že větu můžeme vyslovit, protože ve výslovnosti i a y v současné češtině nerozlišujeme, ale pravopisně ji obvyklým způsobem (tj. napsáním jednoho písmena) řešit nelze. Jsou v ní užity tzv. homofony – dvě různá slova se stejnou výslovností, ale se zcela odlišným významem a rozdílným pravopisem, která nelze shrnout pod jeden pojem. Nedoporučuje se ani zápis s lomítkem: oba víry/výry nebo oba ví/ýry. Řešením je jiná formulace, např. zachytil jsem na fotografii vír i výra; zachytil jsem obě entity; oba se mi podařilo zachytit na fotografii apod., tím se však ruší slovní hříčka. Stručné vysvětlení a další dvě podobné hříčky najdete v IJP v kapitole Vyjmenovaná slova (bod 5 – Jazykové hříčky: bidlo a bydlo, vír a výr).
Zvažované varianty:
víry výry
Poslední užití: 28.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Vyjmenovaná slova, sekce 5 – Jazykové hříčky: bidlo a bydlo, vír a výr
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Vyjmenovaná slova, sekce 5 – Jazykové hříčky: bidlo a bydlo, vír a výr

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I/y rozlišuje význam slova či předpony
Konkrétní dotaz: Jde mi o to, zda existuje slovo namýtat, ve smyslu namýtat smetí pod koberec, namést, zamést. Vytvořil jsem ho jako jazykovou hříčku, určitý protiklad k vyjádření „nic nenamítat“. Ale doklady jsem na internetu nenašel.
Klíčové slovo: namýtat
Odpověď: Pokud máte na mysli odstraňování smetí, tedy metení, pak je namístě užít sloveso nametat. Slovo namýtat v češtině neexistuje, nelze o něm uvažovat ani jako o nářeční variantě slova nametat. I kdybychom připustili výslovnostní variantu k mést, nametat, pak by hlásková alternace byla stejná jako např. u slova mléko – mlíko. Slovesa by měla podobu míst, namítat (stejně jako namítat s významem vznášet námitku).
Zvažované varianty:
namýtat
Poslední užití: 27.9.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Jak mám vysvětlit dětem, že se ve slově plytký píše y? V učebnici ho u vyjmenovaných slov nemají.
Klíčové slovo: plytký
Odpověď: Přestože říkáte, že v učebnici slovo uvedeno není, patří přídavné jméno plytký mezi vyjmenovaná slova po l. Úplný seznam vyjmenovaných slov najdeme v Pravidlech českého pravopisu (a to jak v tzv. akademickém, tak školním vydání) nebo v Internetové jazykové příručce v kapitole Vyjmenovaná slova. Seznamy vyjmenovaných slov uváděné v nejrůznějších učebnicích často nebývají kompletní. Autoři zařazují především výrazy frekventované, živé, s některými slovy se proto děti na 1. stupni ZŠ ve škole při výuce nesetkávají. Obsah výukových materiálů je v kompetenci MŠMT a jednotlivých nakladatelství. ÚJČ není didaktické pracoviště, do obsahu školní výuky nezasahuje.
Poslední užití: 13.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.