Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID oblasti: #16 [Pravopis – psaní i/y (kromě shody!)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/18, položky: 11-20/172
Dotaz: Nespisovné a regionální výrazy
Konkrétní dotaz: V textu je záměrně užita nespisovná podoba slovesa svézt (autem), a to ve větě „Chceš někam svýzt?“. To -ý- se mi tam nelíbí, psala bych svízt, ale nevím, kde mohu takovouto věc ověřit.
Klíčové slovo: svízt
Odpověď: Máte pravdu, pro užití -ý- místo -é- není žádný jazykový důvod. Zápis nespisovné podoby slovesa svézt bude svízt s í (obdobně např. plést – plíst, kvést – kvíst). Pokud by nešlo o obojetnou, ale tvrdou souhlásku, pak bychom v souladu s výslovností psali ý, např. nést – nýst.
Zvažované varianty:
svízt svýzt
Poslední užití: 23.11.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I/y rozlišuje význam slova či předpony
Konkrétní dotaz: Nikde jsem nenašel vysvětlení, proč se ve slově poliklinika a polytechnika píše rozdílné i/y. Proč to tak je?
Klíčové slovo: poliklinika; polytechnika
Odpověď: Rozdíl je způsoben tím, že jde o dvě rozdílné předpony řeckého původu. Poli- ve slově poliklinika vychází z řeckého polis, tj. město, obec. Poliklinika je městská klinika (stejný základ mají i slova policie, politika). Ve slově polytechnika má předpona poly- význam „četný, mnohý“ (obdobně třeba polygamie, polysacharid, polykulturní).
Zvažované varianty:
poliklinika polyklinika
Poslední užití: 3.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Jaké i/y píšeme ve tvaru slova sup ve větě Nestali jsme se supím jídelníčkem?
Klíčové slovo: supí
Odpověď: Přídavné jméno odvozené ze slova sup je supí, píšeme ho s í (stejně tak psí, medvědí, husí, lví).
Zvažované varianty:
supí supý
Poslední užití: 12.12.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I/y rozlišuje význam slova či předpony
Konkrétní dotaz: V pracovním sešitě mají žáci větu „Znakem všech Habsburků byl dopředu v_sutý spodní ret." Jde mi o to slovo v_sutý. Je to možné psát s předponou vy? Děti si myslí, že je to stejné jako visutý most, který visí.
Klíčové slovo: vysutý
Odpověď: Přestože se značně nabízí psát visutý ret analogicky podle visutý most, visuté zahrady, není to správné. SSJČ a PČP zachycují vedle přídavného jména visutý (= visící, zavěšený) také přídavné jméno vysutý s významem vysunutý. SSJČ jako příklad uvádí vysuté pavlače a vysutý pysk. Habsburkové měli spodní ret vysunutý dopředu, nikoli visící. Přídavná jména visutý a vysutý jsou od původu různá a mají i rozdílný význam. V některých případech je však velice obtížné, až nemožné odlišit, zda je určitý objekt (např. lešení, pavlač na hradě) visutý, nebo vysutý. Už SSJČ z 60. let označuje slovo vysutý jako řídké, novější jednosvazkový SSČ výraz nezachycuje. Doklady z ČNK a internetu svědčí o tom, že v praxi je běžně užíváno spíše synonymní adjektivum vysunutý. Zařazení takto okrajového výrazu do cvičení na vyjmenovaná slova pro žáky 1. stupně ZŠ považujeme za dosti nešťastné. Rozhodně doporučujeme takovéto výrazy nedávat do klasifikovaných diktátů.
Zvažované varianty:
vysutý visutý
Poslední užití: 5.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Jsme v češtině doma. 2012. (platí od 2012)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 243 vysutý a visutý
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I/y rozlišuje význam slova či předpony
Konkrétní dotaz: V informačním textu je psáno „Léto vás nabylo pozitivní energií.“ Psala bych nabilo. Mám to opravit, nebo je to správně?
