Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Komunikační sféra] -> [Sféra odborné komunikace].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/14
Oblast: Syntax
Kategorie: Valence
Stav:
#12080
Užití:
1 1 0
Dotaz: Valence podstatných jmen – předložková spojení
Konkrétní dotaz: Je prosím možné v odborném kontextu (konkrétně jde o fyziku) použít vazbu „závislost od“ (například „závislost od teploty“), nebo je jediným správným řešením vazba „závislost na“?
Klíčové slovo: závislost
Odpověď: Vazba „záviset od“ (potažmo „závislý od / závislost od“) vznikla patrně zkřížením vazeb „záviset na“ a „odviset od“. Slovník spisovného jazyka českého hodnotí vazbu s předložkou „od“ jako zastaralou a nevhodnou, proto ji pro běžný text nedoporučujeme. Avšak data Českého národního korpusu ukazují, že v některých odborných oblastech, jako je například ekonomie či právě fyzika, není vazba „záviset od“ nikterak neobvyklá. Proto je možné ji v takových textech tolerovat, ačkoli je třeba počítat s tím, že na některé čtenáře může působit rušivě.
Zvažované varianty:
závislost od teploty závislost na teplotě
Poslední užití: 14.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10930
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: V odborném textu se píše: „Když proud prochází roztokem, nutí atomy kyslíku k anodě.“ Nějak se mi nezdá druhá věta souvětí. Nenapadá vás nějaká úprava? Mě napadlo napsat „přitahuje atomy“.
Odpověď: Předpokládáme, že proces popsaný v první větě nutí atomy kyslíku k nějaké reakci. Proto se zdá, že ve druhé větě chybí slovo, např. přesun: „Když proud prochází roztokem, nutí atomy kyslíku k přesunu k anodě.“ Z jazykového hlediska je jistě v pořádku i vámi navrhované řešení: „Když proud prochází roztokem, přitahuje atomy kyslíku k anodě.“ Při volbě nejvhodnější úpravy záleží samozřejmě na tom, co přesně chcete vyjádřit.
Zvažované varianty:
Když proud prochází roztokem, nutí atomy kyslíku k anodě. Když proud prochází roztokem, nutí atomy kyslíku k přesunu k anodě. Když proud prochází roztokem, přitahuje atomy kyslíku k anodě.
Poslední užití: 27.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10929
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Lze z následujícího souvětí vypustit zájmeno jeho? „Pružný prvek se během obrábění ohýbá, díky čemuž hrany řezných nástrojů prvek místo jeho řezání otírají.“
Odpověď: Přivlastňovací zájmeno lze v tomto případě vypustit, nepovažujeme to však za nutné.
Zvažované varianty:
Pružný prvek se během obrábění ohýbá, díky čemuž hrany řezných nástrojů prvek místo jeho řezání otírají. Pružný prvek se během obrábění ohýbá, díky čemuž hrany řezných nástrojů prvek místo řezání otírají.
Poslední užití: 27.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10802
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Nevím, zda mohu v následující části věty opakovat předložku ve, či nikoliv: „mezi základní prvky v kosti a v zubech patří...“ / „mezi základní prvky v kosti a zubech patří...“. Co byste mi doporučili?
Odpověď: V odborných textech je třeba vyjadřovat se jasně a přesně, proto je opakování předložky v pořádku. Zároveň však v tomto konkrétním případě platí, že je formulace snadno interpretovatelná i bez opakování předložky, a proto není její uvádění nutné. Rozhodnutí je tedy na vás.
Zvažované varianty:
mezi základní prvky v kosti a v zubech patří... mezi základní prvky v kosti a zubech patří...
Poslední užití: 11.11.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10801
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Nevím, zda mohu v následující části věty opakovat předložku ve, či nikoliv: „nižší obsah prvku ve skupině E a ve skupině S ve srovnání se skupinou K“ / „nižší obsah prvku ve skupině E a skupině S ve srovnání se skupinou K“. Poradíte mi?
Klíčové slovo: opakování předložek
Odpověď: V odborných textech je třeba vyjadřovat se jasně a přesně, proto je opakování předložky v pořádku. Zároveň však v tomto konkrétním případě platí, že je formulace snadno interpretovatelná i bez opakování předložky, a proto není její uvádění nutné. Rozhodnutí je tedy na vás.
