Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID oblasti: #13 [Pravopis – ostatní interpunkce].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/16, položky: 1-10/154
Stav:
#13472
Užití:
1 1 0
Dotaz: Návaznost zprava (typ „dvou- a tříčlenný“)
Konkrétní dotaz: Když chci napsat spojení šest- až sedmkrát náročnější číslicemi, zůstává spojovník za číslicí 6 zachován?
Klíčové slovo: spojovník; neúplné slovo
Odpověď: Tento případ řešíme stejně jako jakékoliv jiné spojení, které má shodnou, u prvního slova vypuštěnou část. Tuto vypuštěnou část nahrazujeme i u číslice spojovníkem, zápis tedy bude mít podobu 6- až 7krát náročnější. (Pro úplnost doplňme, že by zde přicházel v úvahu též zápis 6–7krát náročnější.)
Poslední užití: 1.12.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce → Spojovník

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13372
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vyjádření alternativního výrazu
Konkrétní dotaz: Jak se mají zapisovat slovesa, která se vztahují k rodu mužskému i ženskému, pomocí závorek (např. přečetl i přečetla)?
Klíčové slovo: genderová neutrálnost; rodové varianty; splitting
Odpověď: Pro genderově korektní vyjadřování obvykle užíváme zápis pomocí lomítka. Pokud má mužská rodová varianta nulovou koncovku, lze uvést za lomítko jen koncovku ženského rodu, tzn. přečetl/a. Vedle tohoto zápisu je však přípustný (i když méně obvyklý) též zápis pomocí závorky, pro nějž platí totéž, co pro zápis pomocí lomítka. Zápis má tedy podobu přečetl(a).
Poslední užití: 8.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Závorky

ID související odpovědi: #690

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13350
Užití:
1 1 0
Dotaz: Signalizace alternativ
Konkrétní dotaz: V inzerátu uvádíme, že sháníme advokáta nebo advokátku, a chtěli bychom tyto rodové varianty oddělit lomítkem nebo závorkou. Která varianta je vhodnější?
Klíčové slovo: genderová neutrálnost; rodové varianty; splitting
Odpověď: V uvedeném případě stojí podstatná jména ve 4. pádě a slovo advokát obsahuje koncovku -a, která ve tvaru ženského rodu není. Z toho důvodu je nutné vypsat obě celá slova, která oddělujeme lomítkem: advokáta/advokátku. Zápis pomocí závorky možný není, závorka se užívá pouze ve zkráceném zápisu, který je namístě jen v případě, že má tvar mužského rodu nulovou koncovku, např. advokát(ka) (také v tomto případě je ale běžnější zápis pomocí lomítka: advokát/ka).
Poslední užití: 18.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Lomítko

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13348
Užití:
1 1 0
Dotaz: Signalizace alternativ
Konkrétní dotaz: Píšeme inzerát a chtěli bychom pomocí lomítka uvést rodové varianty on a ona. Je v pořádku zápis on/ona nebo spíše on/a?
Klíčové slovo: genderová neutrálnost; rodové varianty; splitting
Odpověď: Obě uvedené varianty jsou přípustné, nicméně bychom doporučovali spíše zápis on/ona, v němž jsou zachyceny plné podoby obou zájmen. Domníváme se, že zápis on/a je méně zažitý a pro některé čtenáře by mohl být hůře srozumitelný.
Zvažované varianty:
on/ona on/a
Poslední užití: 21.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Lomítko

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13341
Užití:
1 1 0
Dotaz: Signalizace alternativ
Konkrétní dotaz: Jak mohu v textu zapsat genderové varianty první dáma a první gentleman pomocí lomítka? Je nutno vypsat obě plné podoby, tzn. první dáma / první gentleman, nebo je možný zápis první dáma/gentleman? A jak je to v těchto případech s mezerami okolo lomítka?
Klíčové slovo: genderová neutrálnost; rodové varianty; splitting
Odpověď: V prvním, čtvrtém a pátém pádě jednotného čísla a v množném čísle jsou v pořádku oba uvedené zápisy, tzn. první dáma / první gentleman i první dáma/gentleman. V prvním případě lomítko odděluje dva víceslovné výrazy, okolo lomítka jsou proto mezery, ve druhém případě oddělujeme pouze dva jednoslovné výrazy, mezery okolo lomítka být nemusí. V ostatních pádech jednotného čísla má přídavné jméno první odlišný tvar v ženském a mužském rodě, je tedy třeba vypsat obě plné podoby, např. (s) první dámou / prvním gentlemanem.
Poslední užití: 29.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Lomítko

