Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID oblasti: #1 [Čísla a číslice].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/40, položky: 1-10/399
Stav:
#13096
Užití:
1 1 0
Dotaz: Členění specifických čísel
Konkrétní dotaz: V hlavičce faxu, která vznikla v roce 1999, mám uvedeno telefonní číslo +420/325/612/284, zatímco v těle samotného faxu mám uvedeno telefonní číslo v klasickém formátu, tzn. je členěno po trojčíslích. Je nutné formát čísla v hlavičce faxu upravovat?
Klíčové slovo: telefonní číslo
Odpověď: Úpravu formátu telefonního čísla v hlavičce faxu bychom rozhodně doporučovali. Formát s lomítky by totiž mohl být pro příjemce faxu velmi matoucí. Česká telefonní čísla, jež obsahují šest nebo devět číslic, se v současnosti doporučuje členit po třech číslicích, tedy např. +420 257 531 793.
Poslední užití: 3.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.9 Telefonní a faxová čísla (s. 27)

ID související odpovědi: #6162

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13012
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz složený z čísla a slova/značky (typ pětiletý, 5letý, 5%)
Konkrétní dotaz: Jak mám správně zapsat šestnáctimilimetrový film, pokud chci slovo šestnáctimilimetrový zapsat pomocí číslice 16 a značky mm? Bude mezi číslicí a značkou mezera?
Klíčové slovo: složený číselný výraz; 16mm
Odpověď: Složený číselný výraz 16mm zapíšeme dohromady, stejně jako je dohromady zapsáno přídavné jméno šestnáctimilimetrový.
Zvažované varianty:
16mm 16 mm
Poslední užití: 20.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Tvoření a psaní výrazů složených z číslic a slov (typ 12procentní, 20krát)
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.2 Spojení čísel se slovy nebo s písmeny a znaky (s. 24)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12926
Užití:
1 1 0
Dotaz: Exponenty a indexy
Konkrétní dotaz: V textu uvádím citaci vloženou do věty, která se skládá z několika vět (např. TEXT „CITACE. CITACE“.), za níž následuje odkaz na poznámku pod čarou. Bude horní index odkazující na poznámku pod čarou uveden za horními uvozovkami, nebo za koncovou tečkou?
Klíčové slovo: horní index; poznámka pod čarou
Odpověď: Česká státní norma doporučuje umístit horní index bezprostředně za výraz, k němuž se poznámka vztahuje. Pokud se tedy poznámka vztahuje pouze k citaci, doporučovali bychom umístit horní index za uvozovky, pokud k celé větě, bude horní index až za koncovým interpunkčním znaménkem.
Poslední užití: 10.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.10 Poznámky pod čarou

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12925
Užití:
1 2 0
Dotaz: Exponenty a indexy
Konkrétní dotaz: V textu uvádím citaci (např. TEXT „CITACE“.), za níž následuje odkaz na poznámku pod čarou. Bude horní index odkazující na poznámku pod čarou uveden za horními uvozovkami, nebo za koncovou tečkou?
Klíčové slovo: horní index; poznámka pod čarou
Odpověď: Česká státní norma doporučuje umístit horní index bezprostředně za výraz, k němuž se poznámka vztahuje. Pokud se tedy poznámka vztahuje pouze k citaci, doporučovali bychom umístit horní index za uvozovky, pokud k celé větě, bude horní index až za koncovým interpunkčním znaménkem.
Poslední užití: 10.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.10 Poznámky pod čarou

