Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Abecední řazení].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/3, položky: 11-20/22
Stav:
#7247
Užití:
1 0 1
Dotaz: Abecední řazení – pořadí písmen
Konkrétní dotaz: Jakým způsobem zařadit do abecedního seznamu názvy částí obcí obsahující spojovník?
Klíčové slovo: abeceda
Odpověď: Pokud je součástí názvu městské části spojovník, doporučujeme posuzovat ho jako mezeru. V abecedním řazení se mezera řadí před první písmeno abecedy.
Poslední užití: 11.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 3 Abecední řazení, 3.14, 3.15 (s. 7)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností − Abecední řazení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6910
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abecední řazení podle jména a příjmení
Konkrétní dotaz: Pod jaké písmeno zařadit jméno Louis de Funès do abecedního seznamu? Pokud by na prvním místě v seznamu stálo příjmení Funès, jak řadit předložku a jméno? Měly by se tyto dvě složky oddělovat čárkou?
Klíčové slovo: abeceda; Louis de Funès
Odpověď: Řazení jmen, v nichž příjmení předchází předložka nebo člen (např. de, da, la), je problematické a není nikde normováno. V úzu se přitom vyskytují obě řešení. Pokud se k předložce nepřihlíží, je jméno Louis de Funès v abecedním seznamu řazeno pod písmeno F a záznam v abecedním rejstříku má tuto podobu: Funès, Louis de. Lze však připustit také řazení podle předložky pod písmeno D a záznam pak má podobu de Funès, Louis. Pokud se jedná např. o rozsáhlejší rejstřík nebo encyklopedii, je výhodné uvádět jméno na obou místech abecedy – na jednom místě je plný záznam, na druhém pouze odkaz na podobu, u níž se čtenář dozví více informací.
Poslední užití: 31.3.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno v odpovědi s ID: #5916 ukaž.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6907
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abecední řazení podle jména a příjmení
Konkrétní dotaz: Pod jaké písmeno zařadit jméno Henri de Lubac do abecedního seznamu?
Klíčové slovo: abeceda; Henri de Lubac
Odpověď: Řazení jmen, v nichž příjmení předchází předložka nebo člen (např. de, da, la), je problematické a není nikde normováno. V úzu se přitom vyskytují obě řešení. Pokud se k předložce nepřihlíží, je jméno Henri de Lubac v abecedním seznamu řazeno pod písmeno L, lze však připustit také řazení podle předložky pod písmeno D. Pokud se jedná např. o rozsáhlejší rejstřík nebo encyklopedii, je výhodné uvádět jméno na obou místech abecedy – na jednom místě je plný záznam, na druhém pouze odkaz na podobu, u níž se čtenář dozví více informací.
Poslední užití: 23.3.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno v odpovědi s ID: #5916 ukaž.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6899
Užití:
4 4 0
Dotaz: Abecední řazení – pořadí písmen
Konkrétní dotaz: Hraje při abecedním řazení roli délka samohlásky?
Klíčové slovo: abeceda
Odpověď: Dlouhé samohlásky se při abecedním řazení posuzují stejně jako krátké samohlásky, abecední pořadí tedy nemění. Výjimkou jsou případy, kdy se dvě slova liší pouze délkou samohlásky, např. kanon a kánon. V takovém případě stojí v abecedním seznamu na prvním místě slovo s krátkou samohláskou a na druhém místě slovo s dlouhou samohláskou.
Poslední užití: 5.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 3 Abecední řazení, 3.4 (s. 5)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6860
Užití:
2 2 0
Dotaz: Náležitá/oficiální podoba jména
Konkrétní dotaz: Jak máme naložit v abecedním seznamu se ženou, která má po svatbě dvě příjmení, např. Jana Novák Dvořáková? Má být pořadí příjmení obráceno a uvede se pod písmenem D, tj. Dvořáková Novák Jana, nebo se pořadí zachovává, bude tedy Novák Dvořáková Jana a zařadí se pod písmeno N?
Klíčové slovo: pořadí dvou příjmení
Odpověď: Pořadí příjmení (tj. společné příjmení manželů a za ním následující předchozí příjmení) je dáno současnými zákonnými předpisy a nelze je nijak měnit. Náležité je tedy řazení pod písmeno N, tj. podoba Novák Dvořáková Jana.
Poslední užití: 3.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Naše a cizí příjmení v současné češtině. Knappová. 2008. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5916
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abecední řazení podle jména a příjmení
Konkrétní dotaz: Pod jaké písmeno zařadit jméno Antoine de Saint-Exupéry do abecedního seznamu?
