Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1009 [Pravopisná úprava výčtu].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/6, položky: 1-10/52
Stav:
#13039
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravopisná úprava výčtu
Konkrétní dotaz: V rámci jednoho textu se mi objevují výčty uvozené různým způsobem, a to pomlčkou a řadovými číslovkami. Body výčtu, jehož položky jsou uvozeny pomlčkou, mají nevětný charakter, píšeme je s malým počátečním písmenem a ukončujeme čárkou. V bodech druhého výčtu, uvozeného řadovými číslovkami, se však objevují vedlejší věty (např. 1. Mít MMB pro FOP, který je zajištěn exekucí.), proto jsou uvedeny s velkým počátečním písmenem a jsou ukončeny tečkou. Chtěla bych sjednotit pravopisnou úpravu těchto výčtů, ale nejsem si jistá, jak to udělat. Lze body výčtu, které jsou uvozeny řadovými číslovkami, začínat malými počátečními písmeny? A jaké interpunkční znaménko by mělo být na konci jednotlivých bodů?
Klíčové slovo: výčet; sjednocení úpravy
Odpověď: V první řadě bychom chtěli říct, že není nezbytně nutné sjednocovat pravopisnou úpravu výčtů, které mají odlišný charakter a jsou navíc uvozeny odlišným způsobem. Pokud bychom ovšem chtěli uvedené výčty sjednocovat, navrhovali bychom začínat jednotlivé body obou výčtů malým počátečním písmenem (výčty uvozené řadovou číslovkou mohou začínat malým písmenem, uvedený příklad současně nemá ryze větný charakter) a ukončovat je buď středníkem, nebo čárkou.
Poslední užití: 10.11.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.1 Psaní výčtů (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12953
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravopisná úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Mám na řádku výčet obsahující tři jednoslovné položky, který je zakončen zkratkou apod. (třídní učitel, metodik prevence, školní psycholog apod.). Je možné, aby výčet začínal malým písmenem, když na jeho konci kvůli zkratce stojí tečka?
Klíčové slovo: výčet; apod.
Odpověď: Skutečnost, že na konci výčtu stojí tečka, která je součástí zkratky, nehraje při pravopisné úpravě výčtu roli. Výčet obsahující nevětné položky bychom doporučovali začít malým písmenem.
Poslední užití: 27.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.1 Psaní výčtů (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12871
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravopisná úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Jak vypadá pravopisná úprava plakátu (interpunkce, velikost počátečního písmene)? Je možné začínat jednotlivé řádky velkým počátečním písmenem a neukončovat je tečkou?
Klíčové slovo: výčet; plakát
Odpověď: Problematika úpravy plakátů není nikde normována. Můžeme vyjít z doporučení normy ČSN 01 6910, která řeší mj. pravopisnou úpravu výčtů. Podle této normy, jestiže jsou jednotlivé body výčtu vizuálně odlišeny a jsou nevětného charakteru, interpunkční znaménka se na konci řádku psát nemusí. O velikosti počátečního písmene se norma nezmiňuje, položky nevětného charakteru by však měly začínat malým počátečním písmenem. Nicméně na plakátech se setkáváme i s odlišnou pravopisnou úpravou a vzhledem ke specifické grafické úpravě bychom byli k velkým počátečním písmenům na začátcích řádků tolerantní.
Poslední užití: 14.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.1 Psaní výčtů (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12790
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravopisná úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Jak vypadá pravopisná úprava výčtů (interpunkce, psaní malých/velkých písmen na začátku bodu), který není uvozen dvojtečkou?
Klíčové slovo: výčet; dvojtečka; pravopis
Odpověď: Dvojtečku za uvozovací větou nepíšeme, pokud chápeme výčet jako plynulou součást věty. Z toho důvodu jednotlivé body výčtu obvykle začínají malými písmeny, jsou odděleny čárkami a výčet ukončujeme tečkou.
Poslední užití: 14.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.1 Psaní výčtů (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11014
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravopisná úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Je přípustné, aby jednotlivé položky výčtu nebyly ukončeny interpunkcí?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: Pokud jsou položky výčtu vizuálně odlišeny (začínají na novém řádku, jsou označeny písmeny, číslicemi, odrážkami apod.) a jednotlivé body jsou nevětného charakteru, interpunkční znaménka se na konci položky psát nemusí.
Poslední užití: 10.12.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.1 Psaní výčtů (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11013
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravopisná úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Mohou nevětné položky výčtu začínat velkým písmenem, aniž by byly ukončeny interpunkcí?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: Nevětné položky výčtu by měly začínat malým písmenem a být ukončeny čárkou, popř. středníkem, poslední položka se ukončuje tečkou. Nevětné body výčtu, jsou-li dostatečně graficky odlišeny, mohou zůstat i bez interpunkce. Větné položky obvykle začínají velkým písmenem a ukončí se tečkou (ovšem psaní s malým písmenem na začátku položek a jejich ukončení čárkami či středníkem je rovněž přípustné). Vámi navrhovanou pravopisnou úpravu proto spíše nedoporučujeme.
Poslední užití: 10.12.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.1 Psaní výčtů (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10990
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravopisná úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Mám zde text, v němž nevětné položky výčtu začínají malým písmenem a jsou ukončeny tečkou. Je to přípustné?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: Dle normy ČSN 01 6910 by nevětné položky výčtu měly začínat malým písmenem a být ukončeny čárkou, popř. středníkem, poslední položka se ukončuje tečkou. Jsou-li nevětné body výčtu dostatečně graficky odlišeny, mohou zůstat i bez interpunkce. Vámi uvedenou úpravu nedoporučujeme.
Poslední užití: 24.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.1 Psaní výčtů (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10970
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravopisná úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Jak vypadá pravopisná úprava výčtu, pokud jednotlivé položky obsahují více vět? Měly by jednotlivé položky vždy začínat velkým písmenem a končit tečkou, nebo připadá v úvahu i jiná úprava?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: Přikláníme se spíše k psaní velkého počátečního písmena a ukončení položky tečkou, ale psaní s malým písmenem na začátku položek a jejich ukončení středníkem (poslední položky pak tečkou) je rovněž přípustné.
Poslední užití: 30.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.1 Psaní výčtů (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10969
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravopisná úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Ukončují se větné položky výčtu tečkou, pokud začínají velkým písmenem?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: Ano, pokud položky výčtu obsahují celé věty, začínají tyto věty velkým písmenem a ukončují se tečkou. Přípustné je též psaní s malým písmenem na začátku položek a jejich ukončení čárkami či středníkem, poslední položka se pak ukončuje tečkou.
Poslední užití: 30.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.1 Psaní výčtů (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10905
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravopisná úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Je přijatelné, aby větné položky ve výčtu začínaly velkým písmenem a nebyly ukončeny interpunkcí?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: Jestliže položky výčtu obsahují celé věty, začínají tyto věty velkým písmenem a ukončují se tečkou. Přípustné je též psaní s malým písmenem na začátku položek a jejich ukončení čárkami či středníkem, poslední položka se pak ukončuje tečkou. Vámi navrhovanou pravopisnou úpravu nedoporučujeme.
Poslední užití: 24.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.1 Psaní výčtů (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.