Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Slohový útvar] -> [Zpráva].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Stav:
#12404
Užití:
0 0 0
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: Dcera dostala za úkol napsat zprávu. Napsala ji v budoucím čase, ovšem paní učitelka tvrdí, že zpráva musí být formulována v minulém čase, čas budoucí se prý používá pro oznámení. Opravdu je to tak?
Klíčové slovo: zpráva; oznámení
Odpověď: Současné vědecké příručky věnované stylistice explicitně neuvádějí u žánru zprávy, že nemůže být formulována v budoucím čase, ani to z výkladu nevyplývá, viz např. Současná stylistika (M. Čechová, M. Krčmová, E. Minářová, Praha 2008). Pouze následující výklad věnovaný oznámení, kde je uvedeno, že oznámení má „obdobné charakteristické rysy jako zpráva, ale seznamuje s událostí, která teprve proběhne“ (s. 265), nepřímo naznačuje, že se zpráva týká události, která již proběhla či probíhá. I to je však spíše otázka interpretace a pojetí, protože nelze za součást definice zprávy považovat výklad věnovaný oznámení. Pokud by informace o kategorii času byla zcela zásadní, považovali bychom za pravděpodobnější, že by byla uvedena přímo v odstavci věnovaném zprávě. Oba útvary se výrazně neliší, většinou jsou také uváděny vedle sebe jako zpravodajské útvary příbuzné, se stejnou či podobnou funkcí. Rozdíl mezi nimi je tedy podle našeho názoru minimální, a proto se v běžné jazykové praxi hranice mezi oběma útvary stírají a za zprávu se považují v běžné, např. publicistické, praxi i informace o události, která teprve proběhne, viz např. informace o plánovaných pracovních cestách ústavních činitelů apod. V souvislosti s tímto rozvolněním je třeba také upozornit na rozdíl mezi terminologickým a neterminologickým užitím slova zpráva (např. informace o plánovaných budoucích událostech jako jedna ze zpráv ve zpravodajském pořadu) a na tzv. tiskové zprávy, které právě pod označením zpráva přinášejí často i informace o událostech, které mají teprve proběhnout. Přestože jsme si vědomi, že ve školské praxi se rozlišování mezi oběma útvary dosud dodržuje, považujeme to spíše za formální záležitost danou lpěním na tradičním, formálním pojetí, které už však není příliš v souladu se současnou komunikační praxí. Vzhledem k minimálnímu rozdílu v obou útvarech bychom proto nepovažovali použití budoucího času za důvod, proč text nemůže být považován za zprávu.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Současná stylistika. Čechová – Krčmová – Minářová. 2008. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Píši zprávu o auditu a potřebuji vědět, jak zacházet s církevními hodnostmi arcibiskup a kardinál. Mám napsat „arcibiskup kardinál Dominik Duka“, nebo „arcibiskup Dominik kardinál Duka“?
Klíčové slovo: Dominik kardinál Duka; kardinál Dominik Duka; kardinál; arcibiskup
Odpověď: Podle dokladů v Českém národním korpusu je nejčastější varianta „arcibiskup kardinál Dominik Duka“. Umístění církevní hodnosti kardinál mezi jméno a příjmení (Dominik kardinál Duka) je tradiční, a proto je pravděpodobné, že se s variantou „arcibiskup Dominik kardinál Duka“ setkáme spíše v církevním prostředí. V korpusu se vyskytuje také varianta „arcibiskup a kardinál Dominik Duka". Žádnou z uvedených variant bychom nehodnotili jako nevhodnou, ovšem vzhledem k četnosti výskytu a užití ve zprávě o auditu bychom se přikláněli k řešení „arcibiskup kardinál Dominik Duka“.
Poslední užití: 13.6.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

ID související odpovědi: #11686

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Píši zprávu o auditu a potřebuji vědět, kam se umísťuje církevní hodnost kardinál. Před jméno a příjmení (kardinál Dominik Duka), nebo mezi ně (Dominik kardinál Duka)?
Klíčové slovo: Dominik kardinál Duka; kardinál Dominik Duka; kardinál
Odpověď: Umístění církevní hodnosti kardinál mezi jméno a příjmení (Dominik kardinál Duka) je tradiční, užívá se např. v církevních textech. Naproti tomu v publicistických textech převažuje uvedení hodnosti na prvním místě (kardinál Dominik Duka). Jelikož zpráva o auditu není církevním textem, přiklonili bychom se spíše k druhé variantě (kardinál Dominik Duka), ovšem ani první variantu bychom nehodnotili jako nevhodnou.
Poslední užití: 13.6.2019
Atributy odpovědi
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5739
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: Může být zpráva psána v budoucím čase?
Klíčové slovo: zpráva
Odpověď: Ačkoliv jsou zprávy psány obvykle v čase minulém, setkáme se v publicistice i se zprávami formulovanými v budoucím čase. Užití budoucího času tedy není vyloučené.
Poslední užití: 5.5.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4221
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Napsala jsem zprávu, již jsem nazvala „Informace osadního výboru za období...“. Byl vznesen požadavek, abych doplnila, že se jedná o informace o činnosti. Problém je, že zpráva obsahuje informace nejen o činnosti osadního výboru, ale též o činnosti města. Je opravdu nutné část „činnost o...“ do názvu doplnit? Dále mi bylo navrženo přejmenovat zprávu na „Informace osadního výboru pro obyvatele [anonymizováno] za období...“. S touto úpravou také nesouhlasím. Co si o tom myslíte?
Odpověď: Z jazykového hlediska není potřeba do názvu cokoliv doplňovat. Samotné doplnění „o činnosti“ zřejmě není dostačující, pokud zpráva není věnována pouze činnosti výboru, nýbrž i dalšího subjektu. Pokud je žádoucí uvést, čí činnosti se zpráva týká, je třeba pozměnit název ještě více. Doplnění, komu jsou informace určeny, považujeme za zbytečné, neboť zpráva může zajímat i jiné lidi, než jsou obyvatelé daného města.
Zvažované varianty:
Informace osadního výboru za období... Informace osadního výboru o činnosti za období... Informace osadního výboru pro obyvatele [anonymizováno] za období...
Poslední užití: 6.11.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?