Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Část textu] -> [Typ části textu] -> [Poznámka pod čarou].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/11
Stav:
#13011
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odkaz na poznámku pod čarou
Konkrétní dotaz: Při edici knihy jsem se setkala s tím, že autor textu odkazuje na jednu poznámku pod čarou na více místech v textu (např. na poznámku pod čarou číslo 3 je odkaz na 5. straně i na 24. straně knihy). U druhého odkazu na poznámku však není uvedeno, na které straně se tato poznámka nachází. Jednak jsem se s tímto způsobem odkazování nikdy dříve nesetkala a jednak se mi toto řešení zdá čtenářsky velmi nevstřícné. Jaké doporučení mohu autorovi knihy navrhnout?
Klíčové slovo: index; odkaz; poznámka pod čarou
Odpověď: Máte pravdu, že tento způsob odkazování je neobvyklý a přináši čtenáři obtíže s orientací v textu. Nabízí se dvě možná řešení situace. Pokud by takovýchto odkazů na poznámky bylo více, mohl by autor zvážit, zda neumístit poznámkový aparát až na konec knihy. Pokud se jedná jen o výjimečné případy, lze na jednu poznámku pod čarou odkazovat vícekrát, při druhém (příp. každém dalším odkazu) je třeba uvést, na které straně se původní poznámka pod čarou nachází (např. viz pozn. 3 na str. 5).
Poslední užití: 21.10.2022
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12805
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravopisná úprava poznámky pod čarou
Konkrétní dotaz: Pokud se mi v poznámkovém aparátu střídají větné a nevětné celky, je třeba sjednocovat psaní malých a velkých počátečních písmen?
Klíčové slovo: poznámka pod čarou
Odpověď: Tato problematika není nikde kodifikována. Doporučujeme však v případě střídání větných a nevětných celků zvolit jednotné pravopisné řešení pro celý poznámkový aparát.
Poslední užití: 7.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 21.6.3 Velká písmena v poznámkách

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7687
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odkaz na poznámku pod čarou
Konkrétní dotaz: V textu se k jednomu výrazu vztahují odkazy na dvě poznámky pod čarou. Oddělují se čísla v horním indexu čárkou a mezerou?
Klíčové slovo: index; odkaz; poznámka pod čarou
Odpověď: Norma tento případ neřeší, v praxi se přitom vyskytují různá řešení. Doporučovali bychom čísla oddělit čárkou, aby nedošlo k záměně (aby se např. odkazy č. 1 a 2 nepřečetly jako odkaz č. 12), mezera je však podle našeho názoru fakultativní. Záleží na grafickém řešení celého textu i konkrétní sazbě.
Poslední užití: 17.2.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno v odpovědi s ID: #7643 ukaž.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7661
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava poznámky pod čarou
Konkrétní dotaz: Je stanoveno, kolik mezer má být mezi číselným indexem a samotným textem poznámky?
Klíčové slovo: poznámka pod čarou
Odpověď: Pro úpravu poznámek pod čarou se doporučuje využít přednastavení textových procesorů. Mezi číselným indexem a samotným textem poznámky je jedna mezera.
Poslední užití: 23.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.10 Poznámky pod čarou (s. 35–36)

ID související odpovědi: #438

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7660
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odkaz na poznámku pod čarou
Konkrétní dotaz: V textu se odkazuje na poznámky pod čarou pomocí čísel v horním indexu. Přiléhají tato čísla k příslušným výrazům natěsno?
Klíčové slovo: index; odkaz; poznámka pod čarou
Odpověď: Pokud odkazujeme na poznámky pod čarou formou horního indexu, přiléhá tento k předchozímu výrazu vždy natěsno, bez mezery.
Poslední užití: 23.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8.5 Exponenty a indexy (s. 22)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7658
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odkaz na poznámku pod čarou
Konkrétní dotaz: V textu se u jednoho výrazu objevují odkazy na dvě poznámky pod čarou z různých poznámkových aparátů (jeden je značen arabskými, druhý římskými číslicemi). Oddělují se arabská a římská čísla v horním indexu čárkou a mezerou?
Klíčové slovo: index; odkaz; poznámka pod čarou
Odpověď: Norma tento případ neřeší, v praxi se přitom vyskytují různá řešení. Doporučovali bychom čísla oddělit čárkou tak, jako je doporučováno i v případech, kdy jsou u jednoho výrazu uvedeny odkazy na dvě poznámky pod čarou ze stejného poznámkového aparátu. Mezera je však podle našeho názoru fakultativní. Záleží na grafickém řešení celého textu i konkrétní sazbě.
Poslední užití: 10.1.2018
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno v odpovědi s ID: #7643 ukaž.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6152
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava poznámky pod čarou
Konkrétní dotaz: Číslo, kterým je uvozena poznámka pod čarou, by mělo stát v horním indexu, nebo ne? Píše se za ním tečka?
Klíčové slovo: poznámka pod čarou
Odpověď: Pro úpravu poznámek pod čarou se doporučuje využít přednastavení textových procesorů. V těchto procesorech bývá číslo uvozující poznámku ve formě horního indexu a tečka se za ním nepíše.
Poslední užití: 9.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.10 Poznámky pod čarou (s. 35–36)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4028
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava poznámky pod čarou
Konkrétní dotaz: Máme katalog o čtyřech kapitolách, z nichž jednu kapitolu napsal jeden autor, zbylé tři druhý autor. Mají se poznámky pod čarou číslovat průběžně v celém katalogu, nebo po jednotlivých oddílech (kapitolách jednoho autora)? Katalog tvoří jeden tematický celek.
Klíčové slovo: poznámka pod čarou
Odpověď: ČSN 01 6910 umožňuje uvádět poznámky pod čarou jak průběžně v celém textu, tak po jednotlivých oddílech. Ve zmíněném případě, kdy katalog tvoří jedno téma, bychom ovšem doporučili číslovat průběžně v celém textu.
Poslední užití: 22.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.10 Poznámky pod čarou (s. 35–36)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3461
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravopisná úprava poznámky pod čarou
Konkrétní dotaz: Píšou se poznámky pod čarou s počátečním velkým písmenem a ukončují se tečkou?
Klíčové slovo: poznámka pod čarou
Odpověď: Tato problematika není nikde kodifikována. Doporučili bychom však poznámky větného charakteru začínat velkým počátečním písmenem a ukončovat tečkou, u poznámek nevětného charakteru je přípustné buď graficky totožné řešení, nebo psaní s malým počátečním písmenem bez tečky.
Poslední užití: 10.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3460
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravopisná úprava poznámky pod čarou
Konkrétní dotaz: Píšou se za poznámkami pod čarou tečky?
Klíčové slovo: poznámka pod čarou
Odpověď: Tato problematika není nikde kodifikována. Doporučili bychom však poznámky větného charakteru začínat velkým počátečním písmenem a ukončovat tečkou, u poznámek nevětného charakteru je přípustné buď graficky totožné řešení, nebo psaní s malým počátečním písmenem bez tečky.
Poslední užití: 8.12.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.