Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID oblasti: #13 [Pravopis – ostatní interpunkce].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/16, položky: 21-30/154
Stav:
#6450
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vynechání výrazu ve výpovědi
Konkrétní dotaz: Dá se výpustka (tři tečky) chápat jako slovo, nebo je to jen znak? Když se počítá počet slov, má se výpustka započítat jako slovo, když značí vynechání?
Klíčové slovo: vynechání
Odpověď: Trojtečka – též tři tečky nebo výpustka – je jeden znak, který podle většiny definicí nemá slovní povahu. Pokud trojtečka zastupuje slovo, oddělujeme ji z obou stran mezerami (případně interpunkcí) právě tak, jako by bylo odděleno příslušné slovo. To je možná důvod, proč ji třeba některé softwary formálně započítávají jako slovo. Protože však může značit vynechání jednoho slova stejně jako delšího úseku textu, nemůžeme ji se slovem ztotožňovat.
Poslední užití: 10.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6448
Užití:
2 2 0
Dotaz: Nedokončení výpovědi
Konkrétní dotaz: Když chceme naznačit nedokončený výčet třemi tečkami, měly by být přiřazeny natěsno za poslední položku, nebo by před nimi měla být čárka a mezera jako v případě běžných položek výčtu?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: Obě možnosti jsou v pořádku. U první z nich je jen třeba zvážit, zda je z kontextu zřejmé, jestli tři tečky značí nedokončenost jedné položky, ke které těsně přiléhají, nebo zda vynechávají jednu či více jiných položek (tj. v případě, že za nimi už žádná položka nenásleduje, značí nedokončení výčtu).
Zvažované varianty:
x, y, z… x, y, z, …
Poslední užití: 5.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6416
Užití:
1 1 0
Dotaz: Řadové číslovky
Konkrétní dotaz: Lze zapsat řadovou číslovku, když to není celé číslo? Chtěli bychom napsat devátý a půltý magazín, a to číslicí 9 a zlomkem 1/2. Měla by za tím být tečka?
Klíčové slovo: řadová číslovka
Odpověď: Necelá řadová číslovka sice může působit trochu nezvykle, ale zapsat ji lze bez potíží – ovšem jen v případě, že ji zapíšeme jako desetinné číslo. Ve vašem případě by to bylo „9,5.“. Co už potíže způsobuje, je zápis oné poloviny pomocí zlomku (ať už třemi znaky „1/2“, nebo jedním „½“), protože spojka a s mezerami na obou svých stranách z toho graficky dělá celkem tři slova. Tečka značící řadovost by tam být měla (jinak by bylo namístě číst to jako „devět a půl“), ale jelikož je to jedna číslovka, měla by být i tečka právě jedna, a to na konci. Zápis „9 a 1/2.“ nebo „9 a ½.“ však nevylučuje možnost, že jde o dvě samostatné číslovky, z nichž první je základní a druhá řadová. Pokud tedy nemůžete nebo nechcete zvolit zápis „9,5.“, je potřeba počítat s tím, že to kromě pocitu nezvyklosti může vyvolat i nejistotu o významu. Obecněji k této problematice můžeme doporučit článek Roberta Adama v Naší řeči s názvem Kolikátý je mezi čtvrtým a pátým? (http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=8099)
Zvažované varianty:
9 a 1/2 9 a 1/2. 9 a ½ 9 a ½.
Poslední užití: 17.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Naše řeč.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: ADAM, Robert (2010): Kolikátý je mezi čtvrtým a pátým? Naše řeč, 93(3), s. 139-146.
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6386
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nedokončení výpovědi
Konkrétní dotaz: Jsou tři tečky ekvivalent zkratek jako „atd.“ nebo „apod.“?
Klíčové slovo: nedokončení
Odpověď: V mnoha případech je jistě možné užít trojtečku v pozici, kde by stejně dobře mohly stát zkratky „atd.“ nebo „apod.“. Trojtečka ovšem bude vhodná tam, kde jsou nedořečené řady či výčty alespoň částečně naznačeny, např. Kup jakékoli pečivo – rohlíky, dalamánky, …, zatímco ve větách, kde zkratky jako „apod.“ následují za jediným výrazem, bychom užití trojtečky nedoporučovali, např. Rukopis je upraven do všech detailů (řez písma apod.). Upozorňujeme také, že trojtečka má více funkcí než jen signalizaci nedořečení naznačené řady či výčtu – neplatí tedy, že za každou trojtečku lze synonymně dosadit „atd.“ nebo „apod.“.
