Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Úprava písemností – 2. krok – Bibliografické údaje] -> [Složky bibliografických údajů].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/13
Stav:
#10783
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografický údaj
Konkrétní dotaz: Pokud uvádím pod článkem jméno autora a název webové stránky, pro kterou článek vznikl, mám tuto poznámku začít velkým písmenem a ukončit tečkou? A oddělují se tyto dva údaje čárkou? (Např. „Pro server [název serveru], Jan Novák.“)
Klíčové slovo: autor; webová strana
Odpověď: Takové údaje pod webovým nebo novinovým článkem mívají obvykle charakter hesla či podpisu a bývají psány s malým písmenem (pokud tento údaj nezačíná vlastním jménem) a ponechány bez tečky. Řešení s velkým písmenem a tečkou na konci je ale rovněž přípustné. Mezi dvěma výše uvedenými údaji se čárka nepíše, zápis bude tedy vypadat následovně: „pro server [název serveru] Jan Novák“.
Poslední užití: 7.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: C.10 Příklady bibliografických citací webových stránek a příspěvků na webových stránkách

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6891
Užití:
1 1 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Je nutné uvádět v bibliografickém údaji počet stran publikace, která je citována?
Klíčové slovo: citace; počet stran
Odpověď: Údaj o celkovém počtu stran citované publikace je podle citační normy nepovinný. Jeho ne/uvádění se může řídit interními normami konkrétní redakce či nakladatelství.
Poslední užití: 2.2.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.7 Další informace (s. 21)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6528
Užití:
1 1 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Když se v bibliografickém údaji uvádí rozsah stran publikace, uvede se pouze počet stran, nebo je před ním, příp. za ním uvedena zkratka s.?
Klíčové slovo: citace; počet stran
Odpověď: Pokud v bibliografickém údaji uvádíme rozsah stran publikace (tento údaj je nepovinný), napíše se obvykle počet stran a zkratka s., příp. slovo stran (100 s. nebo 100 stran).
Poslední užití: 9.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6527
Užití:
1 1 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Když se v bibliografickém údaji uvádí, na kterých stranách se článek (v časopisu, sborníku ap.) nachází, napíše se pouze rozsah stran, nebo je před, příp. za tímto rozsahem umístěna i zkratka pro stranu s.?
Klíčové slovo: citace; strana
Odpověď: Když se v bibliografickém údaji uvádí, na kterých stranách se článek či kapitola ve zdroji nachází, napíše se obvykle zkratka s., za níž následuje rozsah stran, např. s. 20–25. Citační norma připouští ovšem také zápis bez zkratky s., tedy pouze 20–25.
Poslední užití: 9.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10.2 Citované části díla

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5874
Užití:
1 1 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Cituji text, který má více autorů. Jakým způsobem se v bibliografickém údaji citovaného textu mají jména jednotlivých autorů oddělovat? Užívá se pomlčka, nebo spojovník?
Klíčové slovo: citace; autoři
Odpověď: Tuto problematiku norma věnovaná bibliografickým citacím neřeší. Jména autorů v bibliografickém údaji bývají obvykle oddělována interpunkčními čárkami, spojkou „a“ či pomlčkami. Spojovník se v tomto případě neužívá.
Poslední užití: 22.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)

ID související odpovědi: #4668

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5873
Užití:
1 1 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Cituji díla, která mají původ v anglosaských zemích, kde je zvykem psát všechna slova v názvu s velkým písmenem (s výjimkou předložek apod.). Je nutné zachovat v bibliografické údaji tento způsob zápisu, nebo mohu pravopis přizpůsobit českým zvyklostem?
Klíčové slovo: citace; název
Odpověď: Citační norma ČSN ISO 690, která má charakter doporučení, uvádí, že by měl být název uveden v takové formě, v jaké se nachází v preferovaném prameni informací citovaného dokumentu (např. titulní strana, obálka ap.). Může tak dojít k situaci (a v publikacích skutečně často dochází), že se v rámci jednoho seznamu bibliografických citací setkáme s různým psaním velkých počátečních písmen. Nelze ovšem vyloučit, že budou mít různé redakce a různá nakladatelství vlastní úzus, kterým je třeba se řídit.
Poslední užití: 29.3.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5853
Užití:
1 1 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Cituji text, který má více autorů. Jakým způsobem se v bibliografickém údaji citovaného textu mají jména jednotlivých autorů oddělovat? Lze použít lomítko?
Klíčové slovo: citace; autoři
Odpověď: Tuto problematiku norma věnovaná bibliografickým citacím neřeší. Jména autorů v bibliografickém údaji bývají obvykle oddělována interpunkčními čárkami, spojkou „a“ či pomlčkami. Variantu s lomítkem nelze označit za chybnou, nicméně je velmi neobvyklá, proto bychom doporučili spíše jiný z výše jmenovaných způsobů oddělení jmen autorů.
Poslední užití: 25.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)

ID související odpovědi: #4668

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5835
Užití:
1 1 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Jak zapsat, že se citovaná pasáž v textu nachází např. pouze na straně 20 a 25, nikoliv v rozsahu těchto stran?
Klíčové slovo: citace; strana
Odpověď: V bibliografickém údaji se neuvede rozsah stran (s. 20–25), ale pouze výčet stran (s. 20, 25).
Poslední užití: 8.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5831
Užití:
1 1 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Uvádí se v bibliografickém údaji citovaného textu mezi jménem autora a názvem díla dvojtečka?
Klíčové slovo: citace; dvojtečka
Odpověď: Jméno tvůrce díla a jeho název by měly být odděleny prostřednictvím interpunkce, ať už se jedná o tečku, či dvojtečku (tzn. Beneš, Martin. Úvod do teorie jazykové správnosti nebo Beneš, Martin: Úvod do teorie jazykové správnosti. Pokud je rodné jméno tvůrce díla zkráceno iniciálou, uvádí se pouze jedna tečka (Beneš, M. Úvod do teorie jazykové správnosti). Jestliže v textu na bibliografické údaje odkazujeme příjmením tvůrce a rokem vydání publikace, stojí mezi jménem tvůrce a názvem díla rok vydání (Beneš, M. (2019): Úvod do teorie jazykové správnosti).
Poslední užití: 17.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Příloha C Příklady bibliografických citací

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5830
Užití:
1 2 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Mohu v bibliografickém údaji citovaného textu uvádět rodná jména autorů pouze iniciálami?
Klíčové slovo: citace; autoři
Odpověď: Citační norma ČSN ISO 690 umožňuje uvádět rodná jména celá i zkrácená pomocí iniciály. Konkrétní řešení může záležet na úzu dané redakce, školy či nakladatelství.
Poslední užití: 17.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 5 Tvůrce, s. 10

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.