Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Pragmatické aspekty] -> [Jiné].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Stav:
#12705
Užití:
1 2 0
Dotaz: Náležitá/oficiální podoba jména
Konkrétní dotaz: Jaké je správné pořadí jmen přírodovědce Mendla: Gregor Johann Mendel, nebo obráceně Johann Gregor Mendel? Setkávám se s oběma variantami.
Klíčové slovo: Mendel
Odpověď: Souhlasíme s vámi, že se často vyskytují obě možnosti. Mendel byl pokřtěn jako Johann a jméno Gregor přijal až později v klášteře, jde tedy o řeholní, nikoli křestní jméno. Můžeme se setkat i s tím, že je uvedeno pouze jedno z nich (případně se mohou vyskytovat jejich české ekvivalenty, tj. Řehoř a Jan). Stanovení „správného“ pořadí jednotlivých jmen však nespadá do kompetence jazykovědců. Podle dat z Českého národního korpusu začala cca po roce 2000 stoupat frekvence posloupnosti: řádové jméno, křestní jméno, příjmení, která se předtím takřka neobjevovala (tuto variantu, tj. Gregor Johann Mendel, zvolili např. i autoři Biografického slovníku z Historického ústavu AV ČR); v současnosti zřejmě dokonce mírně převažuje. Je však nutno dodat, že existují i opačné případy, kdy se pevně vžilo pořadí křestní jméno, řádové jméno, příjmení (srov. např. Jan Anastáz Opasek, vlastním jménem Jan Opasek), a že u řady jiných řeholníků se křestní jméno, respektive příjmení často vůbec neuvádí.
Zvažované varianty:
Gregor Johann Mendel Johann Gregor Mendel
Poslední užití: 24.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11627
Užití:
1 1 0
Dotaz: Různé
Konkrétní dotaz: Pro referendum byla zformulována otázka: „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města neschválilo změnu územního plánu?“ Nezdá se vám tato otázka zavádějící či matoucí? Pochopí lidé, že pokud změnu územního plánu nechtějí, mají odpovědět „ano“?
Odpověď: Pokud budou příjemci textu číst otázku pozorně, měli by být schopni pochopit její význam a náležitě odpovědět. Obecně lze však říci, že nečteme texty vždy s maximální pozorností a máme tendenci si význam sdělení domýšlet. Z toho důvodu může být problematická kombinace kladné (souhlasíte s tím) a záporné výpovědi (aby zastupitelstvo města neschválilo změnu územního plánu), neboť vyžaduje od čtenářů větší interpretační úsilí – pokud respondenti něco nechtějí, musí zvolit kladnou odpověď ano. Bezpečnější by tedy bylo otázku přeformulovat, aby nedošlo ke zbytečným nedorozuměním.
Poslední užití: 11.11.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9008
Užití:
1 1 0
Dotaz: Různé
Konkrétní dotaz: Pomůžete mi rozsoudit spor? Napsala jsem nějaké tvrzení, vypsala jsem, co bylo třeba, a text ukončila formulací: „Takže tak.“ Chtěla jsem tím vyjádřit něco jako ‚tak to je, tak se věci mají, nic víc k tomu nemám‘. Druhá strana tvrdí, že „Takže tak.“ vyjadřuje ironii. Co si o tom myslíte?
Klíčové slovo: ironie
Odpověď: Obecně lze říci, že spojení „takže tak“ v podstatě shrnuje, co bylo uvedeno v předchozím textu, a proto ho nechápeme jako ironické. Nemůžeme však zcela vyloučit, že v zakončení konkrétního textu mohlo mít ironický nádech.
Poslední užití: 4.6.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8627
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V hovoru se zákaznicí jsem se jí zeptal: „Chtěla jste řešit tento požadavek, nebo?“ Chtěl jsem totiž vědět, zda chtěla řešit zmíněný požadavek, nebo nějaký jiný. Kolega tvrdí, že takové vyjádření se do obchodního hovoru nehodí. Co si o tom myslíte?
Klíčové slovo: nebo
Odpověď: Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Na jednu stranu je legitimní požadavek přesnosti, aby nedošlo v obchodním styku ke zbytečnému nedorozumění. Tento požadavek uvedená formulace nenaplňuje – je zřejmě nedokončená, za spojku „nebo“ si mohou adresáti sdělení dosadit víceméně cokoliv. Na druhou stranu není tento typ formulace v mluvené komunikaci neobvyklý. Mluvčí užitím spojky nebo signalizují opačnou možnost, než jakou uvedli v předchozí části sdělení; formulaci „Chtěla jste řešit tento požadavek, nebo?“ je tak nejsnazší doplnit „... nebo nechtěla?“ / „... nebo ne?“ Lze tedy konstatovat, že užití formulace „Chtěla jste řešit tento požadavek, nebo?“ může být přijatelné – ovšem v závislosti na okolním kontextu.
Poslední užití: 19.2.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#943
Užití:
1 1 0
Dotaz: Různé
Konkrétní dotaz: Mohou obchodníci používat spojení cena od? V reklamě je např. uvedena cena za produkt od 100 Kč, ale aby zákazník tento produkt za danou cenu získal, musí k němu zakoupit ještě nějaký další produkt, takže nakonec zaplatí celkem třeba 500 Kč. Není to klamavá reklama?
Klíčové slovo: cena od
Odpověď: Z jazykového hlediska je spojení cena od i jeho užití v popsané situaci v pořádku. Posouzení, zda se jedná o klamavou reklamu, není v kompetenci jazykové poradny, nýbrž právníků.
Poslední užití: 1.11.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?