Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Slohový útvar] -> [Vysokoškolská práce].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-10/10
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Sepisuji poděkování do bakalářské práce. Je následující věta v pořádku? „Ráda bych na tomto místě poděkovala panu doktoru magistru Janu Novákovi.“
Odpověď: Pokud nepoužíváte zkratky titulů, ale jejich plnou podobu, obvykle se užívá jen nejvyšší titul. Doporučujeme tedy větu přeformulovat: „Ráda bych na tomto místě poděkovala panu doktoru Janu Novákovi.“
Zvažované varianty:
Ráda bych na tomto místě poděkovala panu doktoru magistru Janu Novákovi. Ráda bych na tomto místě poděkovala panu doktoru Janu Novákovi.
Poslední užití: 26.6.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11224
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: V závěrečné práci je v nulové hypotéze použita formulace „nejsou závislé faktory“ a v alternativní hypotéze se vyskytuje formulace „jsou nezávislé faktory“. Alternativní hypotéza by měla vyjadřovat opak nulové hypotézy, ale mně se zdá, že dané formulace vyjadřují totéž. Co si o tom myslíte?
Odpověď: Na první pohled se může zdát, že uvedené formulace vyjadřují totéž. Ovšem vzhledem k tomu, že nevíme, o jakých faktorech se hovoří a zda tyto faktory nemohou být klasifikovány ještě jinak než jen jako závislé či nezávislé (tedy zda si pojmy závislost a nezávislost faktorů zcela odpovídají rozsahem), nemůžeme to tvrdit s jistotou. Pokud bychom chtěli vyjádřit opak sdělení „nejsou závislé faktory“, jako nejjednodušší a nejbezpečnější řešení by se nabízelo užít formulaci „jsou závislé faktory“.
Zvažované varianty:
jsou nezávislé faktory jsou závislé faktory
Poslední užití: 16.4.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10848
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Mohu v diplomové práci napsat spojení „pandemie covidu-19“?
Odpověď: Ano, uvedení spojení je zcela v pořádku.
Poslední užití: 25.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8673
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Moc se mi nelíbí věta: „Zadruhé potíže v regulaci emocí se zdají mediovat vztah mezi nejistou citovou vazbou a duševními poruchami.“ Můžete se vyjádřit k následujícímu návrhu úpravy? „Zadruhé se zdá, že potíže v regulaci emocí mediují vztah mezi nejistou citovou vazbou a duševními poruchami.“
Odpověď: Původní věta je formulována neobratně, navrhovanou úpravu (Zadruhé se zdá, že potíže v regulaci emocí mediují vztah mezi nejistou citovou vazbou a duševními poruchami.) schvalujeme.
Zvažované varianty:
Zadruhé potíže v regulaci emocí se zdají mediovat vztah mezi nejistou citovou vazbou a duševními poruchami. Zadruhé se zdá, že potíže v regulaci emocí mediují vztah mezi nejistou citovou vazbou a duševními poruchami.
Poslední užití: 3.3.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8666
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistý, zda mohu v následující větě použít slovo „i“ i slovo „navíc“: „Jak jsme zmínili výše, i neurobiologické studie navíc přinášejí...“ Co si o tom myslíte?
Odpověď: Formulace je v pořádku, není třeba odstraňovat žádné slovo.
Poslední užití: 4.3.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8656
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Opravuji text, v němž stojí: „Akceptace dokonce pomohla snížit navíc také srdeční frekvenci. Celkově se však kognitivní přehodnocení podle autorů této studie také ukázalo být o něco efektivnější strategií.“ Nelíbí se mi jednak užití výrazů „dokonce“ a „navíc“, které nesou podobný význam, jednak opakování slova „také“. Kdybych upravil první větu, druhá by mohla zůstat tak, jak je: „Akceptace navíc pomohla snížit srdeční frekvenci. Celkově se však kognitivní přehodnocení podle autorů této studie také ukázalo být o něco efektivnější strategií.“ Co si o těchto změnách myslíte?
Odpověď: S navrhovanými úpravami souhlasíme. V první větě lze slovo „dokonce“ (nebo případně „navíc“) považovat za nadbytečné, v případě jeho odstranění je pak vhodné slovo „navíc“ přesunout na jeho místo. Opakování výrazu „také“ v těsně navazujících větách je ze stylistického hlediska nevhodné, jeho odstranění je tedy zcela v pořádku.
Zvažované varianty:
Akceptace navíc pomohla snížit srdeční frekvenci. Celkově se však kognitivní přehodnocení podle autorů této studie také ukázalo být o něco efektivnější strategií. Akceptace dokonce pomohla snížit navíc také srdeční frekvenci. Celkově se však kognitivní přehodnocení podle autorů této studie také ukázalo být o něco efektivnější strategií.
Poslední užití: 4.3.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6889
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografický údaj
Konkrétní dotaz: Když v disertační práci cituji internetové zdroje, měl by být jejich seznam na konci textu seřazen abecedně?
Klíčové slovo: citace
Odpověď: Abecední seznam bibliografických citací by měl být uspořádán na základě prvního prvku uvedeného v bibliografické citaci. U citací internetových zdrojů to obvykle bývá jméno autora, v případě, že je autor neznámý, též název citované jednotky. Mnohé fakulty však vydávají vlastní doporučení, jak citovat zdroje, potom je třeba řídit se tímto doporučením.
Poslední užití: 30.1.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: B.6 Úprava abecedního seznamu bibliografických citací (s. 33)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4155
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: V jaké formě se v diplomové práci uvádí místo a datum jejího odevzdání? Je přípustná forma V Praze 16. listopadu 2018?
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: ČSN 01 6910 upravuje uvádění místa a data odeslání pouze pro korespondenci, o jiných žánrech nic neříká. V diplomové práci by proto měla být přípustná i uvedená forma V Praze 16. listopadu 2018. Doporučujeme si zjistit, jaký je úzus na Vaší fakultě.
Poslední užití: 28.3.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2209
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Jakým způsobem vyznačit v bakalářské práci klíčová slova, která se opakovaně objevují v textu?
Klíčové slovo: kurziva; klíčové slovo
Odpověď: V textu psaném základním řezem se vyznačuje primárně kurzivou, která se hodí v případě častějšího vyznačování i v delším textu, nebo tučným písmem, jež se ovšem kvůli své výraznosti doporučuje užívat pouze pro nejdůležitější výrazy. Pro klíčová slova opakující se v textu bychom proto volili spíše kurzivu (pokud jejím prostřednictvím již nevyznačujeme více jiných typů informací).
Poslední užití: 18.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10.2 Změna řezu písma (s. 28)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#435
Užití:
1 1 0
Dotaz: Úprava textu dokumentu
Konkrétní dotaz: Měla bych v textu disertační práce dělit slova na koncích řádků, nebo je obvkylé v závěrečných pracích slova nedělit? Pokud slova nedělím, vznikají mi na řádku příliš velké mezislovní mezery.
Klíčové slovo: dělení slov; disertace
Odpověď: Formátování textu závěrečných vysokoškolských prací nestanovuje žádná norma ani kodifikace, ale řídí se pravidly či územ dané univerzity. Pokud univerzita žádné doporučení pro danou problematiku neposkytuje, musíte se rozhodnout sama nebo ve spolupráci s vaším školitelem, které řešení je pro vaši práci vhodnější. V textovém procesoru je možno využít automatické dělení slov, které však někdy přináši jiné technické potíže. Ať už se rozhodnete pro jakékoliv řešení, je třeba se jej držet v rámci celé práce a úpravu textu nestřídat.
Poslední užití: 12.9.2022
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?