Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Úprava písemností – 1. krok] -> [Úprava a formátování textu] -> [Úprava částí textu].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/5, položky: 11-20/45
Stav:
#10855
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Pokud označuji kapitoly abecedně-číselně (např. 3a, 3b apod.), mohu mezi číslem a písmenem napsat tečku (3.a)? A neměla by se psát tečka za tímto označením (3a.)?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Tečkami od sebe oddělujeme pouze číselně označené úrovně kapitol (správně tedy „1.2“, ale nikoli „1.a“). Za číselným ani abecedně-číselným označením kapitoly se tečka nepíše. Stojí-li na poslední pozici označení písmeno, lze za ním psát závorku, máte tedy možnost označit danou část textu jako „3a“ nebo „3a)“.
Poslední užití: 15.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.3 Abecedně-číselné označování částí textu (s. 34)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10854
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Je možné označit první kapitolu nulou?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Dle normy ČSN 01 6910 by mělo číslování na každé úrovni začínat jedničkou.
Poslední užití: 15.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.2 Číselné označování částí textu (s. 33)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10853
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Pokud se v textu vyskytuje číselné označení kapitoly, které má pouze jednu úroveň, např. „1 Název“, je možno psát za tímto číslem tečku, tedy „1. Název“?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Zatímco jednotlivé úrovně kapitol (částí textu) od sebe tečkou oddělujeme, na konci číselného označení tečka není (např. kap. 11.5.2 Číselné označování částí textu).
Poslední užití: 15.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.2 Číselné označování částí textu (s. 33)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10737
Užití:
1 1 0
Dotaz: Úprava odstavců
Konkrétní dotaz: Pokud je přímá řeč rozdělena do více odstavců, napíšeme pouze jedny uvozovky (na začátku a na konci), nebo bude mít každý odstavec své vlastní?
Klíčové slovo: odstavec; přímá řeč
Odpověď: Uvozovky ohraničují celek přímé řeči, budou tedy použity na začátku prvního odstavce a uzavírat až poslední odstavec přímé řeči.
Poslední užití: 30.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 6.4.2 Uvozovky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9145
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Jak by mělo vypadat členění textu na odstavce v úředním dopisu?
Klíčové slovo: úřední dopis; odstavec
Odpověď: V textu dopisu se odstavce doporučuje členit mezerou mezi odstavci. Při členění odstavů zarážkami norma dovoluje používat svislou mezeru a odstavcovou zarážku současně.
Poslední užití: 6.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.8 Text dopisu (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9047
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Jak je to s psaním mezer na konci dopisu? Měly by závěrečný pozdrav a následně podpis stát na samostatných řádcích a být odděleny od ostatního textu mezerou? Měla by mít tato mezera velikost jednoho řádku, nebo dvou?
Klíčové slovo: pozdrav; podpis; svislá mezera
Odpověď: Závěrečný pozdrav tvoří samostatný odstavec, proto ho od samotného textu dopisu oddělujeme mezerou o výšce jednoho řádku. Stejně tak na dalším samostatném řádku stojí podpis, který je v e-mailu od pozdravu obvykle oddělen také mezerou o výšce jednoho řádku, v případě vlastnoručního podpisu u tištěné korespondence se vynechává počet řádků podle potřeby.
Poslední užití: 26.8.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.9 Pozdrav (s. 49); 15.11 Podpis (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8904
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování položek výčtu
Konkrétní dotaz: Lze označovat položky výčtu malými římskými číslicemi?
Klíčové slovo: výčet; římské číslice
Odpověď: Označování položek výčtů malými římskými číslicemi je sice méně obvyklé, nicméně není vyloučeno. Norma pro úpravu dokumentů totiž uvádí, že položky výčtů mohou být mimo jiné označeny číslicemi, nespecifikuje však typ těchto číslic.
Poslední užití: 10.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.2 Označování položek výčtu (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7339
Užití:
1 0 1
Dotaz: Úprava odstavců
Konkrétní dotaz: Pokud mám ukončenou nepřímou řeč, za ní následuje ukončená přímá řeč (nemá uvozovací větu) a poté znovu ukončená nepřímá řeč, mohu tyto po sobě jdoucí věty nechat v rámci jednoho odstavce, nebo každá věta bude tvořit odstavec nový?
Klíčové slovo: odstavec; přímá řeč
Odpověď: Obě varianty jsou možné. Neexistuje žádné pravidlo, které by říkalo, že přímá řeč musí stát ve zvláštním odstavci, může být klidně obklopena ostatním textem. Při grafickém řešení však doporučujeme vzít v potaz hledisko čtenáře textu. Na zvláštní řádek se přímá řeč kvůli přehlednosti obvykle klade tehdy, jde-li o rozhovor více postav. Sled přímých řečí ovšem lze ovšem zhustit i do jednoho odstavce. Uvedený případ může být také řešen různě v rámci jednotlivých nakladatelství, která mají vlastní pravidla.
Poslední užití: 14.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.3 Odstavce (s. 31)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6692
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování položek výčtu
Konkrétní dotaz: Lze označovat položky výčtu odrážkami?
Klíčové slovo: výčet; odrážka
Odpověď: Ano lze, položky výčtů mohou být označeny číslicemi, písmeny abecedy, pomlčkami nebo právě odrážkami (např. puntíky, čtverečky apod.).
Poslední užití: 15.2.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.2 Označování položek výčtu (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6680
Užití:
1 1 0
Dotaz: Označování částí textu (oddílů, pododdílů)
Konkrétní dotaz: Pokud na místě názvu kapitoly stojí pouze označení římskou číslicí, bude se za touto číslicí psát tečka?
Klíčové slovo: kapitola
Odpověď: Za číselným označením kapitoly na první úrovni hierarchie se tečka nepíše, toto pravidlo se vztahuje i na římské číslice a uplatňuje se bez ohledu na to, zda je uveden název kapitoly, nebo ne.
Poslední užití: 7.2.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.5.2 Číselné označování částí textu (s. 33)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Tečka – sekce 10 Tečka a mezera

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.