Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #85 [Významové vztahy].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/19
Stav:
#13498
Užití:
1 1 0
Dotaz: Synonymie
Konkrétní dotaz: Jsou výrazy rozmazlený a zhýčkaný synonymní se slovem zpovykaný?
Klíčové slovo: zpovykaný
Odpověď: Slovník spisovného jazyka českého u slova zpovykaný uvádí, že je plně synonymní se slovem zhýčkaný. Jako částečné synonymum pro výraz zpovykaný zmiňuje i slovo rozmazlený, s omezením na první ze dvou popisovaných významů slova, tj. ‚pokažený mazlením, zvláště při výchově‘.
Poslední užití: 11.12.2023
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13488
Užití:
1 1 0
Dotaz: Synonymie
Konkrétní dotaz: Lze v češtině užívat namísto slova vitalita výraz viabilita?
Klíčové slovo: synonymie
Odpověď: Abychom na vaši otázku mohli odpovědět, je třeba zjistit, zda jde v případě slov viabilita a vitalita o synonyma. Současné výkladové slovníky heslo viabilita neobsahují. Patrně proto, že jde o úzce odborný výraz, který se užívá zejména v medicínských oborech, konkrétně v prenatální medicíně (častými spojeními jsou pak např. viabilita plodu nebo viabilita těhotenství), popřípadě v biologii (viabilita viru). V kontextech, které nalezneme v korpusu KonText (řada syn, verze12), se někdy uvádí jako význam slova ‚životaschopnost‘. Připojování výkladu významu tak svědčí o tom, že i v odborném prostředí bude slovo pravděpodobně hodnoceno jako méně známý výraz. Význam slova vitalita české výkladové slovníky vykládají jako ‚životní síla, životní schopnost, životaschopnost, životnost‘. Přestože by se tak mohlo zdát, že jsou slova viabilita a vitalita synonymní, není tomu tak. Vzhledem k tomu, že je výraz viabilita užíván v úzce odborných kontextech a má charakter termínu, jeho nahrazování slovem vitalita nelze doporučit.
Poslední užití: 5.9.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník cizích slov. 1995.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12401
Užití:
1 1 0
Dotaz: Polysémie vs. homonymie
Konkrétní dotaz: Může být slovo „líčení“ (jako make-up a jako soudní líčení) metonymie? Nebo homonymie?
Klíčové slovo: líčení
Odpověď: Oba významy, tedy ‚úprava líčidlem‘ i ‚soudní jednání, přelíčení‘ mají společný původ. Český etymologický slovník uvádí, že sloveso „líčit“ (odvozené od podstatného jména „líce“) znamená ‚upravovat obličej; popisovat‘ a že už dávno ustálený přenesený význam lze vyložit jako ‚dávat něčemu tvářnost‘. S ohledem na významovou a genetickou souvislost je tedy slovo „líčení“ nikoliv homonymní, nýbrž polysémní. Za metonymii bychom vztah obou významů neoznačili, neboť ta se vykládá (např. v Novém encyklopedickém slovníku češtiny) jako přenesení pojmenování na základě místní, časové nebo příčinné souvislosti – a nic z toho se zde nezdá být splněno.
Poslední užití: 12.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4686
Užití:
1 1 0
Dotaz: Synonymie
Konkrétní dotaz: Lze slovo místní užít jako synonymum výrazu tamní, např. „Plaval v místním rybníku“?
Klíčové slovo: místní
Odpověď: Podle Slovníku spisovného jazyka českého má slovo místní význam ‚týkající se daného místa a jeho okolí; lokální, domácí‘: místní noviny; znalost místních poměrů; místní obyvatelstvo; místní zvyky. Slovo tamní/tamější slovník definuje jako ‚týkající se tamtoho (ze souvislosti určeného) místa a jeho okolí‘: tamější rodák; znalost tamních poměrů; tamní zvyky. Z těchto výkladů a příkladů je zřejmé, že místní a tamní jsou synonyma.
Poslední užití: 30.8.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4492
Užití:
1 1 0
Dotaz: Synonymie
Konkrétní dotaz: Je slovo syntéza přejaté a má nějaký ekvivalent domácího původu?
Klíčové slovo: syntéza
Odpověď: Slovo syntéza bylo přejato z řečtiny, má obecný význam ‚shrnutí, sjednocení jednotlivých částí, složek v celek‘, v různých oborech má pak určité specifické významy, např. v chemii ‚pochod, při němž se dvě nebo více látek slučuje v jednu‘ – v tomto významu má syntéza synonymum slučování. V obecném významu lze syntézu za určitých okolností nahradit výrazem shrnutí (jestliže je z kontextu dostatečně zřejmé, o jaký druh shrnutí se jedná).
Poslední užití: 27.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3643
Užití:
1 1 0
Dotaz: Opozitnost
Konkrétní dotaz: Existuje v češtině protiklad slova milovník (ekvivalent anglického hater)?
Klíčové slovo: milovník
Odpověď: Ke slovu milovník existuje opozitum nenávistník, které zachycuje Slovník spisovného jazyka českého. V Českém národním korpusu (syn v7) má tento výraz 152 výskytů.
Poslední užití: 8.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3449
Užití:
1 1 0
Dotaz: Opozitnost
Konkrétní dotaz: Je lad protiklad ke slovu chaos? Lze jej v úloze na opozita uvést v 1. pádě?
Klíčové slovo: chaos – lad
Odpověď: Slovník definuje význam slova lad jako ‚soulad, pořádek, harmonie‘, lze jej tedy považovat za opozitum slova chaos. Přestože se lad obvykle používá ve 2. pádě s předložkou bez (zejména v ustáleném spojení „bez ladu a skladu“), objevuje se i v 1. pádě. Nejedná se tedy o hypotetický tvar a v úloze jej lze uvést.
Poslední užití: 13.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3408
Užití:
1 1 0
Dotaz: Synonymie
Konkrétní dotaz: Lze slova dlouhý a vysoký chápat jako synonyma?
Klíčové slovo: vysoký, dlouhý
Odpověď: V souvislosti s výškou člověka mohou výrazy vysoký a dlouhý sloužit jako synonyma. Slovník spisovného jazyka českého uvádí spojení „dlouhý člověk“ s významem ‚člověk vysoké postavy‘. Viz také postavu Dlouhého ze známé české pohádky.
Poslední užití: 27.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3216
Užití:
1 1 0
Dotaz: Synonymie
Konkrétní dotaz: Jsou slova moučník a zákusek synonyma?
Klíčové slovo: moučník, zákusek
Odpověď: Slova moučník a zákusek považujeme za částečná synonyma.
Poslední užití: 10.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3215
Užití:
1 1 0
Dotaz: Synonymie
Klíčové slovo: předmět
Odpověď: Ve významu ‚něco konkrétního, neživého, hmotného, viditelného a hmatatelného‘ má předmět synonymum věc, ve významech ‚čeho se týká naše činnost‘ (např. „předmět zájmu“) a ‚rozvíjející větný člen, který určuje sloveso nebo přídavné jméno‘ má předmět synonymum objekt.
Poslední užití: 10.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.