Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Úprava a formátování textu] -> [Sjednocení grafické úpravy textu].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-8/8
Stav:
#9268
Užití:
1 1 0
Dotaz: Úprava abecedního seznamu
Konkrétní dotaz: Součástí textu je výkladový slovník, který v levém sloupci obsahuje abecedně seřazená hesla, na pravé straně definice těchto hesel. Jak by měly být tyto definice upraveny po pravopisné stránce? Měly by začínat velkým počátečním písmenem a končit tečkou, nebo je naopak psát s malým počátečním písmenem a interpunkcí neukončovat, když některé definice mají podobu spojení dvou slov, jiné tvoří několik vět? Je někde předepsáno, jak by měla pravopisná úprava takového slovníku vypadat?
Klíčové slovo: výkladový slovník
Odpověď: Podobné slovníky, rejstříky ad. mají povahu abecedního seznamu. Norma, která se věnuje abecednímu řazení v takových seznamech, však o jejich formální úpravě mnoho neříká. Zásadním doporučením je jednota v zápisu jednotlivých údajů a doporučení oddělovat jednotlivé prvky – v tomto případě hesla a jejich definice – interpunkcí. V uvedeném případě by proto bylo dobré zápis definic sjednotit, ať už jedním, či druhým směrem, aby nebylo střídání velikosti počátečních písmen a přítomnosti/absence interpunkce na konci definic rušivé. Vodítkem, kterým směrem úpravu sjednocovat, by mohla být převaha větných či nevětných typů nebo přehlednost jednotlivých pravopisných řešení.
Poslední užití: 26.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Formální a grafická úprava prvků řazení (s. 7)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9087
Užití:
1 1 0
Dotaz: Úprava abecedního seznamu
Konkrétní dotaz: Na konci textu je slovníček pojmů a jejich definic, pojmy jsou zapsány s velkým počátečním písmenem a definice uvozeny pomlčkou. Nevím si však rady, zda samotné definice začínat rovněž velkým počátečním písmenem a končit tečkou, nebo je naopak psát s malým počátečním písmenem a interpunkcí neukončovat, když některé definice mají podobu spojení dvou slov, jiné tvoří několik vět. Je někde předepsáno, jak by měla pravopisná úprava takového slovníčku vypadat?
Klíčové slovo: slovníček; rejstřík
Odpověď: Podobné slovníčky, rejstříky ad. mají povahu abecedního seznamu. Norma, která se věnuje abecednímu řazení v takových seznamech však o jejich formální úpravě mnoho neříká. Zásadním doporučením je jednota v zápisu jednotlivých údajů a doporučení oddělovat jednotlivé prvky – v tomto případě pojmy a jejich definice – interpunkcí. V uvedeném případě by proto bylo dobré zápis definic sjednotit, ať už jedním, či druhým směrem, aby nebylo střídání velikosti počátečních písmen a přítomnosti/absence interpunkce na konci definic rušivé. Vodítkem, kterým směrem úpravu sjednocovat, by mohla být převaha větných či nevětných typů nebo přehlednost jednotlivých pravopisných řešení.
Poslední užití: 6.8.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Formální a grafická úprava prvků řazení (s. 7)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8901
Užití:
1 1 0
Dotaz: Sjednocení grafické úpravy textu
Konkrétní dotaz: V textu uvádím několik názvů škol, u nichž kolísá pořadí údajů v názvu, např. Základní škola, město, ulice, ale Základní škola, ulice, město. Mohu v rámci jednoho textu pořadí složek v názvu školy sjednotit?
Klíčové slovo: jednotnost; názvy škol
Odpověď: V uvedeném případě je důležité, o jaký typ textu se jedná. V určitých typech textů (např. odborných či právně závazných textech) je nutno dodržet zápis oficiálního názvu školy včetně pořadí složek. V textech, kde hraje větší roli jednota (např. tabulky, seznamy, ovšem jen když nemají právní závaznost), lze pořadí složek sjednotit, pokud tím nevzniknou potíže s identifikací školy.
