Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #499 [Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 5/22, položky: 41-50/213
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně významoplný, nebo významuplný?
Klíčové slovo: významuplný
Odpověď: Výkladové slovníky (SSJČ, PSJČ) uvádějí jen podobu významuplný. S tím je v souladu i úzus, v databázi ČNK syn v8 se vyskytuje výhradně tato podoba – jednoznačně tedy doporučujeme použít právě ji: správně je významuplný.
Zvažované varianty:
významoplný významuplný
Poslední užití: 11.6.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo významuplný
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo významuplný

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Může mít přídavné jméno utvořené od slova antagonismus podobu antagonický, nebo musí mít podobu antagonistický?
Klíčové slovo: antagonistický
Odpověď: Přídavné jméno vztahující se ke slovu antagonismus může mít podle výkladových slovníků jak podobu antagonický, tak antagonistický. Obě slova jsou synonyma. Podobu antagonický slovníky označují za řidší, což potvrzuje i databáze ČNK syn v8.
Zvažované varianty:
antagonický antagonistický
Poslední užití: 21.8.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla antagonický a antagonistický

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně stotisícový i statisícový? Nebo je správná jen jedna varianta?
Klíčové slovo: stotisícový, statisícový
Odpověď: Ano, správné jsou obě varianty – jak stotisícový, tak statisícový. Obě podoby uvádí výkladové slovníky češtiny a obě jsou velmi hojné i v úzu: v databázi ČNK syn v8 najdeme 16 325 výskytů varianty stotisícový a 11 606 výskytů varianty statisícový.
Zvažované varianty:
stotisícový statisícový
Poslední užití: 13.3.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla stotisícový a statisícový
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky stotisícový a statisícový

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Mláďata kachny jsou správně káčata, nebo kachňata?
Klíčové slovo: káčata, kachňata
Odpověď: Výkladové slovníky uvádějí pro mládě kachny jak podobu káče (odtud káčata), tak kachně (odtud kachňata). Ve spisovném jazyce jsou tedy správné a rovnocenné obě podoby – káčata i kachňata. Obě podoby se také podle databáze ČNK syn v8 hojně vyskytují v úzu – tvar 1. p. mn. č. káčata tu má 222 výskytů, zatímco tvar 1. p. mn. č. kachňata tu má 353 výskytů.
Zvažované varianty:
káčata kachňata
Poslední užití: 16.5.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla kachně a káče
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky kachňata a káčata

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Jaký je rozdíl mezi slovy komercializace a komercionalizace?
Klíčové slovo: komercializace, komercionalizace
Odpověď: Slova komercializace a komercionalizace jsou synonyma. Výkladové slovníky (SSJČ, SSČ, NASCS) uvádějí pouze podobu komercializace. Slovotvorným zásadám češtiny odpovídá (slovníky uváděná) podoba komercializace, podoba komercionalizace je nejspíš mylně tvořena podle vzoru (správně tvořených) frekventovaných slov typu racionalizace, profesionalizace, internacionalizace, personalizace atp. (anglické slovníky také znají jen podobu commercialisation). Doklady z úzu však svědčí o tom, že obě podoby se vyskytují obdobně často: v databázi ČNK syn v8 má podoba komercializace 1661 výskytů, podoba komercionalizace 1420 výskytů. Doporučovali bychom použít slovníkovou (a slovotvorně náležitou) podobu komercializace, ovšem s tím, že – vzhledem k dokladům z úzu – nelze za nesprávnou označit ani podobu komercionalizace.
Zvažované varianty:
komercializace komercionalizace
Poslední užití: 13.6.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo komercialisace
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo komercializovat
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo komercializace
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky komercializace (komercialisace) a komercionalizace (komercionalizace)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně personalizovaná lahev, nebo personifikovaná lahev – pro dárkovou lahev, na které bude vyryto jméno obdarovaného?
Klíčové slovo: personalizovaný
Odpověď: Dárkovou lahev, na které bude vyryto jméno obdarovaného, je vhodnější – je-li to už nutné – označit přídavným jménem personalizovaná, které znamená (mj.) ‚adresně zaměřená‘. (Přídavné jméno personifikovaný má význam ‚zosobněný, zživotněný‘, o který tu jistě nejde.)
Zvažované varianty:
personalizovaný personifikovaný
Poslední užití: 9.12.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo personalizovaný
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo personifikace

