Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #106 [Složená přídavná jména].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/26, položky: 1-10/252
Stav:
#11286
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Máme psát procesněprávní dohromady, nebo procesně-právní se spojovníkem? Nebo jsou to rovnocenné varianty?
Klíčové slovo: procesněprávní
Odpověď: Máte pravdu, že složená přídavná jména s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově píšeme buď se spojovníkem, nebo dohromady. Nejde však o zaměnitelné varianty, mezi slovy je významový rozdíl. Přídavné jméno procesněprávní je odvozeno z ustáleného slovního spojení procesní právo. Jde o podřadné spojení, v němž jedna složka rozvíjí druhou – taková přídavná jména píšeme dohromady. Zápis se spojovníkem (procesně-právní) bychom užili v případě, že by šlo o dvě souřadně spojené složky (procesní a právní). Tato možnost výkladu je však málo pravděpodobná.
Zvažované varianty:
procesněprávní procesně-právní
Poslední užití: 8.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Složená prídavná jména, bod 2 Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11285
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Máme psát hmotněprávní dohromady, nebo hmotně-právní se spojovníkem? Nebo jsou to rovnocenné varianty?
Klíčové slovo: hmotněprávní
Odpověď: Máte pravdu, že složená přídavná jména s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově píšeme buď se spojovníkem, nebo dohromady. Rovnocenné (zaměnitelné) varianty to však nejsou. Přídavné jméno hmotněprávní je nezpochybnitelně odvozeno z ustáleného slovního spojení hmotné právo. Jde o podřadné spojení, v němž jedna složka rozvíjí druhou – taková slova píšeme dohromady. Zápis se spojovníkem (hmotně-právní) by signalizoval, že jde o dvě souřadně spojené složky (hmotnou a právní). Takové vysvětlení je však neopodstatněné.
Zvažované varianty:
hmotněprávní hmotně-právní
Poslední užití: 8.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Složená prídavná jména, bod 2 Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11069
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Váhám, zda psát skupinovědynamický dohromady (protože se slovo odvozuje od pevného spojení skupinová dynamika), se spojovníkem (skupinově-dynamický), nebo úplně zvlášť (skupinově dynamický). Vyhledávky v ČNK mně jasnou odpověď neposkytly. Psaní velmi variuje a nechci udělat chybu.
Klíčové slovo: skupinovědynamický
Odpověď: Složená přídavná jména s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově bychom měli psát buď se spojovníkem, nebo dohromady. Přestože doporučení platí už od roku 1993, v praxi se někdy i dnes setkáváme s psaním zvlášť, ačkoli to platí jen pro některá tradiční slovní spojení. Vyjdeme-li z označení skupinová dynamika (tento termín s významem ‚soubor procesů probíhajících ve společenských skupinách v průběhu jejich vzniku a trvání‘ vysvětluje např. Sociologická encyklopedie), pak je základem přídavného jména podřadné spojení, v němž jedna složka (skupinová) rozvíjí druhou (dynamika), proto píšeme adjektivum dohromady: skupinovědynamický. Zápis se spojovníkem (skupinově-dynamický) by naznačoval jiný význam. Jednalo by se o souřadné spojení, jehož složky by byly na stejné úrovni (mohly by být spojeny spojkou a: skupinový a dynamický). Sama však potvrzujete, že tento předpoklad správný není. V ČNK i na internetu najdeme jen velice málo dokladů (a to navíc nikoli na náležitý zápis dohromady, ale na psaní se spojovníkem či zvlášť). Nabízí se otázka, zda je složené přídavné jméno v daném kontextu opravdu potřebné.
Zvažované varianty:
skupinovědynamický skupinově-dynamický skupinově dynamický
Poslední užití: 8.3.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11068
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Ve smlouvě máme uvedeno: úsek provozně technických činností. Kolegyně to napsala jako dvě slova, ale já bych preferovala psaní se spojovníkem. A ještě mě zajímá, zda je možné prohodit pořadí a psát technicko-provozní.
Klíčové slovo: provozně-technický; provoznětechnický
Odpověď: Podmínkou správného zápisu složených přídavných jmen s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově jsou věcné znalosti. V souladu s platnými pravidly bychom je měli psát buď se spojovníkem, nebo dohromady. Zápis zvlášť (provozně technický) v pořádku není, přesto je podle dokladů z ČNK a internetu stále poměrně často užívaný. Jestliže má úsek na starosti provozní a technické záležitosti/činnosti, pak užijeme zápis se spojovníkem (provozně-technické činnosti). Spojovník užíváme u těch přídavných jmen, jejichž složky jsou souřadné (nahrazuje vlastně spojku a). Pořadí složek, které jsou na stejné úrovni, může být i obrácené – doklady z praxe svědčí o tom, že zápis technicko-provozní se užívá běžně. Nelze vyloučit ani možnost, že by se přídavné jméno mohlo vztahovat ke slovnímu spojení provozní technika (viz nástavbový obor provozní technika). Pak by se jednalo o podřadné spojení, v němž jedna složka rozvíjí druhou. Taková slova píšeme dohromady – provoznětechnický. (V praxi je doloženo i označení technickoprovozní, u něhož lze předpokládat vztah k oboru označovanému slovním spojením technický provoz.) Doklady z ČNK (syn v8) a internetu ukazují, že se v praxi užívají oba způsoby zápisu, a to i ve spojení se stejnými výrazy (náměstek, ředitel, manažer; oddělení, útvar, úsek, odbor). Zápis se spojovníkem (provozně-technický) je frekventovanější. Rozhodnutí, která z možností zápisu odpovídá označované skutečnosti, musí učinit ten, kdo ví, jaká je činnost takto pojmenovaného úseku.