Poslední užití: 19.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 4 Jednotná úprava (s. 13)

ID související odpovědi: #8880
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4062
Užití:
1 1 0
Dotaz: Sjednocení grafické úpravy textu
Konkrétní dotaz: V textu uvádím několik názvů firem, u nichž kolísá pravopisný zápis označení typu právnické osoby (a. s., s. r. o.). Některé firmy mají v obchodním rejstříku zapsaný název v souladu s Pravidly českého pravopisu, tzn. že je typ právnické osoby jakožto konkretizující přístavek oddělen čárkou a uvnitř zkratky se po tečkách píšou mezery, některé názvy však tato pravidla porušují. Mám v rámci jednoho textu pravopisný zápis označení typu právnické osoby sjednocovat?
Klíčové slovo: jednotnost
Odpověď: V uvedeném případě je důležité, o jaký typ textu se jedná. V právně závazných textech je nutno dodržet zápis firmy v obchodním rejstříku včetně pravopisných chyb. V textech, které právní závaznost nemají (novinové články ap.), bychom však naopak doporučili v souladu s ČSN 01 6910, která zdůrazňuje princip formální jednotnosti textu, pravopisný zápis typu právnické osoby jednotlivých firem sjednotit tak, aby byl ve všech případech v souladu s pravopisnými pravidly.
Poslední užití: 10.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 4 Jednotná úprava (s. 13)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní čárky ve větě jednoduché – 13.3 Konkretizující přístavek (Adam Petránek, ředitel; PhDr. Eva Nová, CSc.; Alfa, a. s.; názvy kapitol apod.)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4039
Užití:
1 1 0
Dotaz: Sjednocení grafické úpravy textu
Konkrétní dotaz: Měla bych v rámci jednoho textu sjednocovat to, zda se budou označovat procenta slovně, nebo značkou %?
Klíčové slovo: procento; %
Odpověď: ČSN 01 6910 vyzdvihuje jednotnou úpravu textů jako základní princip. Doporučujeme proto označení procent v celém textu sjednotit.
Poslední užití: 24.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 4 Jednotná úprava (s. 13)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4036
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravopisná úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Je možné, aby se v rámci jednoho textu ve výčtech větného charakteru jednotlivé body interpunkcí ukončovaly a ve výčtech nevětného charakteru ne?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: V rámci jednoho textu se doporučuje postupovat jednotně u výčtů podobné struktury. Výčty odlišné struktury tedy mohou mít i v rámci jednoho textu odlišné interpunkční řešení.
Poslední užití: 24.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.1 Psaní výčtů (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2751
Užití:
1 1 0
Dotaz: Sjednocení grafické úpravy textu
Konkrétní dotaz: Mohu spojení „86 metrů dlouhý tobogán“ zapsat jako „86 m dlouhý tobogán“, pokud je v textu jednotka metr opakovaně uváděna značkou m?
Klíčové slovo: jednotnost
Odpověď: ČSN 01 6910 zdůrazňuje princip formální jednotnosti textu. Sjednocení zápisu jednotky proto lze doporučit.
Poslední užití: 21.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 4 Jednotná úprava (s. 13)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#444
Užití:
1 1 0
Dotaz: Sjednocení grafické úpravy textu
Konkrétní dotaz: Měla bych v administrativním textu sjednotit uvádění dat, např. u všech dat vždy uvádět vedle dne a měsíce i rok?
Klíčové slovo: jednotnost
Odpověď: ČSN 01 6910 zdůrazňuje princip formální jednotnosti textu. Proto bychom v uvedeném typu textu doporučili údaje o datu uvádět jednotnou formou, tzn. pokud se rozhodnete uvádět rok, tak jej nevynechávat u žádného z dat.
Poslední užití: 30.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 4 Jednotná úprava (s. 13)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?