Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Komunikační sféra] -> [Sféra reklamní komunikace].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-7/7
Stav:
#13366
Užití:
1 1 0
Dotaz: Případy (ne)užití genderové korektnosti
Konkrétní dotaz: Připravujeme různé reklamní texty a jedna klientka se na nás obrátila s požadavkem na genderovou vyváženost. Nelíbily se jí totiž formulace typu „kandidáti získají“ nebo „pokud máte fajn souseda, přihlaste ho do soutěže“. Je nutné, abychom všude vyjmenovávali „kandidáti a kandidátky“, „sousedi a sousedky“ apod.? Samozřejmě nechceme ženy vylučovat.
Odpověď: Doplnění přechýlených názvů osob nepovažujeme za nutné. V češtině funguje tzv. generické maskulinum, které umožňuje vyjadřovat se úsporně, název osoby v mužském rodě totiž může zahrnovat jak muže, tak ženy. Na druhou stranu může být někdy výhodné doplnit přechýlené názvy osob a tím zdůraznit zapojení žen – že i ony mohou kandidovat, mohou být přihlášeny do soutěže apod. Je tedy potřeba vzít v úvahu cíl textu i komu je určen. (K tomu je však nutno dodat, že různí lidé samozřejmě mohou ve vztahu k výše popsaným jazykovým prostředkům zastávat odlišné, více či méně silné názory.)
Poslední užití: 14.2.2023
Atributy odpovědi
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Valence
Stav:
#12777
Užití:
1 1 0
Dotaz: Valence sloves – předložková spojení
Konkrétní dotaz: V rámci reklamního spotu jsme použili větu „Zachraňujeme svět od studené vody“. Klientka nás upozornila, že vazba „zachránit/zachraňovat od“ není vhodná a že bychom měli užít vazbu s předložkou „před“ (Zachraňujeme svět před studenou vodou). Je to pravda?
Klíčové slovo: zachraňovat
Odpověď: Vazba „zachránit/zachraňovat něco/někoho od někoho/něčeho“ se v současném úzu vyskytuje, a to nikterak mizivě – v Českém národním korpusu nalezneme vazbu „zachránit od někoho/něčeho“ 2 794x; naproti tomu výskytů s předložkou „před“ je 10 778. Ovšem Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení uvádí jako náležitou pouze vazbu „zachránit/zachraňovat něco/někoho před někým/něčím“. Proto bychom skutečně doporučili volit řešení s předložkou „před“: „Zachraňujeme svět před studenou vodou“.
Poslední užití: 11.8.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9520
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Máme reklamní slogan: "Slevy až všude, kam se podíváš." Zdá se mi, že je v něm nadbytečné slovo "až". Co si o tom myslíte?
Odpověď: Sdělení je formulováno neobratně, souhlasíme s vypuštěním výrazu „až“: „Slevy všude, kam se podíváš.“
Zvažované varianty:
Slevy až všude, kam se podíváš. Slevy všude, kam se podíváš.
Poslední užití: 15.10.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4598
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Pro reklamní text jsem vytvořil následující větu: „Jděte dětem příkladem, vemte je do baru.“ Mohu použít tvar slovesa vemte? Nebo musím použít spisovný tvar? „Jděte dětem příkladem, vezměte je do baru.“
Klíčové slovo: vemte
Odpověď: Záleží na vašem rozhodnutí, jak chcete reklamní text pojmout. Tvar „vezměte“ je spisovný a neutrální, tvar „vemte“ hodnotíme jako nespisovný.
Zvažované varianty:
Jděte dětem příkladem, vemte je do baru. Jděte dětem příkladem, vezměte je do baru.
Poslední užití: 9.6.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3505
Užití:
1 1 0
Dotaz: Přivlastňování podmětu
Konkrétní dotaz: Mám ve větě „Co ale ovlivníte, je zabezpečení svého/vašeho majetku při povodni nebo záplavě“ užít zájmeno vašeho, nebo zájmeno svého?
Klíčové slovo: váš versus svůj
Odpověď: Na užití zvratného přivlastňovacího zájmena svůj existuje několik pravidel. Pokud je předmět, k němž se váže dané zájmeno, přivlastňován podmětu nebo původci děje, užívá se zájmeno přivlastňovací zvratné. Pokud ne, užívá se zájmeno přivlastňovací. V reklamních textech je však situace trochu jiná. Pro zdůraznění vlastnictví se v takových případech užívá daleko více zájmeno váš. Ve větě „Co ale ovlivníte, je zabezpečení vašeho majetku při povodni nebo záplavě“ je tedy možné užít jak zvratné zájmeno svůj (ve tvaru svého), tak přivlastňovací zájmeno váš (v této větě tedy ve tvaru vašeho). Z mluvnického hlediska je užití přivlastňovacího zájmena hodnoceno jako nesprávné, z hlediska funkčního má však jistá žánrová uplatnění (např. záměrem pisatele může být adresnější vyjádření nabídky, ujištění, přesvědčení apod.). Přivlastňovací zájmeno může být také příjemcem hodnoceno negativně, vhodnější je proto užít zájmeno zvratné.
Poslední užití: 27.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence přivlastňovacích zájmen

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2003
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: V reklamě zaznívá věta: „Už nejezte malý, předražený vejce ze supermarketu.“ Měla by být tato věta v titulcích k reklamě zaznamenána stejně, nebo je třeba volit spisovné koncovky? Pak by v titulcích byla uvedena varianta: „Už nejezte malá, předražená vejce ze supermarketu.“
Odpověď: Pokud je v reklamě v mluveném projevu záměrně použita nespisovná čeština, je vhodné ji zaznamenat i v titulcích. Doporučujeme větu zapsat tak, jak byla vyslovena, tedy: „Už nejezte malý, předražený vejce ze supermarketu.“
Zvažované varianty:
Už nejezte malý, předražený vejce ze supermarketu. Už nejezte malá, předražená vejce ze supermarketu.
Poslední užití: 29.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#943
Užití:
1 1 0
Dotaz: Různé
Konkrétní dotaz: Mohou obchodníci používat spojení cena od? V reklamě je např. uvedena cena za produkt od 100 Kč, ale aby zákazník tento produkt za danou cenu získal, musí k němu zakoupit ještě nějaký další produkt, takže nakonec zaplatí celkem třeba 500 Kč. Není to klamavá reklama?
Klíčové slovo: cena od
Odpověď: Z jazykového hlediska je spojení cena od i jeho užití v popsané situaci v pořádku. Posouzení, zda se jedná o klamavou reklamu, není v kompetenci jazykové poradny, nýbrž právníků.
Poslední užití: 1.11.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?