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12914
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis základní číslovky číslicí (typ od 13 let)
Konkrétní dotaz: Jak by se mělo správně zapisovat spojení „minus dvacet procent“, pokud volíme číselný zápis a užití znaků pro minus a procento? Má se psát mezi číslicí a znakem minus mezera, nebo ne?
Klíčové slovo: minus
Odpověď: Vyjadřují‑li znaménka + nebo − kladnou nebo zápornou hodnotu čísla, přiléhají k číslici bez mezer (např. +24 °C, −1 °C). Protože daný příklad můžeme chápat právě jako vyjádření záporné hodnoty, náležitý je zápis bez mezery, tedy v podobě −20 %. Značku procenta naopak od číselné hodnoty mezerou oddělujeme.
Zvažované varianty:
−20 % − 20 %
Poslední užití: 20.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – 4 Čísla a matematické znaky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12911
Užití:
1 1 0
Dotaz: Datum zapsané číselně
Konkrétní dotaz: Jak správně zapsat datum, pokud chceme zapsat jen měsíc a rok číslicemi? Lze použít lomítko (např. 05/2022)?
Klíčové slovo: datum; lomítko
Odpověď: Jak zapsat číslicemi měsíc a rok žádná norma ani kodifikace neuvádí (věnují se jen zápisu celého data, tj. včetně dne). Zápis pomocí lomítka není příliš obvyklý, pokud však bude z dokumentu srozumitelné, co tímto zápisem chcete vyjádřit, je přípustný. Pokud by byla ohrožena srozumitelnost, doporučili bychom vám raději datum vyjádřit číselně-slovně, tj. měsíc vypsat slovy a rok číslicí (např. květen 2022).
Poslední užití: 3.10.2022
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12878
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní tečky po číslici
Konkrétní dotaz: Pokud zapíšeme slovo čtrnáctapůltý ve spojení čtrnáctapůltý kilometr číslicí, bude za ním stát tečka?
Klíčové slovo: řadová číslovka; desetinné číslo; 14,5. kilometr
Odpověď: Výjimky z pravidla o psaní tečky po řadových číslovkách nejsou. Pokud tedy potřebujeme desetinné číslo vyjádřit jako řadovou číslovku, tečka za číslicí stát musí. Správně je tedy 14,5. kilometr.
Poslední užití: 19.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 5 Psaní číslic a číslovek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12877
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslice v textu
Konkrétní dotaz: V textu se mi vyskytují základní i řadové číslovky. Existuje pravidlo, která čísla vypisovat slovy a která číslicí? Měly by být zápisy v rámci jednoho textu sjednoceny?
Klíčové slovo: číselný vs. slovní zápis
Odpověď: Explicitně daná pravidla neexistují, volba číselného, příp. slovního zápisu je dána více faktory. Jedním z nich je typ textu: Je doporučeno vyjadřovat slovně nižší číselné údaje v beletrii, v administrativních a jiných textech je obvykle praktičtější číselné vyjádření. Dále je důležité také umístění číslovky: Nedoporučuje se začínat větu číselným zápisem. A nakonec také přihlížíme k tomu, co danou číslovkou vyjadřujeme: Určité údaje, jako např. data, budeme zapisovat spíše číselně, v jiných případech si můžeme vybrat. Vzhledem k výše řečenému nelze všechny zápisy číslovek v textu sjednotit, je však vhodné, aby byly sjednoceny zápisy údajů stejného typu.
Poslední užití: 20.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Praktická typografie. 2000. (platí od 2000)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Čísla (s. 76)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12873
Užití:
1 1 0
Dotaz: Členění ostatních čísel – řadové a násobné číslovky
Konkrétní dotaz: Jak správně zapsat slovy řadovou číslovku 155krát? Bude to sto padesát pět krát, nebo sto padesát krát pět krát, nebo sto pětapadesát krát? Bude se daný výraz psát takto zvlášť?
Klíčové slovo: stopadesátpětkrát; násobná číslovka
Odpověď: Násobné číslovky píšeme vždy dohromady. V úvahu přichází zápis stopadesátpětkrát, přípustná je i méně obvyklá varianta stopětapadesátkrát. Rozhodně nedoporučujeme vámi uvedený zápis stopadesátkrát pětkrát. Toto řešení je matoucí a neodpovídá významu, který chcete vyjádřit.
Poslední užití: 1.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – číslovky – Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla – sekce 1 Členění čísel

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12872
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz složený z čísla a slova/značky (typ pětiletý, 5letý, 5%)
Konkrétní dotaz: Jak se správně píše spojení „osmdesát procent“ a jak přídavné jméno „osmdesátiprocentní“ pomocí číslice a znaku pro procenta? Kdy tam ta mezera je a kdy ne?
Klíčové slovo: složený číselný výraz; 80 %; 80%
Odpověď: Číselně-slovní zápis odpovídá tomu slovnímu. Osmdesát procent tedy zapíšeme s mezerou: 80 %, zatímco osmdesátiprocentní bez mezery: 80%.
Poslední užití: 1.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Tvoření a psaní výrazů složených z číslic a slov (typ 12procentní, 20krát)
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8.9 Procento a promile (s. 24)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.