Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Detaily].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 36/36, položky: 351-360/360
Oblast: Zkratky a značky
Kategorie: Tituly
Stav:
#924
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podoba titulu
Konkrétní dotaz: Na třech různých školách jsem získala tři různé tituly: Mgr., BcA. a DiS. Mám je uvádět před jménem, či za jménem?
Odpověď: Tituly Mgr. a BcA. se uvádějí před jménem, první se uvádí vyšší titul. Titul DiS. se připojuje za jméno. Tituly budou tedy zapsány následovně: Mgr. BcA. [anonymizováno], DiS.
Poslední užití: 15.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#889
Užití:
1 1 0
Dotaz: Případy (ne)užití genderové korektnosti
Konkrétní dotaz: Lze v inzerátu u pracovní pozice uvést název pozice v mužském rodě následovaný zkratkami m. a ž., nebo je třeba uvést i přechýlenou podobu názvu pozice?
Odpověď: Zápis typu „mistr (m./ž.)“ nemusí být pro čtenáře dostatečně srozumitelný. V inzerátu je vhodnější uvést název pozice jak v mužském, tak v ženském rodě, tedy např. „mistr/mistrová“.
Zvažované varianty:
mistr (m./ž.) mistr/mistrová
Poslední užití: 13.12.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#887
Užití:
12 10 0
Dotaz: Tykání/vykání
Konkrétní dotaz: Lze užívat v textu tvar viz v případech, kdy čtenáři textu vykáme či se obracíme na větší počet čtenářů? Nebo je nutné v takových případech zvolit tvar vizte?
Klíčové slovo: viz
Odpověď: Viz je tvar 2. osoby jednotného čísla rozkazovacího způsobu od slovesa vidět, podobně vizte je tvar 2. osoby množného čísla téhož slovesa. Mnozí uživatelé jazyka si však spojitost viz se slovesem vidět neuvědomují, chápou jej jako ustrnulý odkazovací výraz, někdy jej dokonce považují za zkratku. V důsledku toho se tvar viz běžně užívá v textech, v nichž jejich tvůrce adresátovi vyká nebo se obrací na větší počet adresátů. Užití tvaru viz je v pořádku, stejně jako užití tvaru vizte.
Poslední užití: 8.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#880
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je v následující větě správně tvar zahrnuta, nebo zahrnutá? „Ve filozofickém pohledu autora je zahrnuta/zahrnutá i jakási absolutní spravedlnost.“
Odpověď: Obecně platí, že chceme-li vyjádřit děj nebo výsledný stav, dáváme přednost opisnému pasivu (např. objednávky byly vyřizovány postupně, místnost byla uzavřena). Chceme-li vyjádřit stav chápaný jako vlastnost podmětu, užijeme jmenné konstrukce se sponou (např. místnost byla uzavřená). V tomto konkrétním případě doporučujeme užít tvar zahrnuta, byť tvar zahrnutá nelze považovat za chybný.
Zvažované varianty:
Ve filozofickém pohledu autora je zahrnuta i jakási absolutní spravedlnost. Ve filozofickém pohledu autora je zahrnutá i jakási absolutní spravedlnost.
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen, konkurence přídavných jmen a příčestí trpného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#879
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je v následující větě náležitý tvar ovlivněna, nebo ovlivněná? „Bývalá trestankyně v novém prostředí začíná znovu, ovlivněna/ovlivněná minulostí.“
Odpověď: V tomto případě lze užít obě varianty.
Zvažované varianty:
Bývalá trestankyně v novém prostředí začíná znovu, ovlivněna minulostí. Bývalá trestankyně v novém prostředí začíná znovu, ovlivněná minulostí.
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen, konkurence přídavných jmen a příčestí trpného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#878
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je následující formulace v pořádku? Dává smysl? „... ale má to souvislost i s charakterem voličstva – nároková mentalita, obava ze světa, nezájem o obranu práv jednotlivce před mocí státu, ...“
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: Ano, formulace je v pořádku, po pomlčce následuje výčet charakteristik voličstva.
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#439
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Mám výčet, ve kterém si mi neustále střídají položky větné a nevětné. Je takové střídání přípustné, nebo by se toto mělo ve výčtu sjednotit?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: Příručky střídání větných a nevětných položek nezakazují, doporučujeme ovšem zvážit, zda toto střídání nevede k obtížnějšímu porozumění. Pokud není střídání položek větného a nevětného charakteru nezbytné, je vhodnější položky výčtu sjednotit.
Poslední užití: 5.3.2015
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#438
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava poznámky pod čarou
Konkrétní dotaz: Jaká jsou obecná pravidla grafické úpravy poznámky pod čarou? Mění se v poznámce například velikost a typ písma? Nebo je stanoveno, kolik mezer má být mezi číselným indexem a samotným textem poznámky?
Klíčové slovo: poznámka pod čarou
Odpověď: Poznámky pod čarou se vždy umisťují k dolnímu okraji strany. Pro úpravu poznámek pod čarou se doporučuje využít přednastavení textových procesorů. V těchto procesorech bývá písmo poznámek obvykle menší než písmo textu, typ písma však zůstává stejný. Mezi číselným indexem a samotným textem poznámky je jedna mezera.
Poslední užití: 8.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.10 Poznámky pod čarou (s. 35–36)

Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8
Užití:
1 1 0
Dotaz: Úprava odstavců
Konkrétní dotaz: Potýkáme se s členěním dopisů pro zákazníky na odstavce. Od informací určených individuálnímu zákazníkovi oddělujeme všeobecné informaci („Rádi vám odpovíme na Vaše dotazy a poradíme s výběrem fotoaparátu, který touto funkcí disponuje, na bezplatné lince atd.“), které tvoří samostatný odstavec. Při externím hodnocení je nám však toto členění neustále vytýkáno jako chyba. Je někde stanovená hranice, kdy je třeba rozdělit informace do dvou odstavců a kdy musí zůstat spolu v jednom odstavci? Lze považovat určité rozdělení informací do odstavců za chybné?
Klíčové slovo: odstavec
Odpověď: Hranice, na jakých místech by měl být text členěn na odstavce, normy ani stylistické příručky nestanovují a tyto hranice ani jednoznačně stanovitelné nejsou. Nemůžeme proto hovořit o chybném členění textu na odstavce, je ovšem možno uvažovat o jeho vhodnosti/přiměřenosti. Do hry vstupuje mnoho faktorů různého charakteru, ať už jde o faktory stylové (které informace spolu souvisí), nebo grafické (čtenářská přívětivost). Roli pak samozřejmě hraje skutečnost, že určité dokumenty mohou mít konvencionalizovanou formu, což je i váš případ. Na uvádění informací společných všem zákazníkům v samostatném odstavci nevidíme nic nevhodného, důvody pro toto členění jsou totiž zcela nasnadě.
Poslední užití: 20.3.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.3 Odstavce (s. 31)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#6
Užití:
23 23 1
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Je možné při oslovování ponechat příjmení v mužském rodě ve tvaru 1. pádu, tedy např. pane Novák, pane Houska?
Klíčové slovo: 1. pád; 5. pád
Odpověď: V psané i mluvené komunikaci doporučujeme užívat tvary 5. pádu, tedy např. pane Nováku, pane Housko. Ponechání příjmení ve tvaru 1. pádu může být vnímáno jako nezdvořilé.
Zvažované varianty:
pane Novák pane Nováku
Poslední užití: 2.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování osobních jmen
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Oslovení a závěrečný pozdrav, sekce 1 – Oslovení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.