Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Styl] -> [Administrativní].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/11
Stav:
#13356
Užití:
1 1 0
Dotaz: Případy (ne)užití genderové korektnosti
Konkrétní dotaz: Ve formuláři jsou uvedeny různé skupiny zaměstnanců, např: vrchní sestra, vrchní laborantka, lékaři, farmaceuti. Vadí mi tu střídání ženského a mužského rodu, když daná povolání vykonávají jak muži, tak ženy. Jak to mám sjednotit?
Klíčové slovo: generické maskulinum; rodové varianty
Odpověď: Nejprve si dovolíme upozornit, že kromě ženského a mužského rodu se u uvedených názvů pracovních pozic střídá též jednotné a množné číslo. I to by bylo vhodné sjednotit. Co se gramatické kategorie jmenného rodu týče, nabízejí se dvě řešení: 1. užívat generické maskulinum (vrchní laborant, lékař, farmaceut; vrchní laboranti, lékaři, farmaceuti), respektive v případě vrchní sestry uvádět název pracovní pozice v ženském rodě – tento název lze pak považovat za generické femininum (vrchní sestra; vrchní sestry), 2. s ohledem na genderově vyvážené vyjadřování uvádět názvy pracovních pozic jak v mužském, tak v ženském rodě (např. v podobě vrchní laborant/ka, lékař/ka, farmaceut/ka; vrchní laboranti/laborantky, lékaři/lékařky, farmaceuti/farmaceutky) – v případě vrchní sestry pak bude uvedena jediná varianta (vrchní sestra; vrchní sestry), neboť název této pracovní pozice nemá oficiální rodový protějšek. Z jazykového hlediska jsou obě řešení v pořádku, záleží tedy na vaší preferenci.
Poslední užití: 14.10.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12834
Užití:
1 1 0
Dotaz: Členění čísel – obecné zásady
Konkrétní dotaz: Oddělují se trojice číselných řádů v peněžních částkách tečkou nebo mezerou?
Klíčové slovo: řády; peněžní částka
Odpověď: V textech administrativní povahy lze oddělovat trojice číselných řádů v peněžních částkách jak mezerou, tak tečkou. V ostatních případech doporučujeme oddělovat trojice číselných řádů jen mezerou.
Poslední užití: 25.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.1 Členění čísel (s. 24)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – číslovky – Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla – sekce 1 Členění čísel

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11194
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Posílám e-mail hejtmanovi a vedoucímu odboru. Prvního adresáta oslovím „Vážený pane hejtmane“, ale co s tím druhým? Mám ho oslovit funkcí, vysokoškolským titulem, nebo příjmením?
Klíčové slovo: vedoucí
Odpověď: Jelikož oslovujete hejtmana pracovní funkcí, doporučili bychom vám jí oslovit i druhého adresáta – celé oslovení by tedy mohlo mít podobu „Vážený pane hejtmane, vážený pane vedoucí“.
Poslední užití: 15.3.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10382
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Snažím se zformulovat větu o tom, jaký úkol uložila rada města místostarostovi: „Rada městské části Praha [číslo] ukládá předat informaci o schválení tohoto rozpočtového opatření na nejbližším řádném jednání.“ Nebyla by lepší následující varianta? „Rada městské části Praha [číslo] ukládá informovat o schválení tohoto rozpočtového opatření na nejbližším řádném jednání.“
Odpověď: Uvedená úprava je možná, nikoliv nutná. Dovolujeme si však upozornit, že v obou variantách chybí doplnění, komu je daný úkol uložen. Ačkoliv je takové vyjádření v administrativním textech přijatelné, některým příjemcům textu může při užití slovesa ukládat předmět ve 3. pádě chybět. Navíc může být informace o tom, kdo byl úkolem pověřen, zásadní. Dáváme proto ke zvážení následující úpravy: „Rada městské části Praha [číslo] ukládá místostarostovi předat informaci o schválení tohoto rozpočtového opatření na nejbližším řádném jednání.“ / „Rada městské části Praha [číslo] ukládá místostarostovi informovat o schválení tohoto rozpočtového opatření na nejbližším řádném jednání.“
Zvažované varianty:
Rada městské části Praha [číslo] ukládá předat informaci o schválení tohoto rozpočtového opatření na nejbližším řádném jednání. Rada městské části Praha [číslo] ukládá místostarostovi předat informaci o schválení tohoto rozpočtového opatření na nejbližším řádném jednání. Rada městské části Praha [číslo] ukládá informovat o schválení tohoto rozpočtového opatření na nejbližším řádném jednání. Rada městské části Praha [číslo] ukládá místostarostovi informovat o schválení tohoto rozpočtového opatření na nejbližším řádném jednání.
Poslední užití: 12.5.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8524
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Kolegyně použila v úředním textu formulaci: „Na základě pokynu Jany Novákové Vás vyzývám, nechť ve lhůtě 15 dnů sdělíte...“ Nezdá se mi ten výraz nechť. Nebylo by lepší napsat: „Na základě pokynu Jany Novákové Vás vyzývám, abyste ve lhůtě 15 dnů sdělil...“?
Klíčové slovo: nechť
Odpověď: Vámi navrhovaná varianta je pro administrativní styl vhodnější, neboť spojka aby je neutrální. Výraz nechť je hodnocen jako knižní, je méně užívaný a může na sebe strhávat zbytečnou pozornost – jeho užití tedy není vyloučené, nýbrž méně vhodné.
Zvažované varianty:
Na základě pokynu Jany Novákové Vás vyzývám, nechť ve lhůtě 15 dnů sdělíte... Na základě pokynu Jany Novákové Vás vyzývám, abyste ve lhůtě 15 dnů sdělil...
Poslední užití: 28.2.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5560
Užití:
1 1 0
Dotaz: Členění peněžní částky zapsané slovy
Konkrétní dotaz: Pokud chci slovy zapsat částku, která obsahuje i haléřovou hodnotu, je nutné vyjádřit jednotku haléřů? To znamená, je obvyklejší zápis dvě stě korun deset, nebo dvě stě korun deset haléřů?
Klíčové slovo: peněžní částka
Odpověď: Administrativní texty se obvykle snaží o maximální explicitnost, proto bychom ve slovním vyjádření doporučili jednotku haléřů vyjádřit též. Za vhodnější tedy považujeme variantu dvě stě korun deset haléřů. V úvahu též přichází varianta, kdy jsou haléře (i v číselném zápisu) vyjádřeny v desetinách, tzn. dvě stě celých deset setin korun (200,10 Kč).
Poslední užití: 5.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.8 Peněžní částky (s. 27)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Peněžní částky, značky měn

