Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #701 [Mužský rod životný].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/25
Stav:
#13252
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mužský rod životný
Konkrétní dotaz: Poradíte mi prosím, jak mám v českém textu skloňovat označení tibetského titulu „rinpočhe“?
Klíčové slovo: rinpočhe
Odpověď: Podstatná jména přejatá z cizích jazyků, která dosud nejsou stabilně včleněna do českého jazykového systému, lze někdy skloňovat podle více vzorů, jindy zůstávají nesklonná (zejména mají-li netypické zakončení), v některých případech se nabízí více možností řešení. U výrazu „rinpočhe“ je v jazykové praxi v jednotném čísle opakovaně doloženo zájmenné skloňování (korpus SYN v11): „tibetská kniha o životě a smrti od Sogjala rinpočheho“; „na podporu rinpočheho se konaly demonstrace“; „důkazy proti rinpočhemu“ apod. Podobně jako je tomu u vlastních jmen zakončených na [e], také zde je možné zájmenné skloňování užívat. To platí i pro tvary množného čísla, ačkoli ty zatím nejsou v praxi dostatečně doloženy. Druhou možností je skloňovat jméno „rinpočhe“ jako česká podstatná jména rodu mužského životného zakončená na [e], tedy podle vzoru „soudce“: 2. p. j. č. rinpočhe, 3. p. rinpočhi/rinpočhovi, 4. p. rinpočhe apod. Míru užívání tohoto jmenného skloňování bohužel nelze spolehlivě vyhodnotit, protože jde zpravidla o doklady homonymní s tvary zájmennými nebo s nesklonností: „byl určen … Žamarem rinpočhem“; „později se tento mladý lama stal guruem pro ostatní rinpočhe“. Vzhledem k zakončení slova je však toto skloňování přijatelné. Třetí možností je nakládat s tímto jménem jako s nesklonným. Nesklonná (s výjimkou 7. p. j. č.) zpravidla zůstávají některá přejatá obecná jména zakončená na [e] (kamikadze, padre apod.), nezřídka po tvrdé souhlásce. Pro nesklonnost slova rinpočhe svědčí i některé doklady v korpusu SYN v11 a lze ji uplatnit zejména tehdy, vyskytuje-li se tento výraz společně s dalším, skloňovaným jménem (dalšími, skloňovanými jmény): „setkání s buddhistickým lámou Erangem rinpočhe“; „hovořili jsme o velkém rinpočhe“; „Tibeťané věří, že stejně jako dalajláma jsou rinpočhe opakovaným vtělením jedné a téže duše do jiného těla“. Z jazykového hlediska jsou tedy v pořádku všechna popsaná řešení a můžete užít kterékoli z nich.
Poslední užití: 8.6.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 2. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11932
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mužský rod životný
Konkrétní dotaz: Je 4. p. mn. čísla od slova obyvatel zakončený krátce? Píšeme pro obyvatele něčeho?
Klíčové slovo: obyvatel
Odpověď: Ano, 4. p. mn. č. podst. jména obyvatel má skutečně krátkou koncovku -e: pro obyvatele.
Poslední užití: 19.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10221
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mužský rod životný
Konkrétní dotaz: Jak skloňovat jméno zvířete dronte?
Klíčové slovo: dronte
Odpověď: Jsou dva možné způsoby řešení: 1. Je možné skloňovat název podle vzoru „pán“ a koncovky přidávat místo koncového -e: 2. p. dronta. 2. Je možné přidávat zájmenné koncovky za celé jméno: 2. p. dronteho. Frekvence tohoto pojmenování je příliš nízká na to, abychom mohli prohlásit jednu variantu za noremní či alespoň častěji užívanou. Z toho mála vyskytů, které lze v úzu najít, můžeme pouze konstatovat, že se objevují oba způsoby skloňování. Oba lze považovat ze systémového hlediska za přijatelné.
Poslední užití: 2.3.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10192
Užití:
0 0 0
Dotaz: Mužský rod životný
Konkrétní dotaz: Je správně kosmonauti, nebo kosmonauté
Klíčové slovo: kosmonaut
Odpověď: U podstatného jména kosmonaut jsou ze systémového hlediska možné dvě koncovky 1. p. mn. č.: -i a -é (kosmonauti a kosmonauté), ale je třeba upozornit, že frekvence je výrazně vyšší s koncovkou -i. Vzhledem k perifernosti substantiv zakončených na -aut (astronaut, argonaut) neexistuje popis tohoto typu v mluvnicích. K tomu dodáváme, že koncovka -é je v 1. p. mn. č. obecně považována za spisovnější než -i a prosazuje se i tam, kde by systémově být neměla: demonstranté, skokané…
Zvažované varianty:
kosmonauti kosmonauté
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách: IJP.
Historie a změny popisu tohoto jevu: v IJP na základě porady: dubleta -é vychází z toho, že jsme nenašli dostatečný důvod, proč nedoporučit i koncovku -é pro spisovný text..