Poslední užití: 8.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6385
Užití:
1 1 0
Dotaz: Signalizace názvu
Konkrétní dotaz: Když mám v souvětí název díla v uvozovkách na konci věty, která je od další oddělena čárkou, měla by být ta čárka před koncovou uvozovkou, nebo až za ní?
Klíčové slovo: název
Odpověď: V takovém případě bude čárka až za uvozovkami. Kdybychom psali čárku před koncovou uvozovkou, poslední výraz první věty by tou koncovou uvozovkou vlastně zasahoval přes hranici vět z první do druhé.
Poslední užití: 4.5.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6384
Užití:
1 1 0
Dotaz: Užití otazníku
Konkrétní dotaz: Má být ve formuláři za otázkou „V čem spatřujete výhody oproti své rodné zemi“ otazník?
Klíčové slovo: otazník
Odpověď: Ano, otázka (tázací výpověď) se pravopisně signalizuje právě otazníkem, ten by tedy na konci otázky měl být uveden, a to natěsno za posledním slovem.
Poslední užití: 3.4.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6383
Užití:
1 1 0
Dotaz: Chemické názvosloví
Konkrétní dotaz: Jak se píšou [omega tři mastné kyseliny]? Má být mezi výrazy „omega“ a „3“ spojovník, mezera, nebo nic?
Klíčové slovo: spojovník
Odpověď: V souladu s doporučením Internetové jazykové příručky, která pro chemické názvy a výrazy typu Rh-faktor nebo C-vitamin uvádí členění spojovníkem, doporučujeme zápis „omega-3 mastné kyseliny“.
Zvažované varianty:
omega-3 mastné kyseliny omega 3 mastné kyseliny omega3 mastné kyseliny
Poslední užití: 22.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6228
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vztah „a, až, od ... do, versus“ mezi jednoslovnými výrazy
Konkrétní dotaz: Když je syndrom pojmenován po dvou nebo více lidech (např. Williamsův–Campbellův syndrom), píše se mezi jejich jmény skutečně pomlčka, jak to uvádí Internetová jazyková příručka? Dlouhá léta jsme na tomto místě psali spojovník.
Klíčové slovo: pomlčka
Odpověď: Je pravda, že v minulosti se v takovýchto případech doporučoval spojovník. V souladu s vydáním ČSN 01 6910 v roce 2014 jsme však tento typ přehodnotili a řadíme jej k funkci vyjádření vztahu X a Y mezi jednoslovnými výrazy, který se zapisuje natěsno psanou pomlčkou. Internetová jazyková příručka uvádí příklady Havránkova–Jedličkova Česká mluvnice nebo Kaplanova–Meierova metoda.
Poslední užití: 7.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6181
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiná užití pomlčky
Konkrétní dotaz: Je z hlediska psaní mezer rozdíl mezi pomlčkou krátkou (–) a dlouhou (—)?
Klíčové slovo: pomlčka
Odpověď: Krátká i dlouhá pomlčka jsou pravopisně rovnocenné a platí pro ně stejná pravidla a doporučení. Běžně se používá krátká pomlčka (–), zatímco dlouhá (—) je spíš exkluzivní. Pokud to autor vnímá jako potřebné, může obě pomlčky v jednom textu kombinovat, pak je však vhodné pro každou z nich rezervovat různé funkce.
Poslední užití: 17.3.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6180
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pomlka v řeči
Konkrétní dotaz: Rád bych v textu odlišoval doztracena doznívající řeč, kterou značím třemi tečkami, od přerušené, nezáměrně nedokončené řeči. Mohu ten druhý typ signalizovat pomlčkou?
Klíčové slovo: pomlka
Odpověď: Ano, pomlčka může značit mimo jiné nedokončenou řeč, byť to není její nejtypičtější funkce. V případech, jako je ten, který popisujete, je takové řešení zcela v pořádku. Jen upozorníme, že zatímco trojtečka následuje hned za posledním výrazem natěsno, bez mezery, před pomlčkou by v takovém užití měla být mezera.
Poslední užití: 25.2.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.