Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty:
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Detailní anotace: [Anotace textu] -> [Informace o textu] -> [Zdůvodnění formulace textu] -> [Stylová jednotnost textu].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/17
Stav:
#13356
Užití:
1 1 0
Dotaz: Případy (ne)užití genderové korektnosti
Konkrétní dotaz: Ve formuláři jsou uvedeny různé skupiny zaměstnanců, např: vrchní sestra, vrchní laborantka, lékaři, farmaceuti. Vadí mi tu střídání ženského a mužského rodu, když daná povolání vykonávají jak muži, tak ženy. Jak to mám sjednotit?
Klíčové slovo: generické maskulinum; rodové varianty
Odpověď: Nejprve si dovolíme upozornit, že kromě ženského a mužského rodu se u uvedených názvů pracovních pozic střídá též jednotné a množné číslo. I to by bylo vhodné sjednotit. Co se gramatické kategorie jmenného rodu týče, nabízejí se dvě řešení: 1. užívat generické maskulinum (vrchní laborant, lékař, farmaceut; vrchní laboranti, lékaři, farmaceuti), respektive v případě vrchní sestry uvádět název pracovní pozice v ženském rodě – tento název lze pak považovat za generické femininum (vrchní sestra; vrchní sestry), 2. s ohledem na genderově vyvážené vyjadřování uvádět názvy pracovních pozic jak v mužském, tak v ženském rodě (např. v podobě vrchní laborant/ka, lékař/ka, farmaceut/ka; vrchní laboranti/laborantky, lékaři/lékařky, farmaceuti/farmaceutky) – v případě vrchní sestry pak bude uvedena jediná varianta (vrchní sestra; vrchní sestry), neboť název této pracovní pozice nemá oficiální rodový protějšek. Z jazykového hlediska jsou obě řešení v pořádku, záleží tedy na vaší preferenci.
Poslední užití: 14.10.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Užívání titulů, hodností, funkcí a jejich konkurence
Konkrétní dotaz: Dělám korekturu podnikového časopisu. V jednom článku jsou uvedena jména vysokoškolských vyučujících včetně titulů a dále je zde uvedeno jméno vedoucí čínské delegace, ovšem bez titulů. Vím, že by se v rámci jednoho textu mělo postupovat jednotně. Mám tedy vysokoškolské tituly u pedagogů odstranit? Třeba bych mohla uvést jen jejich funkce – děkan apod.
Odpověď: Za vhodnější řešení považujeme doplnit vysokoškolský titul či vysokoškolské tituly vedoucí delegace. Pokud se vám nepodaří zjistit, které tituly dotyčná získala, je jistě možné aplikovat vámi navrhované řešení, tedy uvést jen funkce, které jednotlivé osoby vykonávají.
Poslední užití: 8.8.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9103
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: Připravuji prezentaci, v níž budu pracovat s mapou. K určitým místům na mapě potřebuji doplnit popisky. Některé popisky jsou heslovité, jiné mají formu věty. Neměla bych je sjednotit?
Odpověď: Ano, s ohledem na stylovou jednotnost textu a pohodlí adresátů doporučujeme formu popisků sjednotit.
Poslední užití: 11.6.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8635
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: V textu se objevuje např. „pan profesor Novák“ a na jiném místě např. „doktor Dvořák“. Slovo „pan“ se mi zde zdá nadbytečné, navíc si myslím, že bych měla (ne)užívání tohoto slova sjednotit. Jak mám text upravit?
Klíčové slovo: pan
Odpověď: Zacházení s výrazem „pan“ ve spojeních typu „(pan) profesor [příjmení]“ by bylo vhodné v rámci jednoho textu sjednotit. Nedokážeme však říci, zda by měl být výraz odstraněn, či naopak doplněn, neboť tato volba je závislá na druhu textu.
Zvažované varianty:
pan profesor Novák profesor Novák
Poslední užití: 4.3.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8602
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: V rámci jedné knihy se v mluvě vypravěče celkem nahodile střídají tvary osobního zájmena já: mě a mne. Domnívám se, že by měl být užíván jen jeden tvar. Souhlasíte?