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9929
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mužský rod životný
Konkrétní dotaz: Slyšel jsem v televizi často použít vedle tvaru stážisté i tvar stážisti. Už se to dnes považuje za spisovné? Alespoň v méně formálních textech?
Klíčové slovo: stážista
Odpověď: Jména zakončená na ‑ista (vzor „předseda“) mají v 1. p. mn. č. základní koncovku ‑é. Podoba s ‑i⁠ (stážisti) se hodnotí jako hovorová. Koncovky jsou označovány jako hovorové (viz např. Slovník spisovné češtiny), patří tedy do spisovné jazykové vrstvy. Prostředky hovorové vrstvy se používají v méně oficiálních, méně formálních, často spíše mluvených projevech. Přesto jsou hodnoceny jako spisovné, byť nikoli neutrální.
Zvažované varianty:
stážisté stážisti
Poslední užití: 21.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování mužských životných jmen – 1. p. mn. č. - 2.3.1 Jména zakončená na ‑an (obyvatelská), ‑tel, ‑ita, ‑ista, ‑asta

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8147
Užití:
1 0 1
Dotaz: Mužský rod životný
Konkrétní dotaz: Přestože jsem na Vašich webových stránkách nalezl požadovanou informaci (https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=str%C3%A1%C5%BEce), obracím se na Vás s prosbou o potvrzení správnosti, že slovo strážce, obdobně pak i poradce, správce atd. je rodu mužského životného. Dle vyučujícího pedagoga mého syna je slovo strážce rodu mužského, ale neživotného.
Klíčové slovo: strážce, poradce, správce
Odpověď: Potvrzujeme, že slova strážce a poradce jsou rodu mužského životného. Viz Internetová jazyková příručka, příslušná hesla (https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=str%C3%A1%C5%BEce; https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=poradce) a rovněž odkazy do výkladových slovníků SSČ a SSJČ. Mužské podstatné jméno správce může být podle kontextu jak životné (osoba), tak neživotné (počítačový program) – viz https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=spr%C3%A1vce).
Poslední užití: 29.4.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8055
Užití:
1 0 1
Dotaz: Mužský rod životný
Konkrétní dotaz: Píšu ohledně výkladu k 5. p. j. č. slova morous v Internetové jazykové příručce. Mám za to, že slova jako morous, primas nebo zastaralý servus by se dnes skloňovala ve vokativu do tvaru morousi, primasi nebo servusi, podle vzoru „muž“ stejně jako anděl, manžel (netýká se to také slov hampejz, špajz?). Ve výkladu to však není zmíněno, a tak se do skloňovací tabulky dostal tvar morouse. Utvrzuje mě v tomto názoru také hledání na Google, kdy „ty morouse“ nacházím pouze jako 4. p. mn. č., zatímco běžně nacházím „ty morousi“. Jedná se tedy o nedokonalost výkladu a tím i nepřesnost tabulky? (na druhou stranu třeba u Rusa bych „(ty) Rusi“ nehledal - nedovedu ale vyvodit, v čem je ten rozdíl).
Klíčové slovo: morous
Odpověď: Skloňování v Internetové jazykové příručce se řídí dosavadní kodifikací, která doporučuje skloňovat slovo morous podle vzoru „pán“, čemuž odpovídá 5. p. morouse. Je ovšem pravda, že v případě slova morous (ale také primas, karas, kalous, konipas atd.) do úzu pronikají tvary vzoru „muž“, které nelze odmítat (jak je ostatně uvedeno i v poznámce k heslu). Možný je v 5. pádě tedy i tvary morousi. Podrobněji je tato problematika popsaná v kapitole o skloňování mužských jmen kolísajících mezi měkkým a tvrdým skloňováním, kde lze nalézt i více příkladů těchto slov.
Zvažované varianty:
morouse morousi
Poslední užití: 22.4.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7954
Užití:
1 0 1
Dotaz: Mužský rod životný
Konkrétní dotaz: Dlouho sleduji v médiích používání slova hokejisti, fotbalisti.... Je to nová modifikovaná forma 1. pádu množného čísla?
Klíčové slovo: hokejista; policista
Odpověď: Jména zakončená na ‑ista (vzor „předseda“) mají v 1. p. mn. č. základní koncovku ‑é. Podoba s ‑i⁠ se hodnotí jako hovorová. K tomu ještě dodejme, že nejde o novou formu a že ani v hodnocení tvarů hokejisti, fotbalisti atp. k žádné změně nedošlo. Koncovky jsou označovány jako hovorové (viz např. Slovník spisovné češtiny), patří tedy do spisovné češtiny. Prostředky hovorové vrstvy se používají v méně oficiálních, méně formálních, často spíše mluvených projevech. Co se týče publicistických žánrů, očekávali bychom je např. ve fejetonech, rozhovorech, diskusních pořadech či reportážích.
Zvažované varianty:
hokejisti hokejisté policisti policisté
Poslední užití: 20.4.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování mužských životných jmen – 1. p. mn. č. - 2.3.1 Jména zakončená na ‑an (obyvatelská), ‑tel, ‑ita, ‑ista, ‑asta

