Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Úprava písemností – 2. krok – Úprava částí textu] -> [Úprava částí textu na straně] -> [Svislá mezera ].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-10/10
Stav:
#13471
Užití:
1 1 0
Dotaz: Úprava odstavců
Konkrétní dotaz: Jak se člení odstavce v textech, které vznikají ve školním prostředí, např. v žákovských slohových pracích?
Klíčové slovo: odstavec
Odpověď: ČSN 01 6910, která se vztahuje primárně na oblast psaní obchodních a úředních dopisů, říká, že odstavce se člení mezerou mezi odstavci, popřípadě odstavcovou zarážkou; mezera a zarážka by se neměly pro vyznačení odstavce užívat současně. Pravidlo týkající se členění odstavců je podle našeho názoru nicméně dobře aplikovatelné i v jiných oblastech. O žádné normě, která by se týkala psaní školních prací, nevíme, jednotlivé školy však mohou mít svá interní pravidla pro psaní prací, která je vhodné respektovat.
Poslední užití: 7.12.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.3 Odstavce (s. 31)

ID související odpovědi: #5902

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12954
Užití:
1 1 0
Dotaz: Úprava odstavců
Konkrétní dotaz: Bývá přímá řeč vždy odsazena na nový řádek?
Klíčové slovo: odstavec; přímá řeč
Odpověď: Žádné explicitní doporučení ohledně členění přímé řeči do jednotlivých odstavců nám není známo. Je však pravda, že se v mnohých textech, zvláště v beletrii, setkáváme s tím, že je přímá řeč odsazena na nový řádek. Toto řešení činí text přehlednějším. Jedná se však jen o úzus, který lze porušit, pokud by pro konkrétní text nebyl vhodný.
Poslední užití: 23.9.2022
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12876
Užití:
1 1 0
Dotaz: Úprava odstavců
Konkrétní dotaz: V textu, který koriguji, se vyskytla přímá řeč, která začíná na novém řádku novým odstavcem (uvozovací věta: John přistoupil ke stolu a zeptal se:; nový odstavec; přímá řeč: „Na čem jste to tak usilovně pracoval?“). Jedná se o jednotlivou větu a na jiných místech v textu jsem se s tímto řešením zatím nesetkala. Je nějaký důvod k tomu, aby byla přímá řeč odsazena na nový řádek?
Klíčové slovo: odstavec; přímá řeč
Odpověď: Žádné doporučení ohledně členění přímé řeči do jednotlivých odstavců nám není známo. Je pravda, že se v mnohých textech setkáváme s tím, že je přímá řeč uvedena na novém řádku, nejedná se však o pravidlo a lze snadno dohledat i texty, které řeší členění odstavců odlišným způsobem. Neznáme celý text, ale na základě toho, co popisujete (tzn. na ostatních místech v textu není přímá řeč odsazena na nový řádek), se domníváme, že se v tomto případě jedná spíše o sazečskou chybu a uvozovací věta i přímá řeč by měly stát na jednom řádku.
Poslední užití: 20.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.3 Odstavce (s. 31)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9145
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Jak by mělo vypadat členění textu na odstavce v úředním dopisu?
Klíčové slovo: úřední dopis; odstavec
Odpověď: V textu dopisu se odstavce doporučuje členit mezerou mezi odstavci. Při členění odstavů zarážkami norma dovoluje používat svislou mezeru a odstavcovou zarážku současně.
Poslední užití: 6.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.8 Text dopisu (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9047
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Jak je to s psaním mezer na konci dopisu? Měly by závěrečný pozdrav a následně podpis stát na samostatných řádcích a být odděleny od ostatního textu mezerou? Měla by mít tato mezera velikost jednoho řádku, nebo dvou?
Klíčové slovo: pozdrav; podpis; svislá mezera
Odpověď: Závěrečný pozdrav tvoří samostatný odstavec, proto ho od samotného textu dopisu oddělujeme mezerou o výšce jednoho řádku. Stejně tak na dalším samostatném řádku stojí podpis, který je v e-mailu od pozdravu obvykle oddělen také mezerou o výšce jednoho řádku, v případě vlastnoručního podpisu u tištěné korespondence se vynechává počet řádků podle potřeby.
Poslední užití: 26.8.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.9 Pozdrav (s. 49); 15.11 Podpis (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7339
Užití:
1 0 1
Dotaz: Úprava odstavců
Konkrétní dotaz: Pokud mám ukončenou nepřímou řeč, za ní následuje ukončená přímá řeč (nemá uvozovací větu) a poté znovu ukončená nepřímá řeč, mohu tyto po sobě jdoucí věty nechat v rámci jednoho odstavce, nebo každá věta bude tvořit odstavec nový?
Klíčové slovo: odstavec; přímá řeč
Odpověď: Obě varianty jsou možné. Neexistuje žádné pravidlo, které by říkalo, že přímá řeč musí stát ve zvláštním odstavci, může být klidně obklopena ostatním textem. Při grafickém řešení však doporučujeme vzít v potaz hledisko čtenáře textu. Na zvláštní řádek se přímá řeč kvůli přehlednosti obvykle klade tehdy, jde-li o rozhovor více postav. Sled přímých řečí ovšem lze ovšem zhustit i do jednoho odstavce. Uvedený případ může být také řešen různě v rámci jednotlivých nakladatelství, která mají vlastní pravidla.
Poslední užití: 14.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.3 Odstavce (s. 31)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6334
Užití:
1 1 0
Dotaz: Úprava odstavců
Konkrétní dotaz: Pokud člením odstavce pomocí svislé mezery, jakou má mít tato mezera velikost?
Klíčové slovo: odstavec
Odpověď: Svislá mezera používaná k členění odstavců by neměla být menší než jedna čtvrtina výšky řádku základního textu a větší než výška řádku základního textu. V dokumentech se obvykle uplatňuje mezera o výšce jednoho řádku.
Poslední užití: 30.3.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.3.2 Členění odstavců mezerou mezi odstavci