Klíčové slovo: abeceda; Antoine de Saint-Exupéry
Odpověď: Řazení jmen, v nichž příjmení předchází předložka nebo člen (např. de, da, la), je problematické a není nikde normováno. V úzu se přitom vyskytují obě řešení. Pokud se k předložce nepřihlíží, je jméno Antoine de Saint-Exupéry v abecedním seznamu řazeno pod písmeno S, lze však připustit také řazení podle předložky pod písmeno D. V případě jména Antoine de Saint-Exupéry bychom pak připustili také řazení podle druhé složky příjmení Exupéry, protože autor je na veřejnosti známý právě pod tímto příjmením. Pokud se jedná např. o rozsáhlejší rejstřík nebo encyklopedii, je výhodné uvádět jméno na obou (příp. všech třech) místech abecedy – na jednom místě je plný záznam, na druhém (a třetím) pouze odkaz na podobu, u níž se čtenář dozví více informací.
Poslední užití: 9.1.2018
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dotaz pro jiné odborníky (lingvisty)
Konkrétní dotaz: Existuje a máte k dispozici nějaký počítačový program, který by dovedl řadit položky podle abecedy, avšak nikoli od počátečního, ale od koncového písmene?
Klíčové slovo: retrográdní seznam
Odpověď: Takový program v jazykové poradně běžně nepoužíváme, avšak jistě existuje (na internetu jsou např. volně k dispozici kolekce doplňků pro běžně užívané tabulkové procesory, které tzv. retrográdní řazení umožní). Pro více informací se zkuste obrátit na počítačové lingvisty atp.
Poslední užití: 12.9.2017
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: Ústav českého národního korpusu FF UK; Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK; Ústav českého jazyka FF MU; Centrum zpracování přirozeného jazyka FI MU.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dotaz pro jiné odborníky (lingvisty)
Konkrétní dotaz: Existuje nějaký seznam místních a pomístních jmen, který by nebyl řazen podle abecedy od počátečního, ale od koncového písmene?
Klíčové slovo: retrográdní seznam
Odpověď: Takovéto seznamy se nazývají retrográdní. Pro pomístní jména existuje Retrográdní index lexikálních jednotek pomístních jmen v Čechách od L. Olivové-Nezbedové a J. Matúšové z roku 1991 (pro pomístní jména na Moravě a ve Slezsku podobný seznam k dispozici není). Pokud jde o místní jména, doporučujeme publikace K. Olivy Retrográdní slovník k dílu Dr. Antonína Profouse „Místní jména v Čechách“ I-V. Část I. Česká místní jména z roku 1976 a R. Šrámka Retrográdní slovník místních jmen Moravy a Slezska z roku 2013. Více informací k této problematice by mohli podat pracovníci onomastického a dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR.
Poslední užití: 12.9.2017
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: onomastické a dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2274
Užití:
1 2 0
Dotaz: Abecední řazení podle jména a příjmení
Konkrétní dotaz: Pokud je žena nositelkou víceslovného příjmení, podle kterého příjmení ji řadíme do abecedního seznamu?
Klíčové slovo: abeceda; příjmení
Odpověď: Součástí víceslovného příjmení jsou obě jeho složky, doporučovali bychom proto řadit tato jména podle první složky příjmení. To znamená, že nositelka příjmení Nováková Svobodová by byla v abecedním seznamu řazena pod písmeno N. Dodejme však, že tato problematika není nikde normována, nelze proto vyloučit ani způsob řazení podle druhé složky příjmení. Řazení by ovšem mělo být v rámci jednoho textu jednotné.
Poslední užití: 25.10.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#597
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abecední řazení podle jména a příjmení
Konkrétní dotaz: Pokud sestavuji abecední seznam řazený podle příjmení, bude stát na prvním místě příjmení a na druhém rodné jméno, nebo naopak? Mělo by se příjmení od rodného jména oddělovat čárkou?
Klíčové slovo: abeceda
Odpověď: Pokud sestavujeme abecední seznam osob, který je obvykle řazen podle příjmení, stojí na prvním místě příjmení a na druhém rodné jméno. Norma doporučuje, aby byly jednotlivé prvky seznamu odděleny interpunkcí, v tomto případě čárkou (tedy např. Novák, Jan).
Poslední užití: 8.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 4 Formální a grafická úprava řazení, 4.2 (s. 7)

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.