Zvažované varianty:
nižší obsah prvku ve skupině E a skupině S ve srovnání se skupinou K nižší obsah prvku ve skupině E a ve skupině S ve srovnání se skupinou K
Poslední užití: 11.11.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9567
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Mohu z následující věty vypustit druhou předložku, nebo ji tam musím ponechat? „Mezi základní prvky v kosti a v zubech patří...“ / „Mezi základní prvky v kosti a zubech patří...“
Klíčové slovo: opakování předložek
Odpověď: V odborných textech, jež by měly být co nejpřehlednější a nejpřesnější, doporučujeme většinou předložku opakovat. V tomto konkrétním případě však nenamítáme nic proti jejímu vypuštění, neboť se nejedná o komplikovanou formulaci a je dobře patrné, ke kterým výrazům se předložka vztahuje. Můžete si tedy vybrat.
Zvažované varianty:
Mezi základní prvky v kosti a v zubech patří... Mezi základní prvky v kosti a zubech patří...
Poslední užití: 9.10.2020
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #9566

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9566
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je nutné v následující větě zopakovat předložku, nebo ji mohu vypustit? „U Na byl nižší obsah prvku ve skupině E a ve skupině S.“ / „U Na byl nižší obsah prvku ve skupině E a skupině S.“
Klíčové slovo: opakování předložek
Odpověď: V odborných textech, jež by měly být co nejpřehlednější a nejpřesnější, doporučujeme většinou předložku opakovat. V tomto konkrétním případě však nenamítáme nic proti jejímu vypuštění, neboť se nejedná o komplikovanou formulaci a je dobře patrné, že předložka se vztahuje ke dvěma (stejným) výrazům. Můžete si tedy vybrat.
Zvažované varianty:
U Na byl nižší obsah prvku ve skupině E a ve skupině S. U Na byl nižší obsah prvku ve skupině E a skupině S.
Poslední užití: 9.10.2020
Atributy odpovědi
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9043
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: V odborném textu vyznačuji názvy básnických sbírek kurzivou. Měly by se kurzivně vyznačovat také názvy jednotlivých básní?
Klíčové slovo: kurziva; názvy básní
Odpověď: Daná problematika není nikde normována. V praxi je skutečně časté, že se názvy děl v odborném textu kurzivou vyznačují, úzus vyznačování částí děl (např. básní) však zřejmě bude silně rozkolísaný. V případě odborných knih bude záležet na rozhodnutí editora textu, pokud je text nabízen odbornému časopisu, bude záležet na úzu dané redakce.
Poslední užití: 3.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8550
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V odborném textu mám větu: „Testován modelem [nesrozumitelné], sestávajícím z faktorů bez opakování: skupina KSS, faktorů s opakováním: [...]“ Neměl bych tam doplnit předložku z: „Testován modelem [nesrozumitelné], sestávajícím z faktorů bez opakování: skupina KSS, z faktorů s opakováním: [...]“ ?
Klíčové slovo: opakování předložek
Odpověď: Opakování předložky není nutné, nicméně s ohledem na to, že se jedná o odborný text, který by měl být co nejpřesnější, doporučujeme předložku zopakovat (tedy použít druhou formulaci: „Testován modelem [nesrozumitelné], sestávajícím z faktorů bez opakování: skupina KSS, z faktorů s opakováním: [...]“).
Zvažované varianty:
Testován modelem [nesrozumitelné], sestávajícím z faktorů bez opakování: skupina KSS, faktorů s opakováním: [...] Testován modelem [nesrozumitelné], sestávajícím z faktorů bez opakování: skupina KSS, z faktorů s opakováním: [...]
Poslední užití: 11.2.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8549
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V odborném textu mám větu: „Model sestával z faktorů bez opakování: skupina kontrolní a [nesrozumitelné], z faktorů s opakováním: místa, [...]“ Má tam být zopakována předložka z, nebo ji mám odstranit: „Model sestával z faktorů bez opakování: skupina kontrolní a [nesrozumitelné], faktorů s opakováním: místa, [...]“?
Klíčové slovo: opakování předložek
Odpověď: Opakování předložky není nutné, nicméně s ohledem na to, že se jedná o odborný text, který by měl být co nejpřesnější, doporučujeme předložku zopakovat (tedy ponechat původní formulaci).
Zvažované varianty:
Model sestával z faktorů bez opakování: skupina kontrolní a [nesrozumitelné], z faktorů s opakováním: místa, [...] Model sestával z faktorů bez opakování: skupina kontrolní a [nesrozumitelné], faktorů s opakováním: místa, [...]
Poslední užití: 11.2.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.