Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Zdůvodnění formulace textu] -> [Zaměnitelnost jazykových prostředků].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-8/8
Stav:
#9386
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Při psaní článku o morovém sloupu jsem narazila na problém s opakováním slova který: „Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem, který korunuje Pannu Marii, a Boha Otce se žezlem, který tomuto výjevu žehná.“ Jak mám souvětí upravit, abych jednou slovo který odstranila?
Klíčové slovo: opakování zájmena
Odpověď: Vztažné zájmeno který můžete na jednom místě nahradit vztažným zájmenem jenž: „Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem, který korunuje Pannu Marii, a Boha Otce se žezlem, jenž tomuto výjevu žehná.“ / „Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem, jenž korunuje Pannu Marii, a Boha Otce se žezlem, který tomuto výjevu žehná.“
Zvažované varianty:
Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem, který korunuje Pannu Marii, a Boha Otce se žezlem, který tomuto výjevu žehná. Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem, který korunuje Pannu Marii, a Boha Otce se žezlem, jenž tomuto výjevu žehná. Nad ní jsou osazeny sedící postavy Boha Syna s křížem, jenž korunuje Pannu Marii, a Boha Otce se žezlem, který tomuto výjevu žehná.
Poslední užití: 1.9.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9127
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Mají následující věty stejný význam, mohu tedy zaměnit spojení „spíše než“ za „a nikoli“? „Obývají s větší pravděpodobností stanoviště s hustou vegetací nebo tunely či nory spíše než otevřenou krajinu.“ – „Obývají s větší pravděpodobností stanoviště s hustou vegetací nebo tunely či nory, a nikoli otevřenou krajinu.“
Odpověď: Vzhledem k tomu, že je na začátku věty užito spojení „s větší pravděpodobností“, je užití spojovacího výrazu „a nikoliv“ v dané větě problematické. Tento spojovací výraz totiž vyjadřuje rozpor s předcházejícím tvrzením, nikoliv míru pravděpodobnosti (kterou naopak dobře popisuje výraz „spíše než“). V důsledku toho nedocházíme k jednoznačné interpretaci věty. Záměnu výrazu „spíše než“ za výraz „a nikoli“ tedy nedoporučujeme.
Zvažované varianty:
Obývají s větší pravděpodobností stanoviště s hustou vegetací nebo tunely či nory spíše než otevřenou krajinu. Obývají s větší pravděpodobností stanoviště s hustou vegetací nebo tunely či nory, a nikoli otevřenou krajinu.
Poslední užití: 23.7.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8591
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Která z následujících formulací je lepší? „Jde o to, že si chceme být vždycky naprosto jisti, že konáme to, co máme, a nikdy se v tom nezmýlíme.“ nebo „Jde o to, že si chceme být vždycky naprosto jistí, že konáme to, co máme, a nikdy se v tom nezmýlíme.“?
Klíčové slovo: konkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen
Odpověď: Obě varianty jsou spisovné. Přísudek se složeným tvarem přídavného jména „jistí“ je prostředkem neutrálním, přísudek se jmenným tvarem přídavného jména „jisti“ hodnotíme jako knižní. S ohledem na větný kontext doporučujeme zvolit spíše neutrální variantu: „Jde o to, že si chceme být vždycky naprosto jistí, že konáme to, co máme, a nikdy se v tom nezmýlíme.“
Zvažované varianty:
Jde o to, že si chceme být vždycky naprosto jisti, že konáme to, co máme, a nikdy se v tom nezmýlíme. Jde o to, že si chceme být vždycky naprosto jistí, že konáme to, co máme, a nikdy se v tom nezmýlíme.
Poslední užití: 19.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen, konkurence přídavných jmen a příčestí trpného Krátké tvary přídavných jmen

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8520
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Kterou z následujících formulací je vhodnější použít v podpisu? „Jana Nováková, pověřena vedením oddělení“, nebo „Jana Nováková, pověřená vedením oddělení“?
Odpověď: Obě varianty jsou spisovné a možné, v tomto případě bychom však preferovali tvary přídavného jména, tj. pověřená.
Zvažované varianty:
Jana Nováková, pověřena vedením oddělení Jana Nováková, pověřená vedením oddělení
Poslední užití: 22.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen, konkurence přídavných jmen a příčestí trpného – Konkurence konstrukcí typu jsem dojatý × jsem dojat

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7932
Užití:
1 0 1
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Která z následujících formulací je vhodnější pro soudní rozhodnutí? „Jana Nováková, narozená dne..., zastoupená advokátem…“, nebo „Jana Nováková, narozena dne..., zastoupena advokátem…“?
Odpověď: Obě varianty jsou spisovné a možné, v tomto případě bychom však preferovali tvary přídavného jména, tj. narozená, zastoupená.
Zvažované varianty:
Jana Nováková, narozená dne..., zastoupená advokátem… Jana Nováková, narozena dne..., zastoupena advokátem…
Poslední užití: 29.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen, konkurence přídavných jmen a příčestí trpného – Konkurence konstrukcí typu jsem dojatý × jsem dojat

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Valence
Stav:
#2611
Užití:
1 1 0
Dotaz: Valence podstatných jmen – předložková spojení
Konkrétní dotaz: Je možné užít vazbu aktivita ke spalování tuků?
Klíčové slovo: aktivita
Odpověď: Ve Slovníku slovesných, substantivních a adjektivních vazeb tato vazba zmíněna není. Ačkoli v Českém národním korpusu nacházíme spojení jako „aktivita k redukci váhy“ nebo i „aktivita pro zlepšení něčeho“, nehodnotíme tato spojení jako stylisticky vhodná a doporučovali bychom v případě „aktivita ke spalování tuků“ nahradit předložku ke například výrazem „podporující“ (aktivita podporující spalování tuků či redukci váhy).
Poslední užití: 15.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2260
Užití:
1 1 0
Dotaz: Matematické znaky
Konkrétní dotaz: Píše se mezera okolo znaménka plus (+) ve spojení vodní + saunový svět?
Klíčové slovo: plus
Odpověď: Pokud jsou matematické znaky součástí rovnice, jsou vždy z obou stran odděleny mezerou. Výše uvedený zápis: vodní + saunový svět je tedy náležitý. Dáváme však ke zvážení, zda by v tomto případě nebylo vhodnější užít spojku „a“, tzn. vodní a saunový svět.
Poslední užití: 3.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8.4 Matematické znaky (s. 21)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#879
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je v následující větě náležitý tvar ovlivněna, nebo ovlivněná? „Bývalá trestankyně v novém prostředí začíná znovu, ovlivněna/ovlivněná minulostí.“
Odpověď: V tomto případě lze užít obě varianty.
Zvažované varianty:
Bývalá trestankyně v novém prostředí začíná znovu, ovlivněna minulostí. Bývalá trestankyně v novém prostředí začíná znovu, ovlivněná minulostí.
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen, konkurence přídavných jmen a příčestí trpného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?