Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Styl] -> [Žurnalistický].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Stav:
#10687
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: Doslechla jsem se, že by věty v novinových textech neměly začínat spojkou a. Je to pravda?
Klíčové slovo: a
Odpověď: Toto pravidlo nám není známo, je možné, že se jedná o interní instrukci konkrétní redakce. Obecně platí, že věty spojkou a začínat mohou, je však třeba vždy posoudit vhodnost takových formulací v konkrétním (typu) textu. Co se žurnalistického stylu týče, nepřekvapilo by nás užívání tohoto jazykového prostředku např. ve fejetonech.
Poslední užití: 3.11.2020
Atributy odpovědi
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4814
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ostatní značky a znaky
Konkrétní dotaz: Mám v publicistickém textu vypisovat procenta slovy, nebo značkou %?
Klíčové slovo: procento; %
Odpověď: V textech publicistického charakteru má pisatel možnost volby. Roli může hrát téma textu nebo frekvence výskytu daného výrazu. Pokud se vyskytne výraz procento mimo spojení s číselnou hodnotou, doporučujeme jej vypsat slovy.
Poslední užití: 2.8.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8 Značky a znaky, 8.1 Obecně (s. 20)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4786
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Narazil jsem na novinový titulek: „Arabové hodili Palestince přes palubu, ukázaly důvěrné nahrávky z Káhiry“. Nechybí v něm spojka? Větší smysl by mi dávaly formulace „Arabové hodili Palestince přes palubu, jak ukázaly důvěrné nahrávky z Káhiry“ nebo „Arabové hodili Palestince přes palubu, což ukázaly důvěrné nahrávky z Káhiry“.
Odpověď: V psaném titulku zabraňuje nejednoznačnosti shoda (Arabové hodili vs. nahrávky ukázaly), reformulace tedy není nutná. Pokud byste si přesto přál titulek upravit, obě navrhované úpravy by byly v pořádku.
Zvažované varianty:
Arabové hodili Palestince přes palubu, ukázaly důvěrné nahrávky z Káhiry Arabové hodili Palestince přes palubu, jak ukázaly důvěrné nahrávky z Káhiry Arabové hodili Palestince přes palubu, což ukázaly důvěrné nahrávky z Káhiry
Poslední užití: 8.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Valence
Stav:
#2266
Užití:
1 1 0
Dotaz: Valence sloves – předložková spojení
Konkrétní dotaz: Je možné užít vazbu vymezit se vůči něčemu?
Klíčové slovo: vymezit se
Odpověď: Tato vazba se v poslední době prosazuje převážně v publicistických textech. Doklady pro rozšíření této vazby najdeme i v korpusu, např. spojení vymezit se vůči ostatním informačním zdrojům aj. Ve významu 'vyhranit se' toto sloveso zaznamenává novější český valenční slovník Vallex, který kromě vazby vymezit se vůči udává i vazbu vymezit se proti. Vazbu tedy možné užít je, vyskytuje se ale zatím převážně v publicistických textech.
Poslední užití: 20.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1443
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Lze při uvození přímé řeči užít pouze příjmení toho, kdo je citován? Setkávám se s tím, že je v textu někdo zmíněn, např. marketingový specialista Jan Novák, a dále se užívá jen jeho příjmení, např. Novák říká: „...“
Klíčové slovo: příjmení; citace
Odpověď: Vhodnost užití samotného příjmení při citování závisí na druhu textu. Samotné příjmení se běžně užívá u citací např. v odborných textech nebo v novinových článcích citujících veřejně známé osobnosti. V některých textech však může být užití samotného příjmení považováno za méně zdvořilé či nezdvořilé.
Poslední užití: 12.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?