Klíčové slovo: nabít
Odpověď: Věta není v pořádku. Nabýt znamená získat, dosáhnout. V uvedeném významu je namístě užít tvar slovesa nabít s významem naplnit, napěchovat, doplnit nějakým prostředkem k dalšímu použití. Náležitý zápis je tedy „Léto vás nabilo pozitivní energií.“
Zvažované varianty:
nabít nabýt
Poslední užití: 18.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Předponová slovesa odvozená od být – bít
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Předponová slovesa odvozená od být – bít
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Jaké i/y máme psát ve větě „Vedoucí střediska provádí vyt_pování podnikatelských rizik.“? Psal bych vytypování, je to v pořádku?
Klíčové slovo: vytipování
Odpověď: V citované větě doporučujeme psát -i-: vytipování podnikatelských rizik. Podstatné jméno vytipování je odvozeno ze slovesa vytipovat, jehož význam odpovídá smyslu uvedené věty: odhadem vybrat z více možností; doporučit; navrhnout. Některé příručky (PČP, NASCS a SSČ) zaznamenávají i sloveso vytypovat a uvádějí u něho význam ‚vybrat/stanovit jako (vhodný) typ‘. I přes zachycení ve zmíněných příručkách bychom sloveso vytypovat k užívání nedoporučovali. Lze totiž pochybovat o tom, zda se zmíněný význam v současných českých textech vůbec uplatňuje. Je pravděpodobné, že se sloveso vytypovat (a také *typni si, kdo vyhraje apod.) často objevuje mylně místo náležitého vytipovat, tipnout si. Stejné doporučení najdete i na stránkách IJP u hesla vytipovat, kde jsou pro ilustraci uvedeny i příklady: vytipovat priority; zdroje rizik byly vytipovány na základě analýzy; na funkci vytipovali dva kandidáty.
Zvažované varianty:
vytipování vytypování
Poslední užití: 9.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: V materiálech stolního tenisu je napsáno krajské přebory dospělích. Psal bych tam ý: přebory dospělých.
Klíčové slovo: dospělý
Odpověď: Ano, mužské podstatné jméno dospělý se skloňuje podle vzoru mladý, náležitý tvar 2. pádu množného čísla je tedy skutečně s ý: dospělých.
Zvažované varianty:
dospělých dospělích
Poslední užití: 21.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Pokud mám nespisovnou formu slovesa vézt, tak bych asi použil zápis vízt. Myslím, že to odpovídá hláskovým změnám v historickém vývoji češtiny. Je to tak?
Klíčové slovo: vízt
Odpověď: Souhlasíme. Zápis nespisovné podoby slovesa vézt bude vízt s í. Pokud by nešlo o obojetnou, ale tvrdou souhlásku, pak bychom v souladu s výslovností psali ý, např. nést – nýst.
Zvažované varianty:
vízt výzt
Poslední užití: 15.9.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Proč je v oslovení babi měkké i? Jak to zdůvodním?
Klíčové slovo: babi
Odpověď: Babi je zkrácenina slova babička, přípona -ička se píše jedině s i.
Poslední užití: 3.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník afixů užívaných v češtině. Šimandl (ed.). (platí od 2016)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Proč se ve slově ližiny (třeba na autě nebo u vrtulníku) píše i? Mám to spojeno se slovem lyže, ale tak to asi není, že?
Klíčové slovo: ližiny
Odpověď: Není. Slovo ližina není odvozeno od výrazu lyže, jak se mnozí mylně domnívají, ale souvisí se slovem líha, což je trámec pro posun těžkých břemen nebo to bývalo postranní nebo spodní prkno povozu. Slovo líha se dnes užívá jen výjimečně, v základu slova ližiny však zachováno zůstalo. V souladu s jazykovými příručkami píšeme proto jedině ližiny.
Zvažované varianty:
ližiny lyžiny
Poslední užití: 6.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.