Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #105 [Spřežky a spřahování].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/20, položky: 1-10/195
Stav:
#13581
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Chtěl bych si ověřit, jestli se zvolání kčertu může psát dohromady. Rozlišoval bych, když pošleme někoho k čertu (to bych psal jen zvlášť), ale rozhořčené ulevení bych psal spíš dohromady.
Klíčové slovo: k čertu; kčertu
Odpověď: Máte pravdu, že v obratu „poslat někoho k čertu“ píšeme předložku zvlášť. Expresivní zaklení, rozhořčené ulevení je možné psát dvojím způsobem: zvlášť i dohromady, např. co tady kčertu / k čertu děláš?, Jak to mám kčertu / k čertu vědět?, Kde to kčertu / k čertu jsem? Obě možnosti jsou uvedeny v IJP a nově vznikajícím ASSČ. Doklady z korpusu SYN v 12 ukazují, že psaní zvlášť je v praxi častější (Přesná čísla by však bylo nutno vytřídit). Pokud preferujete psaní dohromady, je to v pořádku.
Zvažované varianty:
kčertu k čertu
Poslední užití: 22.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13580
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Píše se na shledanou, nebo nashledanou? Vídám to různě.
Klíčové slovo: na shledanou
Odpověď: Přestože se setkáváme i s psaním dohromady (nashledanou), správně je jen psaní zvlášť: na shledanou. Zpodstatnělá přídavná jména, která se užívají pouze či převážně s předložkou na a pojí se se 4. pádem, píšeme zvlášť. Vedle na shledanou k nim patří např. spojení na viděnou, na slyšenou, na pováženou, na srozuměnou, (jako) na zavolanou.
Zvažované varianty:
na shledanou nashledanou
Poslední užití: 26.4.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování, sekce 6 – Časté chyby – výrazy nesprávně považované za spřežky
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování, sekce 6 – Časté chyby – výrazy nesprávně považované za spřežky
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13487
Užití:
0 0 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Máme psát „smát se z plna hrdla“ (zvlášť), nebo „smát se zplna hrdla“ (dohromady)? Na internetu jsou obě možnosti.
Klíčové slovo: z plna hrdla
Odpověď: Obojí způsob zápisu nacházíme i v Českém národním korpusu. Zápis zplna hrdla je v korpusu SYN v 12 doložen 332krát, z plna hrdla 1046krát. Spřežka zplna vyjadřuje podle SSČ, SSJČ i PSJČ význam ‚vrcholnou, plnou, vyčerpávající měrou, naplno, úplně, zcela‘. Nejnovější SSČ připojuje poznámku, že jde o knižní výraz. Spřežka zplna se uplatňuje ve vyjádřeních jako např. být zplna zaujatý prací, zplna se něčemu oddat, zplna se uzdravit. V současných textech běžněji: být zcela zaujatý, naplno se oddat, úplně se uzdravit. Zamyslíme-li se nad uvedeným frazémem, vidíme, že spřežka významově úplně neodpovídá jeho obsahu. Jde sice v jistém smyslu o význam ‚naplno‘, ale při užití spřežky by formulace musela být smát se zplna. Pro vyjádření významu ‚z plného hrdla, celým hrdlem‘ je namístě volit předložkové spojení smát se (křičet, volat, zařvat, zpívat) z plna hrdla. To, že se rozdílným zápisem vyjadřuje rozdílný význam, není v oblasti spřežek nic výjimečného. Rozdíly můžeme sledovat např. u dvojic na večer máme program (= na večerní čas) x přijdeme navečer (= v pozdním odpoledni), stůj na místě (= na určeném místě) x tvoje řeči nejsou namístě (= vhodné), nezapomeň na to (= na tu věc) x hned nato se odstěhovala (= vzápětí).
Zvažované varianty:
smát se z plna hrdla smát se zplna hrdla
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13476
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Neshodneme se s kolegou, zda máme výraz psát dohromady, nebo zvlášť. Kolega by psal „život je nanic“ jako spřežku, já volím psaní zvlášť: „život je na nic“, analogicky podle vyjádření jako „je na houby“.
Klíčové slovo: na nic
Odpověď: Spřežka nanic vyjadřuje význam ‚špatně, nevolno‘, např. dělá se jí nanic. V uvedeném obratu doporučujeme volit psaní zvlášť: život je na nic. Není však vyloučené, že se i v tomto významu spřežka prosadí, doklady v ČNK ukazují, že psaní dohromady je v tomto slovním spojení velice časté.