Zvažované varianty:
provozně-technický provoznětechnický provozně technický
Poslední užití: 19.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Složená přídavná jména, bod 2 Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Složená přídavná jména, bod 2 Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11063
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: V rámci předmětu hudební výchova máme hudebně dramatické projevy. Bude se to psát zvlášť, nebo se spojovníkem?
Klíčové slovo: hudebně-dramatický; hudebnědramatický
Odpověď: Složená přídavná jména nepíšeme jako dvě samostatná slova, ale buď se spojovníkem, nebo dohromady. Při psaní složených přídavných jmen s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově vycházíme z věcné znalosti. Pokud jsou obě složky na stejné úrovni a mohly by být spojeny spojkou a (hudební a dramatické), pak jde o souřadné spojení. Pro zápis takového složeného přídavného jména používáme spojovník: hudebně-dramatické projevy. V tomto případě však lze uvažovat i o tom, že východiskem je ustálené slovní spojení hudební drama. V tom případě by se jednalo o podřadné spojení a náležitý zápis by byl dohromady: hudebnědramatické projevy. Pravopisné řešení proto musíte posoudit sami podle toho, co složeným přídavným jménem označujete.
Zvažované varianty:
hudebně-dramatický hudebnědramatický
Poslední užití: 1.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 1 – Typy složených přídavných jmen souřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11062
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: V rámci předmětu hudební výchova mám hudebně pohybové činnosti. Bude se to psát zvlášť, nebo se spojovníkem?
Klíčové slovo: hudebně-pohybový
Odpověď: Složená přídavná jména nepíšeme jako dvě samostatná slova, ale buď se spojovníkem, nebo dohromady. Při psaní složených přídavných jmen s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově vycházíme z věcné znalosti. V tomto případě jde nepochybně o souřadné spojení, jehož složky jsou na stejné úrovni a mohly by být spojeny spojkou a (hudební a pohybové). Pro oddělení obou složek takového složeného přídavného jména používáme spojovník: hudebně-pohybové činnosti.
Zvažované varianty:
hudebně-pohybový hudebně pohybový hudebněpohybový
Poslední užití: 1.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 1 – Typy složených přídavných jmen souřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11001
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Máme v textu technicko-taktický základ volejbalu se spojovníkem. Je to tak?
Klíčové slovo: technicko-taktický
Odpověď: Zápis je v pořádku. Složená přídavná jména s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově píšeme buď dohromady, nebo se spojovníkem. V uvedeném případě jde jistě o technický a taktický základ, tedy o dvě složky na stejné úrovni. Ve složeném přídavném jménu používáme pro oddělení obou složek spojovník: technicko-taktický základ volejbalu. Je velice málo pravděpodobné, až vyloučené, že by základ tvořilo slovní spojení technická taktika (adjektivum odvozené z podřadného spojení bychom psali dohromady: technickotaktický).
Zvažované varianty:
technicko-taktický
Poslední užití: 10.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10900
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píše se molekulárně-genetické vyšetření se spojovníkem? Každý to píše jinak a chtěla bych to mít správně.
Klíčové slovo: molekulárněgenetický
Odpověď: Složená přídavná jména s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově bychom měli psát buď se spojovníkem, nebo dohromady. Zápis se spojovníkem molekulárně-genetický (nejde o pomlčku) by signalizoval, že jde o dvě souřadně spojené složky: molekulární a genetické vyšetření. Uvedené přídavné jméno je však nepochybně odvozeno ze slovního spojení molekulární genetika. Jde o podřadné spojení, v němž jedna složka rozvíjí druhou – taková slova píšeme dohromady: molekulárněgenetický. Zápis dohromady převažuje i v dokladech v ČNK.
Zvažované varianty:
molekulárněgenetický molekulárně-genetický molekulárně genetický
Poslední užití: 12.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Složená přídavná jména, bod 2 Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10889
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: V textu je vápenosádrová omítka psána dohromady, je to správně?
Klíčové slovo: vápenosádrový
Odpověď: Zápis vápenosádrová omítka je správně. Jestliže první složka složeného přídavného jména nekončí na -sko, -cko, -ně nebo -ově, není podstatné, zda jde o spojení souřadné (v tomto případě by to bylo vápno a sádra, resp. vápenný a sádrový), či podřadné (pak by musela existovat hmota nazvaná vápenná sádra). Pokud jsou složky přídavného jména spojeny spojovacím vokálem -o-, píšeme adjektivum vždy dohromady: vápenosádrový. Podobně např. hluchoněmý, sladkokyselý, hruškotvarohový.
Zvažované varianty:
vápenosádrový vápeno-sádrový
Poslední užití: 29.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10846
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Pan docent píše v textu o humanitních vědách humanitně vědní jako dvě samostatná slova. Potřebuju se utvrdit, že správně to má být humanitněvědní.
Klíčové slovo: humanitněvědní
Odpověď: Máte pravdu. Složená přídavná jména s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově bychom v souladu s PČP z roku 1993 měli psát dohromady nebo se spojovníkem. Zápis zvlášť vhodný není, bohužel se s ním občas stále setkáváme a jeho pisatelé na něm trvají. Protože je nepochybné, že se přídavné jméno vztahuje k sousloví humanitní vědy, píšeme takovéto podřadné spojení dohromady: humanitněvědní.
Zvažované varianty:
humanitněvědní humanitně vědní
Poslední užití: 4.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Složená přídavná jména, bod 2 Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Složená přídavná jména, bod 2 Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.