Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Slohový postup].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-6/6
Stav:
#11495
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V popisu vlastností materiálu uvádím, že je daný materiál „mechanicky odolný a voděodolný“. Nelíbí se mi, že dvakrát opakuji „odolný“. Mohl bych místo toho napsat „mechanicky a vodě odolný“?
Odpověď: Jelikož je výraz „voděodolný“ možné psát dohromady i zvlášť (tj. „vodě odolný“) je navrhovaná úprava v pořádku. Ovšem ani původní variantu bychom nezavrhovali – v textech technického rázu, kde se užívají termíny a kde je zásadní významová jednoznačnost, lze opakování slov či jejich částí tolerovat.
Zvažované varianty:
mechanicky odolný a voděodolný materiál mechanicky a vodě odolný
Poslední užití: 4.5.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9438
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: Píšu beletrii. Mohu ve vyprávění střídat minulý a přítomný čas, např. „Byli jsme tam. Najednou cítím, že...“?
Odpověď: Ano, např. ve vyprávění, které je psáno především v minulé čase, může přítomný čas sloves sloužit jako prostředek pro zpřítomnění okamžiku, může zesilovat čtenářský prožitek.
Poslední užití: 12.8.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9187
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Ve výkladu stojí: „V minulosti byla Perská říše mnohem silnější než rozdrobené řecké městské státy, které neustále bojovaly mezi sebou. Proto když se roku 492 př. n. l. rozhodl perský král Dareios I. rozšířit své území, padl jeho zrak právě na Řecko.“ Nejsem si jist, zda může druhá věta začínat „proto když“. Nebylo by lepší změnit slovosled – „Když se proto roku...“? Nebo použít jiné slovo – „Když se tedy roku...“? Jak jinak bych to mohl ještě zformulovat?
Odpověď: Všechny tři možnosti, které uvádíte, jsou přijatelné. Mezi další možné úpravy patří přesun spojky „proto“ do druhé věty souvětí (Když se roku 492 př. n. l. rozhodl perský král Dareios I. rozšířit své území, padl proto jeho zrak právě na Řecko.) nebo užití výrazu „takže“ namísto „proto“ (Takže když se roku 492 př. n. l. rozhodl perský král Dareios I. rozšířit své území, padl jeho zrak právě na Řecko.) – touto úpravou by se text více přiblížil mluveným komunikátům. Zda je tento stylový posun žádoucí, musíte s ohledem na zamýšlené čtenáře posoudit sám.
Zvažované varianty:
Proto když se roku 492 př. n. l. rozhodl perský král Dareios I. rozšířit své území, padl jeho zrak právě na Řecko. Když se proto roku 492 př. n. l. rozhodl perský král Dareios I. rozšířit své území, padl jeho zrak právě na Řecko. Když se roku 492 př. n. l. rozhodl perský král Dareios I. rozšířit své území, padl proto jeho zrak právě na Řecko. Když se tedy roku 492 př. n. l. rozhodl perský král Dareios I. rozšířit své území, padl jeho zrak právě na Řecko. Takže když se roku 492 př. n. l. rozhodl perský král Dareios I. rozšířit své území, padl jeho zrak právě na Řecko.
Poslední užití: 29.5.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8602
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: V rámci jedné knihy se v mluvě vypravěče celkem nahodile střídají tvary osobního zájmena já: mě a mne. Domnívám se, že by měl být užíván jen jeden tvar. Souhlasíte?
Odpověď: Z morfologického hlediska jsou tvary mě a mne rovnocenné, ze stylistického nikoliv – tvar mě je neutrální, tvar mne hodnotíme jako knižní. Není-li pro střídání těchto tvarů v pásmu vypravěče zvláštní důvod, doporučili bychom s ohledem na stylovou jednotnost textu používat pouze jeden z nich.
Poslední užití: 6.2.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8593
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V dětské knížce je věta: „Co Petr zemřel, schovávám se v tomhle domě.“ Nebylo by lepší napsat: „Od té doby, co Petr zemřel, se schovávám v tomhle domě.“? Jen doplním, že problematická věta je součástí vyprávění jedné z postav.
Klíčové slovo: co
Odpověď: Formulace „Od té doby, co Petr zemřel, se schovávám v tomhle domě.“ je přesnější, formulace „Co Petr zemřel, schovávám se v tomhle domě.“ se více přibližuje mluvenému projevu. Při volbě mezi uvedenými variantami je třeba vzít v potaz styl celého textu.
Zvažované varianty:
Co Petr zemřel, schovávám se v tomhle domě. Od té doby, co Petr zemřel, se schovávám v tomhle domě.
Poslední užití: 19.2.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#881
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: Je možné střídat v popisu přítomného děje slovesný čas minulý a slovesný čas přítomný? Např. „Ještě je čas, bleskne mu hlavou.“ vs. „Ještě je čas, blesklo mu hlavou.“ nebo „Nabírá tempo a počítá schody, do kterých vyráží.“ vs. „Nabral tempo a počítá schody, do kterých vyrazil.“
Klíčové slovo: popis děje
Odpověď: Střídání slovesných časů v popisu přítomného děje je možné, převažovat by však měl slovesný čas přítomný. Dále je třeba mít na zřeteli významové rozdíly, které s sebou volba slovesného času přináší.
Zvažované varianty:
Ještě je čas, bleskne mu hlavou. Ještě je čas, blesklo mu hlavou. Nabral tempo a počítá schody, do kterých vyrazil. Nabírá tempo a počítá schody, do kterých vyráží.
Poslední užití: 19.10.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?