Zvažované varianty:
na nic nanic
Poslední užití: 18.5.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: syn v11

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13454
Užití:
0 0 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: U sprchového gelu na tělo i vlasy chceme uvést označení „dva vjednom“, nebo to má být zvlášť „dva v jednom“?
Klíčové slovo: v jednom
Odpověď: Nejde o spřežku, doporučujeme psát označení jako samostatná slova: dva v jednom. V podstatě jde o tzv. elipsu vyjádření dva (přípravky) v jednom (balení). Zápis dohromady (vjednom) vhodný není, v praxi se v obdobných souvislostech objevuje spíše výjimečně. Zastaralé a obecněčeské příslovce vjednom, zachycené ve starších výkladových slovnících (SSJČ a PSJČ), mělo význam stále, nepřetržitě (nedojel vjednom do města).
Zvažované varianty:
v jednom vjednom
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13452
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: V textu jsou věty: „z ničeho nic vyrazilo auto; zničeho nic se vrátil z Anglie“. Psala bych z ničeho nic vždy zvlášť. Nebo se to může psát i dohromady (zničehonic)? Ve Slovníku spisovné češtiny jsem to nenašla.
Klíčové slovo: zničehonic; z ničeho nic
Odpověď: Přestože SSČ spřežku zničehonic neuvádí, jsou obě možnosti zápisu v pořádku – zničehonic vyrazilo auto, zničehonic se vrátil i z ničeho nic vyrazilo auto, z ničeho nic se vrátil. Spřežku zničehonic zachycuje vedle IJP už i SSJČ, psaní zvlášť (z ničeho nic) je ve slovnících (SSČ a SSJČ) uvedeno rovněž (u hesla nic). V obou případech má výraz (či slovní spojení) význam ‚znenadání, bez příčiny, náhle‘. Podle dokladů v ČNK (SYN v12) se obě možnosti hojně užívají především v beletrii, psaní dohromady převažuje (17 557 : 11 732).
Zvažované varianty:
zničehonic z ničeho nic
Poslední užití: 13.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13423
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Máme větu „Šance a pravděpodobnost představují odlišné pojmy, ale přesto lze ukázat, že je mezi nimi jednoznačný vztah.“ Píše se přes to zvlášť, nebo dohromady přesto?
Klíčové slovo: přesto
Odpověď: Doporučujeme užít spřežku přesto ...představují odlišné pojmy, ale přesto lze ukázat...
Zvažované varianty:
přes to přesto
Poslední užití: 22.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13408
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Našla jsem, že by se mělo psát když tak pouze zvlášť. Ale zdá se mi, že v mnoha případech to vnímám jako spřežku s významem příležitostně, např. já se tě kdyžtak zeptám. Je možné psát kdyžtak dohromady?
Klíčové slovo: když tak
Odpověď: Máte pravdu, že v praxi se spřežka objevuje relativně často, např. jako náhrada slova eventuálně: kdyžtak si přesednu, tak si jich kdyžtak nevšímej. Je velice pravděpodobné, že se zápis dohromady časem prosadí. Zatím však spřežka není zachycena v žádné příručce, doporučujeme proto psát jako dvě samostatná slova: když tak.
Zvažované varianty:
když tak kdyžtak
Poslední užití: 6.9.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13269
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: V textu je napsáno mezi-zrnový se spojovníkem, psal bych to dohromady. Jak je to správně?
Klíčové slovo: mezizrnový
Odpověď: Spojovník se v takovýchto případech skutečně nepoužívá. Komponent mezi- tvoří první část složených výrazů (např. mezioborový, meziměsto, mezičas, mezipatro, mezikontinentální), doporučujeme proto psát dohromady i slovo mezizrnový.
Zvažované varianty:
mezizrnový mezi-zrnový
Poslední užití: 7.3.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13254
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Myslím, že ve větě „Chodíme nakupovat zpravidla do Globusu“ je slovo zpravidla spřežka, píše se tedy dohromady.
Klíčové slovo: zpravidla
Odpověď: Ano, máme-li na mysli význam ‚obyčejně, obvykle, pravidelně, většinou‘, můžeme užít jako synonymum i spřežku zpravidla. Zápis zvlášť (z pravidla) má jiný význam, např. je to výjimka z pravidla.
Zvažované varianty:
zpravidla z pravidla
Poslední užití: 17.5.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.