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4143
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Tvořím text do Sbírky zákonů a chtěla bych si ověřit, zda je jedna z formulací přijatelná: „Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.“ Je tato věta v pořádku? Neměla bych z ní vytvořit souvětí? „Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení, které zasílá Český statistický úřad.“
Odpověď: Uvedená věta je v pořádku, úpravu nepovažujeme za nutnou (ale ani za vyloučenou).
Zvažované varianty:
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem. Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení, které zasílá Český statistický úřad.
Poslední užití: 23.6.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3872
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Potřebuji poradit s větou v disciplinárním řádu. Jsou v ní uvedeny tři typy trestů a mělo by být zřejmé, že hráč může být potrestán pouze jedním z nich, nikoli že lze tresty kombinovat. Věta zní: „Pokud byl hráč vyloučen, bude potrestán zákazem činnosti na 2 až 6 týdnů, výkonem fotbalově prospěšné činnosti, nebo pokutou až do výše 50 tisíc.“ Je interpretace této věty jednoznačná?
Odpověď: Větu lze interpretovat dvěma způsoby, není zcela jednoznačné, že trest bude pouze jeden. Pro zpřesnění významu by bylo možné využít dvojici spojovacích výrazů buď – nebo (Pokud byl hráč vyloučen, bude buď potrestán zákazem činnosti na 2 až 6 týdnů, nebo výkonem fotbalově prospěšné činnosti, nebo pokutou až do výše 50 tisíc.), případně do textu doplnit nějakou explicitní formulaci, např. „bez možnosti kombinace těchto trestů“.
Zvažované varianty:
Pokud byl hráč vyloučen, bude potrestán zákazem činnosti na 2 až 6 týdnů, výkonem fotbalově prospěšné činnosti, nebo pokutou až do výše 50 tisíc. Pokud byl hráč vyloučen, bude buď potrestán zákazem činnosti na 2 až 6 týdnů, nebo výkonem fotbalově prospěšné činnosti, nebo pokutou až do výše 50 tisíc.
Poslední užití: 7.9.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3464
Užití:
1 1 0
Dotaz: Členění čísel – obecné zásady
Konkrétní dotaz: Lze oddělit číselný řád tisíců v peněžních částkách tečkou?
Klíčové slovo: řády; peněžní částka
Odpověď: Trojice číselných řádů v peněžních částkách oddělujeme mezerou, v textech administrativní povahy lze skupiny tří číslic oddělovat místo mezery tečkou.
Poslední užití: 28.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.1 Členění čísel (s. 24)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – číslovky – Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla – sekce 1 Členění čísel

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1766
Užití:
2 3 0
Dotaz: Členění čísel – obecné zásady
Konkrétní dotaz: Lze oddělit řády milionů v peněžních částkách čárkou (např. 1,000.000)?
Klíčové slovo: řády; peněžní částka
Odpověď: Trojice číselných řádů v peněžních částkách oddělujeme mezerou, v textech administrativní povahy lze skupiny tří číslic oddělovat místo mezery tečkou. Čárkou však trojice řádů nikdy neoddělujeme, aby nedošlo k záměně s desetinnou čárkou.
Poslední užití: 22.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.1 Členění čísel (s. 24)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – číslovky – Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla – sekce 1 Členění čísel

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.