Odpověď: Z morfologického hlediska jsou tvary mě a mne rovnocenné, ze stylistického nikoliv – tvar mě je neutrální, tvar mne hodnotíme jako knižní. Není-li pro střídání těchto tvarů v pásmu vypravěče zvláštní důvod, doporučili bychom s ohledem na stylovou jednotnost textu používat pouze jeden z nich.
Poslední užití: 6.2.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6104
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: V textu se objevuje 3. os. mn. čísla slovesa vzoru „sází“. Tento tvar lze zapsat jako sází i sázejí. Je nutné sjednotit uvádění tohoto tvaru v rámci celého textu?
Klíčové slovo: jednotnost; sázet
Odpověď: S ohledem na požadavek stylové jednotnosti textu doporučujeme v rámci jednoho textu používat pro 3. os. mn. č. buď pouze tvary kratší, nebo pouze tvary delší. Oba tvary jsou stylově rovnocenné. Navíc by střídání tvarů 3. os. mn. č. u jednoho slovesa mohlo být považováno za neznalost autora, a tudíž za chybu.
Zvažované varianty:
sází sázejí
Poslední užití: 4.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 4 Jednotná úprava (s. 13)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5908
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: V textu se mi často objevuje 7. pád od slova kotel. Vím, že toto slovo lze skloňovat dvojím způsobem, a v 7. pádě se mi tak může objevit tvar kotli i kotly. Je ale možné, aby se oba tvary objevovaly v rámci jednoho textu?
Klíčové slovo: jednotnost; kotel
Odpověď: S ohledem na požadavek stylové jednotnosti doporučujeme v rámci jednoho textu používat tvary slova kotel pouze podle jednoho vzoru. Navíc by střídání tvarů zakončených jednou na měkké -i, podruhé na tvrdé -y mohlo být považováno za neznalost autora, a tudíž za chybu.
Zvažované varianty:
kotli kotly
Poslední užití: 21.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 4 Jednotná úprava (s. 13)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5369
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Na jedné stránce jsou pod sebou fotografie 2 CD, pod každým z nich je popisek s informací, kdy a kde bylo CD vydáno. Mohu použít u každého CD trochu jiný popisek? Jednou „Vyšlo v Supraphonu v listopadu 2016.“ a podruhé „Vydal Supraphon v listopadu 2016.“?
Odpověď: Doporučujeme zvolit jednu z uvedených variant a použít ji u obou CD, aby byly popisky jednotné.
Zvažované varianty:
Vydal Supraphon v listopadu 2016. Vyšlo v Supraphonu v listopadu 2016.
Poslední užití: 28.4.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4590
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V článku se střídaly varianty názvu sportu „plážový volejbal“ a „beach volejbal“. Rozhodla jsem se podobu názvu sjednotit a používat pouze „plážový volejbal“. V článku se dále používá označení „areály pro beach volejbal“. Měla bych opravit i toto spojení na „areály pro plážový volejbal“?
Odpověď: Doporučujeme zachovat vybranou variantu přívlastku i ve spojení s dalšími jmény, za vhodné tedy považujeme užití varianty „areály pro plážový volejbal“.
Zvažované varianty:
areály pro beach volejbal areály pro plážový volejbal
Poslední užití: 13.6.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4156
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: Používám v textu slovo „kotel“ a to má v 7. pádě množného čísla možné tvary „kotli“ i „kotly“. Kolegyně mi tvrdí, že mám používat pouze jednu z těch variant a nestřídat je. Existuje takové pravidlo?
Klíčové slovo: jednotnost; kotel
Odpověď: Podstatné jméno „kotel“ lze skloňovat podle vzoru hrad i podle vzoru stroj. Doporučujeme zvolit jedno z těch paradigmat a důsledně jej používat v celém textu. V případě střídání tvarů by se mohl příjemce textu domnívat, že autor skloňování tohoto jména neovládá. Volba konkrétního paradigmatu je na autorovi, varianty jsou rovnocenné.
Zvažované varianty:
kotli kotly
Poslední užití: 21.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.