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Píše se správně nízkoležící, nebo nízko-ležící se spojovníkem?
Klíčové slovo: nízko ležící
Odpověď: Správně lze psát bezpochyby nízko ležící (jde o spojení příslovce nízko a přídavného jména ležící), příp. lze utvořit přídavné jméno nízkoležící (podobně jako např. výšeuvedený), které se však užívá velmi zřídka. (Podoba *nízko-ležící se spojovníkem je pravopisně nesprávná.)
Zvažované varianty:
nízkoležící nízko-ležící
Poslední užití: 1.4.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 1. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Jak se v češtině utvoří název pro samici orangutana? Je to orangutanka, nebo orangutanice?
Klíčové slovo: orangutan
Odpověď: Výkladové slovníky označení pro samici orangutana neuvádějí, slovotvorným zásadám češtiny odpovídá jak podoba orangutanka, tak podoba orangutanice (pro obě tvoření existují v češtině slovotvorné analogie). Podle databáze ČNK syn v8 je častější podoba orangutanka (poměr podob orangutanka vs. orangutanice tu je 177 : 42). Vzhledem k uvedenému bychom doporučovali použít podobu orangutanka (s tím, že nesprávná není ani podoba orangutanice, k jejímu užití je namístě být tolerantní).
Zvažované varianty:
orangutanka orangutanice
Poslední užití: 15.3.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky orangutanka a orangutanice

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Píše se část "cyklo-" ve výrazech typu cyklo-dres (cyklo-rukavice, cyklo-kraťasy atp.) dohromady s následující částí (-dres aj.), tj. jako jedno slovo (cyklodres atp.), nebo od ní odděleně, s mezerou, tj. jako dvě slova (cyklo dres)?
Klíčové slovo: cyklo-
Odpověď: Část cyklo- v češtině funguje jako tzv. nepravá předpona (prefixoid), která se píše s následující částí dohromady, jako jedno slovo. Doporučujeme tedy psát cyklodres (cyklorukavice, cyklokraťasy atp.).
Zvažované varianty:
cyklodres cyklo dres
Poslední užití: 10.5.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník afixů užívaných v češtině. Šimandl (ed.). (platí od 2016)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo cyklo-
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky cyklodres a cyklo dres

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně pečujicí, nebo pečující přípravek či látka?
Klíčové slovo: pečující
Odpověď: Správně je pouze pečující (přípravek či látka). Podoba *pečujicí (s krátkým "i") je nesprávná. U sloves 3. třídy vzoru kupuje (kupovat) se rozdíl mezi tzv. účelovým a tzv. dějovým přídavným jménem neprojevuje délkou (od původu) kmenotvorné přípony -i- vs. -í- (jako je tomu u sloves 4. třídy vzoru prosit; srov. účelové čisticí s krátkým "i" vs. dějové čistící s dlouhým "í"), ale výrazněji odlišnými (od původu) kmenotvornými příponami -ova- vs. -uj/í-. Účelové přídavné jméno utvořené od slovesa pečovat má podobu pečovací (s původem kmenotvornou příponou -ova-), zatímco dějové přídavné jméno utvořené od slovesa pečovat má podobu pečující (s původem kmenotvornou příponou -uj/í-). Nesprávná podoba *pečujicí vzniká mylnou analogií se slovesy 4. třídy vzoru prosit: Máme tedy sice (účelové) čisticí, ale jedině (dějové) pečující – přípravek nebo látka.
Zvažované varianty:
pečujicí pečovací pečující
Poslední užití: 12.6.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.