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7951
Užití:
1 0 1
Dotaz: Mužský rod životný
Konkrétní dotaz: Vedeme trochu s kolegyněmi při ohledně použití tvarů o soudcovi / o zrádcovi, za jakých podmínek je tento tvar vhodnější použít a zda se vůbec tento tvar v komunikaci vyskytuje, byť samozřejmě je uveden jako možný při skloňování. Budu moc ráda za nějakou odbornou radu a pomoc.
Klíčové slovo: zrádce; soudce
Odpověď: Oba tvary 3. a .6 p. (soudci i soudcovi a zrádci i zrádcovi) jsou skutečně gramaticky v pořádku. V některých případech se v jazyce určitá koncovka ustálí jako častější, neznamená to však, že je správnější. Např. u tzv. měkkých typů („muž“, „soudce“) je u obecných jmen většinou běžnější koncovka -i. V případě, že jde o několikaslovné spojení, je důvodem snaha neopakovat vícekrát koncovku -ovi, která se uvádí u posledního výrazu: panu soudci Novákovi. Ale i v samotném spojení panu soudci převažuje obvykle koncovka -i. Jde však skutečně pouze o frekvenci. Spojení panu soudcovi by z hlediska gramatického bylo zcela v pořádku. Patrně tu u mluvčích funguje jistá (snad podvědomá) úvaha, že pokud je určitá podoba málo frekventovaná, neměl bych ji použít, protože může být vnímána jako nevhodná. A tím se frekvence daného tvaru může dále snižovat a důsledkem je pak skutečně jistá stylová příznakovost daného tvaru. Platí ale, že tvar s koncovkou -ovi můžete použít kdekoli, kde nenásleduje další podstatné jméno s koncovkou -ovi (to by bylo stylově neobratné), jen je třeba počítat s tím, že některé čtenáře může tvar zarazit, protože na něj nejsou zvyklí.
Zvažované varianty:
zrádci zrádcovi soudci soudcovi
Poslední užití: 20.4.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [e], [é] - 1 Domácí jména zakončená ve výslovnosti na [e] a v písmu na ‑e, ‑ě

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7557
Užití:
1 0 1
Dotaz: Mužský rod životný
Konkrétní dotaz: Prosím, mohl bych vědět, zdali je již kodifikované dříve nespisovné skloňování, jako například „policisti, demokrati“ apod. oproti dříve korektním tvarům „policisté, demokraté“ apod.?
Klíčové slovo: policista; demokrat
Odpověď: U typu podstatných jmen mužských zakončených na -ista (policista, fotbalista) jde o hovorové podoby, tedy spisovné, ale vhodné spíše pro méně formální komunikační situace, blíže viz Internetová jazyková příručka, kapitola Skloňování mužských životných jmen – 1. p. mn. č., bod 2.3.1 (https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=policista#bref6). U přejatých jmen končících na ‑at a ‑it (akrobat, aristokrat, demokrat) se uplatňují v 1. p. mn. č. koncovky ‑é/‑i (demokraté i demokrati), převažující jsou však podoby se zakončením ‑é, viz stejná kapitola, bod 2.5.
Zvažované varianty:
policisté policisti demokraté demokrati
Poslední užití: 14.4.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování mužských životných jmen – 1. p. mn. č., bod 2.3.1 a 2.5

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.