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13339
Užití:
1 1 0
Dotaz: Signalizace alternativ
Konkrétní dotaz: Jak mohu v textu zapsat rodové varianty slova ředitel? Lze využit pouze lomítko (ředitel/ka), nebo se může použít i závorka (ředitel(ka))?
Klíčové slovo: genderová neutrálnost; rodové varianty; splitting
Odpověď: V případech, kdy má tvar mužského rodu nulovou koncovku, lze zapsat rodové varianty jako jeden výraz, k čemuž se častěji využívá lomítko. Zápis pomocí závorky je rovněž v pořádku, jen je méně obvyklý.
Poslední užití: 16.11.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Lomítko

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13338
Užití:
1 1 0
Dotaz: Signalizace alternativ
Konkrétní dotaz: Když chci ženské a mužské rodové varianty přídavných jmen a zájmen oddělit lomítkem, musím vypsat celá slova, nebo stačí za lomítkem uvést pouze koncovku, např. „mrtvý/mrtvá“, „který/která“ nebo pouze „mrtvý/á, „který/á“?
Klíčové slovo: genderová neutrálnost; rodové varianty; splitting
Odpověď: V uvedeném případě nedoporučujeme využít zkrácený zápis pomocí lomítka nebo závorek, tj. nelze uvést slovo mužského rodu a k tomu pouze připojit zakončení ženského rodu, protože tvary „mrtvý“ a „který“ obsahují mužskou pádovou koncovku, která ve tvaru ženského rodu není. Je tedy vhodnější vypsat vždy obě celá slova, tj. „mrtvý/mrtvá“, „který/která“ . Zkrácený zápis lze užít jen v případech jako např. „jmenován/a“.
Poslední užití: 16.11.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Lomítko

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13337
Užití:
1 1 0
Dotaz: Signalizace alternativ
Konkrétní dotaz: Píšeme pozvánky pro učitele, lektory a knihovníky a chtěli bychom uvést za lomítkem také ženské rodové varianty těchto jmen. Je v pořádku zápis „ zveme učitele/ky, lektory/ky a knihovníky/ice“?
Klíčové slovo: genderová neutrálnost; rodové varianty; splitting
Odpověď: V uvedeném případě nelze využít zkrácený zápis pomocí lomítka nebo závorek, tj. nelze uvést slovo mužského rodu a k tomu pouze připojit zakončení ženského rodu. Tvary „učitele“, „lektory“, „knihovníky“ totiž již obsahují pádové koncovky mužského rodu, které v přechýlených jménech nejsou. Pokud nechcete zvolit generické maskulinum, ale chcete využít zápis pomocí lomítka, bylo by vhodnější vypsat vždy obě celá slova, tj. „zveme učitele/učitelky, lektory/lektorky, knihovníky/knihovnice“.
Poslední užití: 10.3.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Lomítko

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13335
Užití:
1 1 0
Dotaz: Signalizace alternativ
Konkrétní dotaz: Reviduji překlady dotazníků, v nichž jsou ženské a mužské rodové varianty oddělovány lomítkem. Za lomítkem ovšem není uvedena celá podoba podstatného/přídavného jména, ale pouze ženská přípona, příp. koncovka, např. zapsaný/á. Domnívám se, že tento způsob zápisu není v pořádku. Je to tak?
Klíčové slovo: genderová neutrálnost; rodové varianty; splitting
Odpověď: V uvedeném případě nelze využít zkrácený zápis pomocí lomítka nebo závorek, tj. nelze uvést slovo mužského rodu a k tomu pouze připojit zakončení ženského rodu, protože tvar zapsaný obsahuje mužskou pádovou koncovku -ý, která v ženském přídavném jménu není. Je tedy třeba napsat obě celá slova, tj. zapsaný/zapsaná. Zkrácený zápis lze užít jen v případech jako např. jmenován/a.
Poslední užití: 7.6.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Lomítko

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10988
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tečka ukončující větu
Konkrétní dotaz: Pokud mám na plakátě motto či heslo v podobě souvětí, platí pro něj stejná pravidla jako pro úpravu nadpisu, a mělo by se tedy psát bez tečky?
Klíčové slovo: tečka
Odpověď: V uvedeném případě nejde o nadpis v pravém slova smyslu, doporučujeme proto tečku psát.
Poslední užití: 19.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.6 Nadpisy (s. 35)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.