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5902
Užití:
1 3 0
Dotaz: Úprava odstavců
Konkrétní dotaz: Jak se člení odstavce v textu?
Klíčové slovo: odstavec
Odpověď: Odstavce se člení mezerou mezi odstavci, popřípadě odstavcovou zarážkou; mezera a zarážka by se neměly pro vyznačení odstavce užívat současně.
Poslední užití: 22.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.3 Odstavce (s. 31)

Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3962
Užití:
1 1 0
Dotaz: Úprava odstavců
Konkrétní dotaz: Připravujeme dětskou knihu a rozhodli jsme se v ní členit odstavce mezerou mezi odstavci. Každá přímá řeč přitom tvoří samostatný odstavec. Nevíme ovšem, jak řešit případy, kdy na přímou řeč navazuje další text. Je vhodné, aby takový text stál na novém řádku, a začínal tak vlastně nový odstavec?
Klíčové slovo: odstavec
Odpověď: Na uvedený dotaz bohužel nedokážeme jednoznačně odpovědět. ČSN 01 6910 se nevztahuje na úpravu textů v grafickém průmyslu, nakladatelstvích, vydavatelstvích ap. Ve jmenovaných případech je třeba se řídit příslušnými předpisy, normami nebo zvyklostmi daného prostředí. Při grafickém řešení však doporučujeme vzít v potaz hledisko čtenáře textu.
Poslední užití: 11.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.3 Odstavce (s. 31)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3961
Užití:
1 1 0
Dotaz: Úprava odstavců
Konkrétní dotaz: Lze považovat anglosaský způsob členění odstavců, tzn. použití mezery mezi odstavci, v českém prostředí za chybný?
Klíčové slovo: odstavec
Odpověď: Norma ČSN 01 6910, vztahující se výhradně k úpravě textů psaných česky, uvádí tento způsob členění odstavců jako primární. Nepovažovali bychom jej proto za chybný. Je ovšem nutno dodat, že se tato norma nevztahuje na úpravu textu zvláštních dokumentů (např. právních, tajných aj. dokumentů) či na zpracování textů v grafickém průmyslu, nakladatelstvích, vydavatelstvích ap. Ve jmenovaných případech je třeba se řídit příslušnými předpisy, normami nebo zvyklostmi daného prostředí.
Poslední užití: 16.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.3 Odstavce (s. 31)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?