Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Úprava a formátování textu] -> [Úprava částí textu].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 5/5, položky: 41-45/45
Stav:
#447
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Mám tu asi desetistránkový článek uveřejněný na webu, který autorka končí rozloučením: S láskou jméno příjmení. Mohu nechat závěrečný pozdrav a jméno, které jsou zarovnány na střed, na jednom řádku?
Klíčové slovo: pozdrav
Odpověď: Ačkoliv se nejedná o klasický dopis, autorka jej ukončila formou, která je typická právě pro útvar dopisu. Doporučovali bychom proto, aby byl pozdrav stejně jako v dopise umístěn na jeden řádek a jméno spolu s příjmením na řádek následující.
Poslední užití: 23.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.9 Pozdrav (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#445
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hlavička dopisu
Konkrétní dotaz: Jak by měla vypadat hlavička úředního dopisu? Co všechno musí obsahovat? Jaké je rozmístění údajů?
Klíčové slovo: hlavička dopisu
Odpověď: V hlavičce dokumentu se obvykle uvádí název a úplná poštovní adresa odesílatele. Může být uveden také údaj o zápisu subjektu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci, identifikační číslo a údaje o spojení. Tyto údaje mohou být umístěny také při dolním okraji strany nebo jinde. Údaje v hlavičce dopisu jsou obvykle umístěny vlevo.
Poslední užití: 25.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.2 Hlavička dopisu
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Grafická úprava dopisu – sekce 1 Obchodní a úřední dopisy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#439
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Mám výčet, ve kterém si mi neustále střídají položky větné a nevětné. Je takové střídání přípustné, nebo by se toto mělo ve výčtu sjednotit?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: Příručky střídání větných a nevětných položek nezakazují, doporučujeme ovšem zvážit, zda toto střídání nevede k obtížnějšímu porozumění. Pokud není střídání položek větného a nevětného charakteru nezbytné, je vhodnější položky výčtu sjednotit.
Poslední užití: 5.3.2015
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#436
Užití:
3 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Pro označení částí textu používáme písmenné označení velkými písmeny A, B, C, přičemž jednotlivé oddíly chceme označovat malými písmeny. Měl by posloupnost těchto malých písmen např. pod bodem A být aa, bb, cc, nebo aa, ab, ac atd.?
Klíčové slovo: kapitola; část textu
Odpověď: Při písmenném označení částí textu lze zvolit obě možnosti, které uvádíte. Pododdíly tedy mohou nést jak označení aa, bb, cc, tak aa, ab, ac (u písmene B ba, bb, bc atd.).
Poslední užití: 1.2.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.3 Abecedně-číselné označování částí textu (s. 34)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8
Užití:
1 1 0
Dotaz: Úprava odstavců
Konkrétní dotaz: Potýkáme se s členěním dopisů pro zákazníky na odstavce. Od informací určených individuálnímu zákazníkovi oddělujeme všeobecné informaci („Rádi vám odpovíme na Vaše dotazy a poradíme s výběrem fotoaparátu, který touto funkcí disponuje, na bezplatné lince atd.“), které tvoří samostatný odstavec. Při externím hodnocení je nám však toto členění neustále vytýkáno jako chyba. Je někde stanovená hranice, kdy je třeba rozdělit informace do dvou odstavců a kdy musí zůstat spolu v jednom odstavci? Lze považovat určité rozdělení informací do odstavců za chybné?
Klíčové slovo: odstavec
Odpověď: Hranice, na jakých místech by měl být text členěn na odstavce, normy ani stylistické příručky nestanovují a tyto hranice ani jednoznačně stanovitelné nejsou. Nemůžeme proto hovořit o chybném členění textu na odstavce, je ovšem možno uvažovat o jeho vhodnosti/přiměřenosti. Do hry vstupuje mnoho faktorů různého charakteru, ať už jde o faktory stylové (které informace spolu souvisí), nebo grafické (čtenářská přívětivost). Roli pak samozřejmě hraje skutečnost, že určité dokumenty mohou mít konvencionalizovanou formu, což je i váš případ. Na uvádění informací společných všem zákazníkům v samostatném odstavci nevidíme nic nevhodného, důvody pro toto členění jsou totiž zcela nasnadě.
Poslední užití: 20.3.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.3 Odstavce (s. 31)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.